Rundskriv 4 / 2016

Takrenovering – fremdriftsplan og tilvalg ; arbeider knyttet til pipe

Fremdriftsplan

Fremdriftsplan for boliger med tak som planlegges rehabilitert i 2016 følger er:

Før Sommerferien

Etter sommerferien

Adresse

Uke

Adresse

Uke

Larsbråtveien 247-263

18-19

Larsbråtveien 143-147

33

Larsbråtveien 229-245

20-21

Larsbråtveien 149-151

34

Larsbråtveien 211-227

22-23

Larsbråtveien 153-155

35

Larsbråtveien 173-187

24-25

Larsbråtveien 139-1 41

36

Larsbråtveien 191-195

26-27

Larsbråtveien 157-163

37

Larsbråtveien 197-203

28-29

Larsbråtveien 165-171

38

 

 

Larsbråtveien 2-12

39

 

 

Larsbråtveien 14-22

40-41

 

 

Larsbråtveien 24-32

42-43

* Fremdriftsplanen er laget med værforbehold. Endringer gjøres forløpende underveis og legges ut på www.sankthansfjellet.no

Overlys

Etter avklaring med Nortekk har vi kommet til at beboere med ønske om overlys selv skal bestille direkte fra firma som tilbyr overlys. Det anbefales da at montering skjer før taket tekkes, se (oppdatert) fremdriftsplan. Nortekk vil så gjøre de permanente tilpasningene rundt overlyset.

Et aktuelt firma, som Nortekk har samarbeidet med tidligere, er Mester Service AS. Mester Service tilbyr ulike løsninger innen montering av takvindu og har hele sortimentet til Velux (produsent). Firmaet er i prosess for å prise ulike løsninger for overlys og avklare aktuelle plasseringer. Informasjonen legges ut på www.sankthansfjellet.no

Faktura for arbeidene med overlys sendes direkte fra Mester Service AS. Regning for kostnader ved den senere tilpassing av Nortekk viderefaktureres fra borettslaget.[1] Bestill løsninger i god tid!

For informasjon om løsninger / alternativer / størrelser: se www.velux.no Kontaktinformasjon firma: Tlf: 900 80 622  / Mail: terje@mesterservice.no                      For mer informasjon om firmaet se: www.mesterservice.no

Piper

Alle piper befares utvendig av Nortekk og deres leverandør av pipeløsninger før taket tekkes. Vårt byggherreombud KPP gjør en objektiv vurdering av behov for å skifte beslag rundt hver pipe.

  • Ved behov for å skifte beslag skjer dette uten nærmere varsel. Det sendes faktura fra styret.

Eventuelle behov/ønsker om å bestille vedlikehold/skifte pipe berøres i utgangs-punktet ikke av rehabiliteringen.

  • Avdekkes påviselig sikkerhetsfare gir styret likevel pålegg om å skifte/ fjerne.

Behov for skifte/fjerning av pipe kan også vurderes av andre grunner enn sikkerhet, og må vurderes av den enkelte. Endringer i tilknytning til pipe kan i alle tilfeller løses uavhengig takrehabiliteringen. Den enkelte står fritt til å velge tilbyder og er ikke begrenset til å velge Nortekks underleverandør.[2] Endringer må imidlertid være avklart før taktekkingen for å unngå eventuelle ekstrakostnader ved de-/remontering av beslag etc., tvil ifht. garantiansvar etc.

Kontakt styret dersom det skulle være tvil om behovene!

Søknadsplikt?

Dersom noen ønsker å fjerne eksisterende pipe krever dette i henhold til det opplyste fra Brann- og redningsetaten søknad dit. Søknad om ny pipe der det ikke har vært fra tidligere krever også søknad[3]. Bestilling av fjerning må for å unngå ev. ekstra-kostnader rettes til styret i god tid før den vedlagte fremdriftsplanen tilsier at taket skal tekkes.

Felling av trær grunnet utsiktsbehov mv. - kostnadsdekning
Styret/trefellingsgruppa vurderer fortløpende å fjerne trær grunnet nedfall på tak, undergraving av varmekabler, bygninger mv. Slike trær felles uten videre. Alle slike trær merkes av trefellingsgruppa og felles fortløpende.

Dersom det er ønske blant beboere om å fjerne trær på fellesarealer grunnet ønske om utsikt etc., så meldes dette SKRIFTLIG til styret/trefellingsgruppa. Sammen med søknaden skal det vedlegges underskrifter, eventuelt skal det vedlegges kopi av varsel til boliger som berøres med 14 dagers frist for å uttale seg. Trefellingsgruppa vil deretter vurdere saken.

Generelt utvises det forsiktighet med å felle furutrær, særlig gjelder dette furutrær som opprinnelig har vært i området fra tiden før borettslaget ble etablert. Utgangspunktet er her at kun sikkerhets- og vedlikeholdshensyn tillegges vekt.

Ved felling av trær grunnet utsikt må det påregnes å betale hele/deler av kostnadene.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i mai 2016

En fin vår ønskes dere alle!

Takk for flott innsats til dere som deltok på dugnaden. Her ble alle mål nådd!

[1] Andelseierne står fritt til å velge leverandør. Styret må i tilfelle orienteres i forkant av montering for å få gitt kravspesifikasjoner. NB: Det er svært viktig å velge profesjonelle aktører som ikke benytter løsninger som svekker takkonstruksjonen.

[2] Vi anbefaler at også arbeider med pipe i størst mulig grad koordineres/arbeider ferdigstilles før tekking av taket. Det bør planlegges i god tid å fjerne, skifte eller montere ny pipe.

[3] Det er nødvendig å søke Plan- og bygningsetaten for å sette inn ny pipe. Søknaden må sendes fra et godkjent firma, den enkelte kan ikke gjøre det selv. Tillatelse fra styret må medfølge, og kan påregnes innvilget.