Rundskriv 2 / 2015

Nye avfallsbrønner – alle gamle anlegg fases ut
Nye brønner (Molok) for restavfall og papir vil ca medio april settes ned på garasjefelt 2, som erstatning for stålkonteiner og løse beholdere der, og på garasjefelt 4 som erstatning for betongskap og løse beholdere.

Vi har i dag slike nye avfallsbrønner (molok) på tre steder. Det vil etter dette være avfallsbrønner på følgende steder:

§  Garasjefelt 1 (ved Haugerudveien 39)

§  Garasjefelt 2 (ved Haugerudveien 63)

§  Snuplassen i Lille Larsbråtvei (ved Larsbråtveien 127)

§  Garasjefelt 4 (Ved Larsbråtveien 223)

§  Snuplassen i Larsbråtveien (Ved Larsbråtveien 223).

Det eksisterende anlegget øverst i Lille-Larsbråtvei vil bli faset ut. Øvrige anlegg i området må benyttes.

Hensikten med å skifte til avfallsbrønner er å få rasjonell og hygienisk avfalls-håndtering i borettslaget. Ny løsning innebærer besparelser. Etter hvert som det blir mer vanlig med avfallsbrønner, forventer renovasjonsetaten at prisen på tømming av brønner vil bli ytterligere redusert i forhold til dagens løsninger.

Revidert vedlikeholdsplan
Høyer Finseth AS har revidert gjeldende vedlikeholdsplan for borettslaget etter inspeksjon som gjennomføres hvert tredje år. Planen er retningsgivende for borettslagets vedlikehold. Den reviderte planen innebærer bl.a. at arbeidet med å tekke om tak er forsert noe i forhold til gjeldende plan.

Den reviderte vedlikeholdsplanen vil i løpet av de nærmeste dagene bli lagt ut på våre hjemmesider og kan også fås ved henvendelse til styret. Nærmere informasjon om konsekvenser av planen, herunder for felleskostnader, blir gitt på beboermøte i tilknytning til ordinær generalforsamling 18. mai 2015.

Styret vil i løpet av april utrede de faktiske vedlikeholdsbehov nærmere knyttet til tak. Befaring av takene vil foregå i løpet av uke 15.

                                                                                                                                                          Hvor lenge kan du parkere på borettslagets parkeringsområde?
Styret ønsker å klargjøre regler for parkering på borettslagets egne plasser: Det er ikke tillatt å parkere sammenhengende mer enn tre – 3 – dager på samme plass/sted.  

Unntaket fra denne 3-dagersregelen er parkering ved parkeringsanlegg 4 (mellom vaktmester bygget og garasjeanlegg 4) hvor det kan parkeres ubegrenset. Det er likevel en forutsetning at bilen er i jevnlig bruk.

Vi jobber kontinuerlig for å frigjøre flere plasser/ bedre parkeringsmulighetene og er stadig på utkikk etter best mulig løsninger for beboerne.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag    
Haugerud, i mars 2015