Endret: 8 jan 2020     Opprettet: 26 jun 2019

Justering av ekstrakostnader etter utbygd areal

Vann- og kloakkavgifter mv. – justering av ekstrakostnader etter utbygd areal      
Som informert om i rundskriv 2/2019 er styret i gang med å utrede ulike løsninger for å sikre at felleskostnadene beregnes etter borettslagsloven § 5-19[1] og særlige regler vi har om dette i vedtektene. Det følger av borettslagets vedtekter § 5-3 at det ved tilbygg tilkommer tillegg i felleskostnader for å gi dekning for økte utgifter til ytre vedlikehold, forsikring, offentlige avgifter mv.

I første omgang vil dette gjelde vann- og kloakkgebyr som beregnes pr. kvm. og som for 2019 utgjør kr. 35,1 pr. kvm. pr år.  Det innhentes fakturaunderlag fra Vann- og avløpsetaten.

En modell som tar høyde for fordeling av avgifter basert på antall kvm per leilighet vil ikke ha betydelige konsekvenser for felleskostnadene til den enkelte. Ny modell vil sikre en mer rettferdig fordeling av disse kostnadene, slik at de som i dag har bygd ut vil betale noe mer mens de øvrige betaler noe mindre.

Styret har innhentet en oversikt over antall kvm per leilighet fra Oslo kommune, som vil bli benyttet som grunnlag for beregningene. Oversikten er lagt ut på borettslagets hjemmeside: www.sankthansfjellet.no (Klikk her), slik at de enkelte kan gå inn og sjekke om kommunens oversikt er korrekt. Dersom det skulle være noen feil, ber vi om at styret informeres om dette snarlig, med relevant dokumentasjon, slik at vi kan informere Oslo kommune.