Rundskriv 7 / 2017

Avtale om TV fra Canal Digital
Vi har nylig inngått en avtale med Canal Digital basert på dagens TV-tilbud med 3 års bundingstid. Signalene sendes over det "gamle" kabelanlegget.

De fleste har nå mottatt er skriv om å få installert en digital TV-boks (T-We). Mange har slik boks fra før, men det er den nye som skal benyttes. Denne er CDs eiendom og skal følge boligen ved et evt. salg. De som har en slik fra før vil kunne bruke denne til en evt. TV nr. 2.

Skrivet fra Canal Digital er et tilbud om å få hjelp til å installere denne T-We-boksen og få instruksjoner om hvordan den brukes. Har du ikke mulighet på oppsatt tid så bruk oppgitt telefonnummer.

For de som kan (og vil) installere denne selv vil det bli mulighet for å kunne hente boksen på styrerommet i Larsbråtveien 223 tirsdag 3. oktober mellom kl. 17 og 19.

Internett / Fiber fra Homenet
Montørene av fiberkablene er godt i gang og mange har allerede fått tilgang til internett via fiberen. Vi får melding om at montørene ikke får tilgang til noen boenheter med begrunnelse av at de ikke skal ha internett. Til det er å si at fiberen skal installeres hos alle, uansett. Skulle det, mot formodning, ikke bli installert fiber i en boenhet er det beboeren som vil være ansvarlig for å få dette installert senere, med de økonomiske konsekvenser det måtte medføre.

Krypkjellere - luker
Inspeksjonslukene i gulv (i opprinnelig innebod) skal ikke tettes. Ved installasjonen av fiberen får vi tilbakemelding om at noen har tettet nedgangen til krypkjelleren. Ved behov for å komme ned i disse for å kontrollere i forbindelse med kontroll, vedlikeholdsplanlegging eller utbedringer, er det beboeren som må bære kostnaden ved å åpne tilgangen til luken.

Vedlikeholdsplan
Styret har inngått avtale med KPP om å oppdatere borettslagets vedlikeholdsplan for hus, boder og garasjeanlegg. KPP er som kjent vårt byggherreombud ved takrehabiliteringen.

Vi ber den enkelte om å

  • Kontrollere innertak i garasje for å se om det er råte i tak, eventuelt også i andre konstruksjoner.
  • Vurdere egne vinduer for å se om det er råte eller andre skader på disse. Oppgi alder på vinduene og hvor de er plassert på huset.

Meld tilbake til borettslagets e-post sankthansfjellet@gmail.com eller til styrets postkasse. Ta helst bilder.

Høst- og vinterforbredelser
Vi ber alle om å:

  • Fjerne løv i takrenner mv. på hus og bod. Det er spesielt viktig regelmessig å        sjekke avrenning fra bodtak. Vi har hatt mange lekkasjer med utgangspunkt bl.a. i nedfall som sperrer. Ved isolerte boder må andelseier erfaringsvis ta mye av kostnadene selv.
  • Fjerne løv på garasjetak. Da holder de lenger og felleskostnad holdes nede
  • Ha på utelys på boder mv.
  • Ikke tette igjen lufteluker i grunnmur. De skal holdes åpne med mindre det er erfaring for at det fryser om vinteren. Et tips i tilfelle er å tette lukene med snø.
  • Tappe av utekraner som ikke er frostsikret. Disse er andelseiers ansvar.

Bytte av forsikringsselskap
Styret evaluerer forsikringer løpende. Som et resultat av denne evaluering har vi valgt å bytte forsikringsselskap fra Gjensidige til If. Betingelsene er som tidligere, men forsikringskostnadene er betydelig redusert. Avtalen er gjort direkte med If (og ikke via OBOS). Dette medfører at alle skader skal meldes til If direkte på telefon 02400 eller e-post til skadeserviceeiendom@if.no.

Vi kan også opplyse om at skadedyr er dekket i forsikringen via Anticimex.

Skade her kan meldes til telefon 815 48 250.

 

Gul liste
Byantikvaren har tentativt* satt vårt borettslag på Gul liste, som er en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo. Gul liste har ikke rettslig betydning i seg selv, og søknader om utbygging innenfor utbyggingsløsningene som er forhåndsgodkjent på den enkelte bolig vil bli behandlet av Plan- og bygningsetaten som før uten å forelegges Byantikvaren for uttalelse. Søknader som er helt i tråd med planen kan som tidligere altså påregnes innvilget.

Søknader om tiltak som avviker fra planen, inkl. vinduer mv. som ikke ligger i planen, må imidlertid påregnes at oversendes Byantikvaren for rådgivende uttalelse. Styret er i dialog med Byantikvaren om konsekvenser av listeføring og om muligheter for at forandringer som er kurante og i tråd med arkitekturen kan preaksepteres.

I utgangpunktet bør gul-listeføring oppfattes som en anerkjennelse av viktige kvaliteter ved vårt borettslag. Oppføringen begrunnes i bomiljøet, borettslagets arkitektur og boligenes beliggenhet i terrenget. Det er m.a.o. helheten som Byantikvaren har lagt vekt på, og vi velger å anta at dette gir gode muligheter for videreutvikling. Styret vil fortsette dialogen med Byantikvaren for å sikre fleksiblitet for fremtiden. Det kan kanskje uttrykkes slik at vi er betingede optimister, men tar forbehold for hva vi vil mene om permanent listeføring når dette blir aktuelt.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, september 2017

*En beslutning om eventuell endelig listeføring tas av Byantikvaren senere.