Byantikvarens gule liste

Sankthansfjellet borettslag står oppført på Gul liste. Dersom eiendommen er registrert i Gul liste skal Byantikvaren gi en rådgivende uttalelse i byggesaker som berører eiendommen.

Kart over Boligene på den gule listen
Tegning uteareal 
Vedtak

Gul liste
Byantikvaren har tentativt satt vårt borettslag på Gul liste, som er en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo. Gul liste har ikke rettslig betydning i seg selv, og søknader om utbygging innenfor utbyggingsløsningene som er forhåndsgodkjent på den enkelte bolig vil bli behandlet av Plan- og bygningsetaten som før uten å forelegges Byantikvaren for uttalelse. Søknader som er helt i tråd med planen kan som tidligere altså påregnes innvilget.

Søknader om tiltak som avviker fra planen, inkl. vinduer mv. som ikke ligger i planen, må imidlertid påregnes at oversendes Byantikvaren for rådgivende uttalelse. Styret er i dialog med Byantikvaren om konsekvenser av listeføring og om muligheter for at forandringer som er kurante og i tråd med arkitekturen kan preaksepteres.

I utgangpunktet bør gul-listeføring oppfattes som en anerkjennelse av viktige kvaliteter ved vårt borettslag. Oppføringen begrunnes i bomiljøet, borettslagets arkitektur og boligenes beliggenhet i terrenget. Det er m.a.o. helheten som Byantikvaren har lagt vekt på, og vi velger å anta at dette gir gode muligheter for videreutvikling. Styret vil fortsette dialogen med Byantikvaren for å sikre fleksiblitet for fremtiden. Det kan kanskje uttrykkes slik at vi er betingede optimister, men tar forbehold for hva vi vil mene om permanent listeføring når dette blir aktuelt.