Rundskriv 6 / 2018

VALGKOMITÉ

Vi gjentar behovet for valgkomité. Se rundskriv 5/2018. I ytterste konsekvens vil manglende deltakelse bety at vi må kjøpe inn styretjenester, noe som igjen kan bety vesentlig økte felleskostnader. Hvis du tenker at dette er noe du kan bidra med, eller du har tips om en ringrev som kjenner alle i borettslaget, send oss en mail på sankthansfjellet@gmail.com

Rullerende vedlikehold/Vedlikeholdsplanen

Vedlikeholdsplanen vår innebærer at ca. 150 bodtak og resterende eldre vinduer skal skiftes i nærmeste fremtid. Styret planlegger for at dette skjer fra 2019. Vi har vurdert tilstand på garasjeanleggene, og det er behov for å forsere vedlikehold på disse. Arbeidene planlegges å begynne på de mest slitte anleggene i 2019 for å hindre nedbryting. Dette, sammen med pågående utbedringer av fukt i krypkjellere, innebærer at alle oppsparte midler vi har opparbeidet siden takrehabiliteringen medgår. Erfaringene så langt viser at felleskostnadene er dimensjonert for å håndtere fremtid vedlikehold, så lenge vi er nøye med å justere felleskostnader etter utvikling i kostnadsbildet.

Trefellingsregler

Trefellingsreglene er lagt ut på høring, gå inn på www.sankthansfjellet.no, eller kontakt noen i styret og be om å få de tilsendt. Høringsfristen er satt til 15 nov og vil bli behandlet på første styremøtet etter høringsfristen er satt. Kommentarer legg 2

Husleie

Vi får mange spørsmål om husleien og sammenheng mellom husleien og utgifter. Dette kakediagrammet er en forenklet oversikt over hva husleien faktisk går til per. mnd. De største utgiftspostene er dessuten synliggjort med beløp. Nb! Dette er en forenklet oversikt som vil og kan endre seg – 100% nøyaktig er den ikke.

Det må legges til at det er særdeles mye dyrere å drifte et borettslag med rekkehus fremfor et borettslag med blokker. Det som uansett er gledelig er at prisene og etterspørselen etter rekkehus høyere og større enn noen gang. •

Større vedlikehold

stor kr. 1435 er svært høy. Dette er midler som allerede blir allokert til utskifting av vinduer, vedlikehold av garasjer og for oppsetting av lufttørkere i kjellere. Dette skal sluttføres ila 2019. Det er imidlertid verdt å merke seg at denne posten vil fortsette å være stor – i takt med den eksisterende vedlikeholdsplanen fremover. •

Vedlikeholdsavsetting

stor kr. 891 er avsatte midler for bla. etablering av nye garasjer når de gamle rives. Tanken er at vi skal bygge opp reservekapital for å unngå særlige husleieøkninger. •

Kommunale avgifter

stor kr. 703. Dette er vann -og avløpsgebyr + renovasjon. Denne posten forventes øket hvert år utover den generelle prisstigning. •

Renter og avdrag på lån

stor kr. 916. Vi vet at sentralbanken har meldt om ytterligere renteøkninger ila. 2019.

Energi/fyring/strøm.

Denne posten har doblet seg ila 2018.

3 Justering av felleskostnadene:

Med virkning fra 01.01.2019 har styret bestemt seg for å innføre halvårlig justering av den del av felleskostnadene som har med vedlikehold/oppussing/entreprenører – ikke lån, ikke strøm - men utgifter med bakgrunn i utvikling i Byggekostnadsindeks*. Hensikten med innføring av ovennevnte er å gi en forutsigbar justering – i takt med den generelle prisøkningen/endringen på varer og tjenester borettslaget kjøper (som dere ser over er vedlikeholdskostnadene den største enkelt posten i vår husleie – vedlikehold faller inn under Byggekostnadsindeks).

* Byggekostnadsindeks beregnes månedlig og etterskuddsvis av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Til orientering: Det finnes ingen indeks som er 100% skreddersydd for alle kostnadsmessige justeringer. Som nevnt er ikke økninger i strøm og renter hensyntatt. Ei heller økning i kommunale avgifter. Byggekostnadsindeks er allikevel nærliggende for et borettslag som vårt. Det kan også nevnes at Haugerud Borettslag benytter seg av Byggekostnadsindeks. I følge vår forretningsfører OBOS – er Byggekostnadsindeks det beste tilgjengelige verktøyet vi kan benytte oss av for å justere felleskostnader.

Rodekontaker

Stor takk til alle som stiller som rodekontakt. Her er Oppdatert liste:

Område Rodekontakt Adresse Telefon

Rode 1: Haugerudvn. 1-41 Erik Berntzen H.v. 23 915 42 048

Rode 2: Haugerudvn.43-63 Mangler

Rode 3: Larsbråtvn. 1-15 Tefvik Karagülle Lbv. 9 917 23 172

Rode 4: Larsbråtvn 2-28 Rune Bjørn Ekberg Lbv. 16 974 09 008

Rode 5: Larsbråtvn. 17-53 Are Hovland Nielsen Lbv. 45 459 54 493

Rode 6: Larsbråtvn.55-101 Niels Ivar Nielsen Lbv. 89 920 69 988

Rode 7: Larsbråtvn. 103-137 Kjetil Nygaard Lbv. 117 913 07 578

Rode 8: Larsbråtvn. 139-171 Iwan Thomson Lbv. 167 400 46 659

Rode 9: Larsbråtvn. 173-223 Kari Degrum Lbv. 189 994 04 730

Rode 10: Larsbråtvn. 225-263 Thomas Dahl Lbv. 245 928 08 774

4 Status i arbeidet med elbillading

Spørreundersøkelsen hadde totalt 97 svar. Takk! De som ønsker å se nærmere på resultatene(anonymisert) kan gå inn på www.sankthansfjellet.no, eller få tilsendt resultatene. Bildet som tegner seg er et av en svært delt beboergruppe. Noe som gjør det svært vanskelig å trekke konkrete konklusjoner. Ca. 43 % av respondentene har, eller vurderer elbil. Av de som vurderer elbil, tenker over halvparten å anskaffe dette innen 2020. 45 % stiller seg negative til noen form for elbillading som kan føre til økte felleskostnader. Av øvrige respondenter som er positive til elbillading, ønsker et flertall dette i garasje (62,5%). Flere av disse forutsetter samtidig oppgradering av garasjene. 25% av de som ønsker tilrettelegging, ønsker primært lading utendørs (rimeligere løsning enn i garasje). En mindre andel opplyser ikke å eie bil, og ønsker følgelig heller ikke å tilrettelegge for lading. Et flertall (60,8%) er positive til en etappevis oppgradering av garasjer for å unngå økning i husleie. Betalingsvilligheten varierer stort, og noen forutsetter nye garasjer som premiss for økte kostnader. Vi ser at flere mener elbilbrukerne selv må dekke dette, og at de som ikke benytter lading åpenbart ikke bør belastes. I tillegg finner vi flere fra begge ståsted i undersøkelsen, som opplyser å være på smertegrensen for hva de tåler/aksepterer av fellesutgifter.

Vi har mottatt flere gode innspill fra beboerne på ulike modeller for å få etablert lading. Styret har dialog med leverandører for å kartlegge kravspesifikasjon og priser, både på ladestasjoner utendørs og i de eksisterende garasjene.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, Oktober 2018