Rundskriv 6 / 2016

Status for takrehabilitering – kostnader for pipe

Arbeidene går nå mot avslutning for i år. Så langt er det ingen negative overraskelser på takene, og alt er godt innenfor planen kostnadsmessig.

Status for nye pipebeslag:

Med enkelte unntak så er alle pipebeslag blitt skiftet.

Utskiftingsomfanget har vist seg å være større enn det styret først så for seg. Vårt byggherreombud KPP v/Tom Pettersen opplyser at de eksisterende beslagene var av svært varierende kvalitet, både materialvalg og utførelse. Nortekk er krystallklare på at de ikke garanterer for taktekkingen hvis ikke pipebeslagene byttes ut og det benyttes firkantede beslag.  Alle runde pipebeslag er skiftet grunnet erfaringer fra tidligere prosjekter med flate tak.

Som informert i rundskriv 4 er det den enkeltes ansvar å bære kostnader for nytt beslag. I skrivet står det: «Alle piper befares utvendig av Nortekk og deres leverandør av pipeløsninger før taket tekkes. Vårt byggherreombud KPP gjør en objektiv vurdering av behov for å skifte beslag rundt hver pipe. Ved behov for å skifte beslag skjer dette uten nærmere varsel. Det sendes faktura fra styret».

Kostnadene ved rund pipe er kr. 9658,-. Kostnadene ved firkantet pipe er kr 7687,-. Begge er inkl. moms. På alle runde piper blir det laget en firkantet kasse i bunn, og det nye pipebeslaget har firkantet form. Det blir sendt faktura til de det gjelder i løpet av høsten.

Lading av elbiler i garasjer
I forbindelse med det økende antall el. biler, er det nødvendig å innskjerpe regler for bruk av det elektriske anlegget i garasjer.

Det er med umiddelbar virkning innført et forbud mot å benytte eksisterende elektrisk anlegg (stikkontakt) i garasjer til lading av el. bil og/eller bruk av kupévarmer tilkoblet dette kursopplegget.

Dette for å unngå evt. risiko for branntilløp i våre garasjer!

Anlegget er ikke dimensjonert for denne bruk, og bruken må derfor begrenses til å gjelde bilens motorvarmer.

Annen sporadisk normal bruk av kursopplegget vil tillates som tidligere.

Styret kan etter særskilt avtale tillate lading via godkjent ladeboks. Denne må evt. monteres for egen regning.

Det jobbes parallelt for å finne egnede løsninger for elbillading andre steder.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med styremedlem Erland Vestby på tlf: 97530323

Bytteordning og komprimatorbil 10.-12. oktober.
På oppfordring fra beboere kommer det en komprimatorbil på ettersommeren. Denne gangen vil vi også gjøre et forsøk med gjenbruk/bytteordning. De som har noe de ønsker å kaste, men som kan komme til nytte for andre, setter dette ut noen dager i forveien, slik at det kan hentes før komprimatorbilen kommer.

"Byttedager" 10-11 oktober - Komprimatorbil 12. oktober
Komprimatorbilen starter kl. 18 fra snuplassen øverst i Larsbråtveien. Vedlagt følger «Rutetabell» for komprimatorbilen. Den som vil kaste avfall må selv være tilstede.

 (NB: IKKE SPESIALAVFALL).

Høsttakkefest søndag 2. oktober
Søndag 2. oktober kl. 16 arrangerer kjøkkenhagegruppen høsttakkefest for borettslaget. Festen avholdes i paviljongen ved den midterste lekeplassen der det serveres grønnsakssuppe og noe søtt. De som ønsker å delta i selve innhøstingen og tilberedning av festmiddagen er hjertelig velkomne ved kjøkkenhagen vis a vis den nederste lekeplassen kl. 14.

Dere som har tenkt til å delta får svært gjerne gi velferdskomitéen beskjed om dette slik at vi har overblikk over hvor mye som skal handles inn.

Send epost til livamork@hotmail.com 

Vi gleder oss til fest!

Parseller
Vil du ha en parsell og dyrke din egen mat? Styret ønsker å kartlegge behovet for parseller i borettslaget. Parsellene kan brukes til å dyrke egne grønnsaker, bær eller andre vekster. Vi ber derfor om en tilbakemelding innen 30.november på hvem som ønsker parsell og antatt behov i kvadratmeter. Epost sendes til livamork@hotmail.com

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag

Haugerud, september 2016

Snuplass øverst i  Larsbråtveien kl. 18:00
Snuplass Lille Larsbråtvei kl. 18:15
Krysset Haugerudveien / Stjernemyrveien (garasjeanlegg 2) kl. 18:30 
Haugerudveien (garasjeanlegg 1) kl. 18:45