Påbygg og forandring

Tegningsmateriale for utbygging
Tegningsmaterialet er laget av interiørarkitekt Lars Nerli Design i tråd med vedtak på Ordinær Generalforsamling 2011. Nerli har utført et verdifullt arbeid innenfor rimelige rammer, som det ikke har vært mulig for borettslaget å prioritere tidligere.

Beboere som ønsker råd eller veileding i valg av utforming av løsninger må selv kontakte ekstern hjelp. Lars Nerli er en slik mulighet for beboerne.
Kontaktinformasjon: E-post: design-n@online.no eller telefon: 482 23 956.

HRTB arkitekter v/ Siv Larsson, har tegnet mange av detaljene på byggene ved siste rehabilitering, og kan konsulteres. HRTB har imidlertid ikke kapasitet til nå å ta søknads oppdrag.Dette er fagfolk som kan våre boliger, og som vi kan anbefale. Beboer må selv avtale omfang og bekoste tjenester etter avtale med arkitekt.  

Kommunens tegninger av Oslo http://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/

Regler for påbygg og andre bygningsmessige tiltak

Plan, bygg og eiendom

Reguleringsendring vedtak.PDF

Endrede reguleringsbestemmelser for felt G og D innenfor S-1137 vedtatt 30.6.64 gnr. 140 bnr. 51 og gnr. 141 bnr. 126 og 351

 

Husplanvarianter       

 

 

Retningslinjer for utbygging

Tegningsliste

Det er utarbeidet en plan for plassering av vinduer, som vil være retningsgivende for den praksis styret vil føre ved søknader om innsetting av vinduer (dvs. nye vinduer på andre enn originale plasseringer). Planen vil bli lagt ut på våre hjemmesider. Den er ingen ”tvangstrøye”, dvs. hvis gode grunner taler for andre løsninger vil det være rom for å velge dette. Ellers vil det alltid, som i dag, bli gjort en konkret vurdering av om innplassering bør finne sted.

Tegningsmateriale for utbygging

Til hjelp ved søknad om utbygging er det videre laget et sett av tegninger som dere kan benytte ved søknad om utbygging etter de fastlagte utbyggingsløsninger som fremgår av Plan- og bygningsetatens vedtak fra 2002. Tegningene er laget etter den målestokk/standard som etaten krever ved søknad (Alle tegninger skal være i målestokk 1:100).
Tegningene er i likhet med vindusplanen ingen ”tvangstrøye”, men er til hjelp/veiledning ved søknadsarbeidet, gir forslag til funksjonelle romløsninger mv.

NB: Tegningene som gjelder boliger med utbyggingsmulighet i atriet viser muligheter for å bygge ut til veggliv også i første etasje. I dag er det kun mulig å bygge 1,6 meter ut i atriet i første etasje (etter Plan- og bygningsetatens forhåndsfastlagte løsninger fra 1999). Det er Plan- og bygningsetaten som i sin tid satte begrensningene, og ikke styret/ Generalforsamlingen. Praksis har vist at ingen så langt har valgt en såpass marginal utbygging.

Tegningsalternativet som nå er laget innebærer en langt mer praktisk utbygging. Hvis løsningen gjennomføres på boliger som ikke ligger eksponert med atriet mener faglig ekspertise som borettslaget har konsultert, at de mothensyn av arkitektonisk karakter som Plan- og bygningsetaten har vist til, ikke vil gjøre seg særlig gjeldende. Etter konsultasjon med etaten mener styret det beste vil være å forsøke å få gjennomslag for prinsippet i en konkret byggesak.

Dersom noen ønsker å søke om utbygging i atriet som forklart, vil styret prioritere å medvirke i søknadsprosessen.

Skjema for utbygging og annen informasjon fra Plan- og bygningsetaten