Parkering

Hver leilighet har en garasjeplass. I den skal bilen stå. Oblat gir mulighet til å parkere på gjesteparkeringsplassene etter de reglene som står der.

Parkeringsoblat gjelder frem til ny beskjed i Rundskriv (runde røde klistremerker). Alle får oblat til en bil. For at beboere skal kunne parkere på gjesteparkeringen, i henhold til gjeldende regler, må oblatet være festet i bilens frontrute. Skriv på objektnummer 422 på oblatet (VIKTIG). Send mail til sankthansfjellet@gmail.com dersom du ikke har fått oblat. Vi henstiller dere til å parkere i garasjen av hensyn til gjester!

Vi minner ellers om at gjesteparkeringskort kun er for gjester og ikke skal benyttes av beboere. De er nå RØDE, eller GULE .

Ved behov for flere gjesteparkeringskort eller spørsmål om parkeringsreglene kontakt: Styret

Vi har gjennom de senere år erfart økende press på parkeringsområder i og ved borettslaget. Vi erfarer samtidig at beboere ikke bruker garasjene eller bruker de til andre formål enn parkering. Videre at andre enn beboere bruker plassene samt at noen parkerer biler over lengre tid på fellesområder som ikke er dedikert for parkering. Vi har derfor laget regler der vi ser at problemene er spesielt store for å bedre parkeringsmulighetene. Sankthansfjellet Borettslag har avtale med Smart Security om håndhevelse av parkeringsreglene. Parkeringsreglene følger i henhold til husordensreglene av skilt på området og er nærmere presisert i dokumentet under.

Parkeringsregler i Sankthansfjellet Borettslag
Parkeringsreglene følger av husordensreglene, skilt på området og er nærmere presisert av styret.

Husordensreglene § 10 Parkering
Bilkjøring og annen bruk av motorisert kjøretøy på borettslagets eiendom må kun skje for av/pålessing av tunge varer, transport av syke/funksjonshemmede o.l. Skilt som er satt opp av borettslagets styre skal respekteres.

Parkering på borettslagets område skal primært skje i garasje eller på fast tildelt parkeringsplass for de som ikke har garasje. Garasjene skal benyttes. 

Parkering i strid med ovennevnte regler kan medføre gebyr eller bortauing for eiers regning og risiko. 

Styret kan gi dispensasjon fra parkeringsreglene ved sykdom og uførhet.

Bilkjøring og parkering på borettslagets indre område
Det tillates kjøring til og fra boligene for av- og pålessing inntil 30 minutter. Av- og pålessing ved flytting blir ikke ilagt gebyr utover 30 minutter. Etter anmodning på forhånd kan styret gi tillatelse til å stå parkert lenger. Det er ikke tillatt å stå på grøntareal.

Har du spesielle behov for parkering, f. eks. for håndverkere som må bruke bilen som ”verktøykasse”, kontakt styret i forkant og innhent tillatelse så du ikke bryter reglene!

Merkede parkeringsområder – oblater og gjestekort
Tillatte parkeringsplasser i ytterkant av borettslaget (v/ garasjeanleggene) er merket tydelig med skilt og eventuelt oppmerking på asfalt. Enkelte parkeringsplasser kan være merket sesongplasser som er forbeholdt for snømåking om vinteren. Parkeringsområdene er opprinnelig gjesteparkering, men styret har tillatt beboere å parkere på visse vilkår.

Hvem kan parkere?
Garasje skal fortrinnsvis benyttes, se husordensreglene over. Bil nr. èn i husstanden forutsettes derfor kun unntaksvis og i kortere perioder stå på fellesparkeringen. 

Beboere må ha parkeringsoblat (rundt merke til å klebe på frontrute) for å kunne parkere på områdene. År 2011/2012 er fargen RØD. Merk oblatet med OBJ. 422 samt registreringsnummer for bilen. Bruk sprittusj! Oblatet er gyldig ut over dette årstall til ny beskjed gis gjennom Rundskriv!

Det tildeles ett oblat pr. bolig ved henvendelse til styret. Styret kan tildele flere oblat etter særskilte behov.

Gjester skal benytte gjestekort. Fargene er rød eller gul. 

Det skal stå adresse/leilighetsnummer på kortet. Benytt kun originale kort – ikke kopier (kopierte kort blir bøtelagt). Det er ikke tillatt for beboere å bruke gjestekort til parkering.

Håndverkere blir tildelt egne GULE kort med dato angivelse. Disse må beboer som bruker håndverker, skaffe seg fra styret etter behov.

Hvor lenge?
Parkering kan skje inntil 3 døgn i sammenheng (Gjesteparkeringen i Larsbråtveien har ikke 3-dagers begrensning). Deretter må bilen fjernes fra borettslagets parkeringsplasser i minimum 1 døgn. Det holder at kjøretøy står parkert i 10 minutter innenfor døgnet for at slik periode skal anses påbegynt. Skal ny "inntil 3 døgn periode" begynne må kjøretøyet være borte fra plassen minst 24 timer.  

Parkering foran egen garasje
Noen garasjer har mulighet til å parkere foran garasjedøren. Aktuelle garasjer er merket med garasjenummer på skiltet inn til garasjeanlegget. Det er ingen tidsbegrensning, men ved snømåking må bilen være flyttet. 

Tilhenger?
Det er etablert et område bak venstre rekke på garasjeanlegg 4 i Larsbråtveien. Kontakt styret om du ønsker å bruke mulighetene her.

Håndheving - Smart Security
Smart Security håndhever parkeringsreglene.  Brudd på reglene kan lede til gebyr pt. Kr 800,. (Også ved bruk av kopierte gjestekort, gamle P-oblat mv. ).

Eventuelle klager skal rettes til Smart Security. Send gjerne en kopi til styret. Kontakt styret om du mener reglene er håndhevet feil. Styret kan da ta saken opp.

Har du spesielle behov så kontakt styret i forkant, slik at vi kan forsøke å løse situasjonen for deg. Kommer du i etterkant med et gebyr etter å ha overtrådt reglene blir det vanskeligere.

Skulle du komme i en situasjon som du ikke kunne forutse og hvor du er nødt til å parkere på gjesteparkering uten nødvendig tillatelse, så kan du også ringe Smart Security på telefonnummer som fremgår av skilt på området.