HMS - Helse, miljø og sikkerhet

STYRETS AMBISJON FOR TRIVSEL, VEDLIKEHOLD OG HMS
Borettslagets bygninger, materiell og fellesområder skal vedlikeholdes i henhold til oppdatert vedlikeholdsplan. Planene skal sikre at disse funksjonene er på et nivå som tar vare på verdiene i borettslaget.

Borettslaget skal ha et trivelig og sikkert bomiljø for beboere i alle livsfaser. Fellesfunksjoner skal utformes slik at de kan benyttes av flest mulig.

Systematisk vedlikeholdsplanlegging og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal forebygge skader, og begrense disse hvis skade likevel oppstår. Det skal sikres at ekstern vaktmestertjeneste og andre samarbeidspartnere med eget HMS ansvar utfører oppgaver i samsvar med HMS-relevant regelverk.

Verdigrunnlaget for borettslaget fremgår av husordensreglene § 1 Grunnregel

Hver enkelt plikter å verne om borettslagets eiendom og andre fellesverdier med omsorg og respekt og med hensynsfullhet overfor andre.

«Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre som man vil».

Overordnet mål for HMS i Sankthansfjellet Borettslag
Borettslagets overordnede mål for helse, miljø og sikkerhet er at skader på liv eller eiendom ikke skal kunne inntre, hvor dette kan forebygges. Hvis skade likevel inntrer skal følgene begrenses.

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal forebygge skader, og begrense disse hvis skade likevel oppstår.

Beboerne skal få informasjon og tilbys opplæring for å kunne forebygge og begrense skader.

Det overordnede målet gjelder alle områder av betydning for helse- og er ikke begrenset til HMS i klassisk forstand.

Del 1 Helse, miljø og sikkerhet

HMS relevant regelverk
Følgende regelverk er, i tillegg til internkontrollforskriften, relevant for Sankthansfjellet Borettslag.

§ Produktkontrolloven, 11. juni 1976 (lekeplassutstyr). Forskrift om sikkerhet ved

      lekeplassutstyr 19. juli 1996

§ Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, 24. mai 1929

§ Lov om brann og eksplosjonsvern, 14. juni 2002 (forebyggende brannvern). Forskrift om 

     brannforebyggende tiltak og tilsyn. 26. juni 2002

§ Forurensningsloven, 13. mars 1981 (om avfall mv.)

§ Arbeidsmiljøloven, 17. juni 2005 (arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv).

§ Byggherreforskriften, 3. august 2009 (forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på   

     bygge- eller anleggsplasser) (med hjemmel i arbeidsmiljøloven).

§ Sivilbeskyttelsesloven, 25. juni 2010

I tillegg til det HMS relevante regelverket angitt over gjelder bl.a. skadeserstatningsloven, 13. juni 1969.

BRANNSIKKERHET OG ELEKTRISK ANLEGG

Hovedmål
Borettslaget har som overordnet målsetting at brann ikke skal kunne oppstå, hvor dette kan forebygges.

Hvis branntilløp likevel inntrer skal beboerne bli varslet, ha tilgang til og kunne gjøre bruk av påkrevet slokkingsutstyr.

Delmål

- Det skal sikres at brannvarslere er montert i begge etasjer og på hovedsoverom.

- Det skal sikres at fungerende slukkemidler er tilgjengelig i alle boenheter.

- Det skal sikres at utrykningskjøretøyer har nødvendig tilgang og at brannkummer er fri for

  jord, snø og is.

- Beboerne skal ha kunnskap om branninstruks/oppmøtested mv. og gis informasjon fra

  borettslaget om brannforebyggende tiltak i husene i henhold til lov/forskrift.

- Beboerne skal ha tilstrekkelig kunnskap om bruk av slokkeutstyr og batteriskift på varslere.

- Det skal gjennomføres regelmessig inspeksjon av elektrisk anlegg i borettslaget

- Det skal sikres at montering av pipe søkes styret samt relevant myndighet, og utføres av

  godkjent firma.

- Søppel skal sikres på en forsvarlig måte.

SUBJEKTIV RISIKOVURDERING

Brann i bolig og spredning til flere enheter må antas å utgjøre den største risiko for alvorlig skade på liv og eiendom i borettslaget. Borettslaget består av trehusbebyggelse i kjede med brannskiller ved hver fjerde bolig etter byggetids standard. Alvorlig branntilløp har ikke skjedd så langt, men sannsynlighet og konsekvens gjør at brannforebyggende tiltak og varsling gis høyeste prioritet. Rømningsveier vurderes generelt å være gode da borettslagets bygningsmasse er i to etasjer (alle soverom er i første etasje).

Elektrisk anlegg i bolig kan utgjøre brannrisiko. Likeledes gjelder dette elektriske felleskonstruksjoner som går igjennom, utenpå eller ligger nær boliger.

Søppelanlegg kan utgjøre brannrisiko avhengig av plassering i fht. garasjer/boliger.

En stor andel av boligene har vedfyring, som krever aktsomhet.

Adkomst er i deler av borettslaget begrenset av terrengmessige forhold o.l. Dette kan gjøre det vanskelig for nødetatene å sikre tilgang for slukking mv.

LEKEPLASSER OG FELLESOMRÅDER

Hovedmål
Personskade skal ikke skje under arbeid som borettslaget iverksetter eller som følge av borettslagets materiell, bygninger og andre installasjoner.

Delmål

-       Barn og ungdom skal sikres trygge områder for lek.

