Rundskriv 8 / 2017

Canal Digital (CD)
Det viser seg at CD ikke har fulgt opp sin del av overgangen til nye avtaler for internett og TV.  Til dette er å si at de som har fått faktura fra CD og som ikke er betalt skal heller ikke betale denne. Den vil bli kreditert.  De som har betalt faktura for internettleveranse etter 1. oktober vil få dette refundert. De aller fleste T-WE tunerne har blitt levert ut i fm. den nye TV-avtalen. Alle enhetene skal ha en ny T-WE tuner ifra CD og denne skal følge enheten ved salg. Har du ikke hentet din T-WE boks, ta kontakt med styret slik at vi kan få avtalt tid til utlevering av T-WE boksen. Vi gjør også oppmerksom på at med denne følger et abonnementskort som er inkludert i husleien. 

Felleskostnader 
Felleskostnader fra 1. januar 2018 – revisjon av vedlikeholdsplan Felleskostnadene - "husleien" - øker med kr. 100 fra januar, som er i henhold til planen som styret sammen med Prosjektstyring AS v/ Jan Furre satte opp i forbindelse med takrehabiliteringen.  Vi hadde lenge håpet at vil skulle slippe en økning nå siden vi har kommet gunstig ut av takrehabiliteringen, og samtidig har inngått nye avtaler for forsikring og strøm. Foreløpige konklusjoner i arbeidet med revidert vedlikeholdsplan tilsier imidlertid en slik økning, basert på at vi på sikt får utgifter, spesielt med vinduer og boder.  Styrets ambisjon er fortsatt å gjennomføre vedlikehold før kostnadene med vedlikeholdet øker. Samtidig som vi nedbetaler fellesgjelden etter en fastlagt plan. Dette vil være lønnsomt på sikt og en beste garanti mot fremtidige økninger. Slik det ser ut pr. nå er felleskostnadene dimensjonert for å kunne ta fremtidig vedlikehold over løpende drift. Dersom vedlikeholdsplanen som ventes ferdig på nyåret ikke innebærer overraskelser, vil det være prisutvikling og rentenivå som vil bestemme felleskostnadene de nærmeste årene.  Som ledd i arbeidet med vedlikeholdsplanen benytter borettslaget ekstern bistand for å avdekke eventuelle fuktproblemer i krypkjellere 
 
Utelys
Det blir nå tidlig mørkt og vi henstiller om at de som har utelys sørger for at disse er påskrudd.  

Parkering
I den senere tid er det flere som har valgt å bruke plassene i svingen over vaktmesterbrakka som "lagringsplass" for biler eller bobiler. Dersom denne praksisen ikke endres må vi igjen innføre begrensinger i forhold til antall dager bilene kan parkeres. Vi henstiller derfor til de som har "glemt" bilen/bobilen om å fjerne disse. 


Søppel og Fettvett
Julen nærmer seg og erfaringsmessig så vil det bli ekstra med søppel i denne perioden. Vi må gjøre oppmerksom på at det ikke skal plasseres søppel på utsiden av søppelkonteinerne. Er det fullt må dere gå til en annen konteiner eller oppbevare dette midlertidig hjemme. Husk at gavepapir kildesorteres sammen med øvrig papiravfall. Det eneste du må huske på er å fjerne pyntebånd og andre innpakningsprodukter som ikke er papir. NB: IKKE HELL MATFETT I AVLØPET. La fettet fra julematen stivne i grytene for så å kildesortere dette med matavfallet. Kastes dette i avsluket er det fare for at dette kan bli tett. Kostnader med dette kan belastes den det gjelder. 
 
Brannsikkerhet

Borettslagets brannvarslere skal du teste regelmessig, og ordinære batterier byttes årlig. Varsler kan slutte å fungere uten å gi pipelyd. Ved test av brannvarsler er det ikke tilstrekkelig å trykke på knapp på varsleren. Test røykvarslerne ved å brenne av to fyrstikker, og la røyken treffe varsleren (ikke la flammer treffe varsleren). Dersom utstyret er defekt meldes dette skriftlig til styret. Ved installasjon av private brannvarslings/tyverianlegg skal IKKE borettslagets tre varslere i bolig nedmonteres. Meld fra dersom branntrommel mangler (noen få har valgt brannsluknings-apparat, som skal være levert nytt i 2012). Branntrommel skal ikke brukes til vanning eller tas ut av bolig. Vi anbefaler den enkelte selv å anskaffe trommel/brannslukningsapparat i etasjen hvor borettslagets branntrommel ikke er plassert. Brannslukningsapparat må være nyere, kontrollert apparat.  Vi anbefaler alle å skifte til automatsikringer. Test jordfeilbryter årlig ved å trykke på knapp for dette. Vi ber alle gå igjennom egenkontrollskjemaet som følger vedlagt. 
 
