Rundskriv 3 / 2017

Dugnad 4. mai

Årets ordinære vårdugnad er 4. mai. Bli med å klargjøre vårt flotte borettslag for våren og sommeren! Oppsal Vaktmestersentral og styret kommer, kommer du? Styret sørger for forfriskninger og boller til alle. Barn som deltar aktivt, vil bli premiert. Søppelsekker deles ut til rodekontaktene før dugnadsdatoen. 

Vi ber alle møte på lekeplassene kl. 18, hvor oppgaver blir tildelt. For effektiv dugnad oppfordrer vi til innsats på fellesområdene også før oppmøte tidspunkt og gjerne før selve dugnadsdagen. 

Prioriterte oppgaver:

  • Vi ønsker å ta ned små-løvskog der dette kan skape problemer senere for bygninger, veier, kabel/-ledningstraseer og for utsyn når dette blir stort i løpet av 4-5 år. Forebygg fremtidige problemer.
  • De som ikke når lekeplassene til avtalt tid, kan bevege seg mot koller og lier hvor busker og grener fraktes til kontainer eller egnet sted for traktor som tar dette videre.
  • På lekeplass 1 i Haugerudveien skal støtmattene kostes. På lekeplass 2 og 3, hhv i Lille-Larsbråtvei og ved snuplassen i Larsbråtveien, skal sanden rakes og freses/luftes. Ugress skal fjernes, og busker klippes der det er nødvendig.
  • Områder som ligger i utkanten av borettslaget, langs Larsbråtveien og Haugerudveien, inngår også i dugnadsarbeidet. Her er det mye løv og grus i kantene!

På dugnadsdatoen utfører vi ikke arbeid ved eget inngangsparti mv.

Komprimatorbil for kasting av større husavfall kommer i juni. Også i år vil det bli arrangert byttedager i forkant av dette. De som har noe de ønsker å kaste, men som kan komme til nytte for andre, setter dette ut noen dager i forveien slik at det kan hentes før komprimatorbilen kommer. Nærmere informasjon vil bli gitt.

Elsjekk - gjennomgang av samtlige garasjeanlegg

Ved el. gjennomgangen av garasjene for en del år siden ble det funnet en rekke feil og mangler. Dette skal vi nå rette suksessivt - garasjeanlegg for garasjeanlegg. Vi starter tirsdag 9.mai fra kl. 1700 og 10.mai fra kl. 0800 i garasjeanlegg 1. Vår faste elektriker Roger Dalby mobil: 906 12 429 roger.dalby@vikenfiber.no vil være tilstede og gi oversikt over feil og mangler - samt gi tilbud på utbedringer. Det er foreløpig avdekket feil i garasje nr. 1,9,14,21 og nr. 23. Samtlige må imidlertid sørge for tilgang til egen garasje – slik at vi får gitt endelig oversikt til forsikringsselskapet. Ved en eventuell skade, brann og/eller annet, som en følge av feil i egen garasje, kan dette gi avkortning og vedkommende kan forfølges av forsikringsselskapene.

Konteiner for grøntavfall

Konteinerne er KUN for organisk masse. Grøntavfall skal IKKE pakkes inn i plastsekker.

Plastsekker innebærer ekstrakostnader for oss, og fare for plast i jordprodukter som lages av grøntavfallet. Dersom det fremover oppdages annet avfall enn organisk her vil styret vurdere å avvikle ordningen.

Søppel utenfor søppelanlegg - advarsel

Igjen: Det skal ikke hensettes noe søppel på utsiden av avfallskonteinerne. Hverken Renevasjonsetaten eller vaktmester tar med seg dette.

Den som hensetter avfall får advarsel, og ved gjentatte tilfeller er hovedregelen utkastelse.

Søppel som er for stort til å bli lagt i søppelanlegget må du selv levere på gjenbruksstasjon (f.eks. på Haraldrud i Brobekkveien).

KabelTV/internett – nye løsninger

Styret har som forespeilet i rundskriv nr. 2/2017 inngått avtale med Homenet/Broadnet om å legge fiberkabel til hver bolig. Vi har etter en helhetsvurdering funnet det mest gunstig å inngå en kollektiv avtale om internett-aksess til samtlige beboere for kr 229.- pr. måned/beboer (100/100 aksess). Kostnadene dekkes inn gjennom felleskostnadene. Internett fra Canal Digital sies opp kollektivt fra borettslaget slik at du ikke trenger å tenke på dette.

Den gamle coax-kabelen kan vi beholde, som åpner for fortsatt å få TV-signalene fra Canal Digital som i dag. Det vil være opp til styret som konstitueres etter vårens generalforsamling å ta stilling til om det eventuelt skal velges andre TV-løsninger enn dagens over ny fiber. På sikt er det meningen at TV-signalene skal sendes gjennom fiberkabelen og at coax skal fjernes. Det vil også være opp til senere styre å avgjøre om det bør innføres ordninger som innebærer refusjon til de som ikke benytter seg av TV-tilbud og/eller internett. Nærmere informasjon vil bli gitt om overgang til nye løsninger.

Generalforsamling 8. mai

Ordinær generalforsamling i Sankthansfjellet Borettslag avholdes mandag 8. mai 2017 kl. 18:00 i Haugerud Seniorsenter, Hagapynten 38 c. Etterpå er det beboermøte.

Som det fremgår av innkallingen foreslår styret endringer i husorden for å gjøre de mer tidsmessige og reflektere krav som  gjelder i dag. Det foreslås også at styret etter boretts-lagslovens hovedregel heretter gis adgang til å endre husorden for fremtiden. Dette gjelder ikke vedlikeholdsplikter som vi vil legge opp til at flyttes til vedtektene sammen med øvrige regler om vedlikeholdsplikter.  

Styret i Sankthansfjellet Borettslag, April, 2017