-       Lekeplass og apparater skal tilfredsstille gjeldende HMS regelverk.

-       Påbudt verneutstyr skal benyttes ved farlig arbeid

SUBJEKTIV RISIKOVURDERING:

Borettslaget har tre lekeplasser som kan medføre risiko hvis de ikke er forskriftsmessige.

Lekeutstyr o.a. som monteres av beboere på fellesareal kan medføre risiko hvis de ikke er forskriftsmessige. Mangler ved gjerder i tilknytning til lekeplasser mv. kan medføre fare, særlig for mindre barn.

Dugnadsarbeid som borettslaget initierer på fellesområder eller i tilknytning til bolig kan medføre skader.

Maskinelt utstyr, herunder treffelling, kan medføre skader på person.

Det blir ikke utført farlige arbeider på utearealene av egne ansatte. Alle slike oppgaver (f.eks. plenklipping og brøyting) er satt bort til OVS/ISS som selv står for HMS-oppfølgingen av egne ansatte. Et unntak er trefelling som organiseres av en egen intern trefellingskomite. Vi har vurdert arbeid med felling av trær som farlig arbeid og skal fortrinnsvis utføres av eksterne firma som skal ha alle HMS-sertifikater i orden. Mindre trær kan imidlertid felles på dugnad. Vanlige forsiktighetsregler skal da gjelde. Verneutstyr skal brukes.

VEDLIKEHOLD AV BYGNINGSMASSE

Hovedmål
Vedlikehold av bygningsmassen skal utføres i tråd med gjeldende HMS regelverk.

Personskade skal ikke skje under arbeid som borettslaget iverksetter eller som følge av borettslagets materiell, bygninger og andre installasjoner.

Delmål
Påbudt verneutstyr skal benyttes ved farlig arbeid.

HMS samsvarserklæring skal innhentes fra eksterne firma som utfører arbeid i borettslaget, før avtale inngås

SUBJEKTIV RISIKOVURDERING
VI har vurdert arbeid på tak som farlig arbeid, som ikke i noen tilfeller skal utføres av eventuelle egne ansatte. Bruk av boligselskapets utstyr skal skje forsvarlig, og brukerne av utstyr som krever dokumentert sikkerhetsopplæring, må framvise dette før bruken tar til.

AVFALLSHÅNDTERING

Hovedmål
Borettslagets avfallshåndtering skal utføres etter gjeldende forskrifter slik at det ikke kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet, herunder at ikke avfallsløsningene kan forårsake skadedyrplage.

Delmål

Det skal være tilstrekkelig kapasitet i søppelanleggene slik at ikke søppel kan flyte over.

Anleggene skal rengjøres ved behov.

Borettslaget skal forebygge skadedyr også ved andre tiltak dersom dette er nødvendig.

Spesialavfall fra borettslaget skal samles opp og leveres til miljøstasjon e.l.

SUBJEKTIV RISIKOVURDERING

Avfall kan innebære fare for helse og miljø dersom det ikke håndteres forsvarlig. Manglende kapasitet kan medføre fare for spredning av avfall og skadedyr. Farlig avfall kan bl.a. skade miljøet.

RUTINER I BORETTSLAGET FOR HMS
1)    Styret er ansvarlig for HMS. Ved konstituering av styret utpekes kontaktperson og hovedansvarlig for HMS. Delansvarlige for HMS utpekes for bestemte områder (brann, elektrisk anlegg, lekeplasser, avfall.)

2)    OBOS elektroniske HMS håndbok benyttes, hvor det er innarbeidet

-       handlingsplan med risikoreduserende tiltak

-       Rutiner for kontroll og avvikshåndtering

3)    Vernerunder gås av delansvarlige i styret hvert år på våren sammen med styreleder eller vaktmester.

Kontrollrunder gås hver høst og skal ettersjekke oppfølging av avvik funnet på vårens vernerunde. OVS har den løpende kontrollen.

4)    Rutine for håndtering av avvik innmeldt fra beboere og eksterne aktører mv.:

Alle avvik sendes hovedansvarlig for HMS som sikrer at avvik føres inn i HMS kontrollskjema for oppfølgning.

5)    Tiltaksplan for HMS-arbeidet fastlegges innen 1. april hvert år.

6)    Hovedansvarlig for HMS tar opp HMS i styremøter jevnlig (minst hvert kvartal). HMS tas videre jevnlig opp med Oppsal Vaktmestersentral.

7)    Beboerne informeres om HMS-arbeidet i innkalling til ordinær generalforsamling.

8)    Hvor eksterne samarbeidspartnere utfører oppgaver skal HMS samsvarserklæring fremlegges av disse.

Mål og tiltak for HMS skal være tilgjengelig på borettslagets hjemmeside.

Område

Aktivitet

Hyppighet

Hvem/ansvar

Når

OK?

Brannvern

Kontroll av felles slokkeutstyr

årlig

styret

 

 

 

Kontroll av varslere i boenheter

 

årlig

beboerne

 

 

 

 

Kontroll av slokkeutstyr i boenheter

Årlig

beboerne

 

 

Elektrisk anlegg

Kontroll av autorisert firma

5. år

Styret bestiller

 

 

 

Egenkontroll

 

årlig

styret

 

 

Lekeplass

Lufting av støtsand

 

To ganger årlig

Styret

Vår

høst

 

 

Kontroll av utstyret

 

To ganger årlig

Styret

 

 

 

Vedlikehold av utstyret

Ved behov

OVS