Snømåking og strøing

Styret henstiller til beboerne om ved behov å ta i et tak for å bidra til at det til enhver tid er strødd og tilstrekkelig måkt. Vaktmestertjenesten kan ikke til enhver tid holde området 100 %. Bruk sand fra strøkasser og legg på gang- og kjøreveier hvis det er glatt. Tenk på din nabo - og ta spesielt hensyn til de som har vanskeligheter med å ferdes på glatt føre og å måke selv. Ved snøfall må biler flyttes fra tillatt parkering (der dette er aktuelt) foran egen garasjeport. Biler som står i veien for snørydding kan bli tauet bort for eiers regning og risiko etter forsøkt varsling. 
 
EGENKONTROLL AV ELEKTRISK ANLEGG OG APPARATER 
Som en del av styrets HMS-plan sendes det nå ut et kort skjema for egenkontroll av elektrisk anlegg og apparater. Skjemaet er ment som en bevisstgjøring for den enkelte, og du oppfordres til å bruke noen minutter til å lese og tenke gjennom de punktene som er satt opp.  Sikkerhet er viktig, og det er DU selv som er ansvarlig hvis det elektriske utstyret og installasjonene ikke er i forskriftsmessig stand. Eier og bruker er også ansvarlig for at kvalifisert personell brukes til vedlikehold og utbedring av arbeidet. 
 
SIKRINGSSKAP:
• Holder du sikringsskapet låst? Det bør ikke stå åpent p.g.a. brannfare.
• Er låsen på sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass? 
• Er sikringsskapet lett tilgjengelig?
• Er sikringene forsvarlig tilskrudd? (Dersom du har skrusikringer)
• Oppbevares det uvedkommende eller brannfarlige ting i sikringsskapet?
• Er sikringer og utstyr tydelig merket i.h.t. kursoversikten?
• Er kursoversikten ajourført og tydelig skrevet, og montert synlig i sikringsskapet?
• Er ikke-isolerte ledninger og spenningsførende deler tilgjengelig for berøring?
• Er sikringer eller brytere unormalt varme?
• Er det noen sikringer som stadig ryker/slår seg ut?
• Fungerer testknapp på jordfeilbryter/varsel?
• Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet? 
 
 
LEDNINGER: 
• Er ledninger plassert slik at de er utsatt for skade, f. eks. mot skarpe kanter, tråkket på? 
• Er ledninger skadet?
• Er støpsel eller kontakt skadet?
• Er det mye bruk av skjøteledninger?
• Er det unormal varmegang?
• Bruker du skjøteledning til ”faste installasjoner? (Skjøteledningene tåler ofte mindre strøm enn kablene i for eksempel enkelte ovner) 
 
 
HUSHOLDNINGSAPPARATER:
• Blir støpselet på kaffetrakter, brødrister, hårføner, ladere etc. trukket ut etter bruk?
• Skrur du av TV-apparatet med av/på knappen hver kveld?
• Drar du ut antenneledning og strømledninger når du reiser bort?
• Bruker du vifteovner som permanent varmekilde, og blir de brukt kun under oppsyn?
• Er noen av dine ovner tildekket?
• Bruker du sterkere lyspærer i lampene enn det de er beregnet for?
• Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommelen?
• Brukes løse lamper, flyttbare ovner og lignende i barnerom eller i rom hvor dyr går løse?
• Blir bruksanvisningen for husholdningsutstyr fulgt?
• Fungerer husholdningsapparatene som de skal?
• Er noen av husholdningsapparatene skadet?
• Er du klar over brannfaren ved å la datamaskiner stå på døgnet rundt? Er du spesielt oppmerksom på brannfaren som oppstår ved tildekking av bærbare datamaskiner, telefoner/nettbrett mv. eksempelvis ved bruk i seng, sofa o.l.? Vet barna dette?  
 
GENERELLE PUNKTER:
• Er det elektriske anlegget moderne og i henhold til eksisterende forskrifter? Husk at originalt anlegg er fra syttitallet og overmodent for utskiftning!
• Benytter du autorisert elektriker ved alle elektriske installasjoner i boligen, og har du fått dokumentasjon på utført arbeid (gjelder etter 1999)? 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud