Rundskriv 1 / 2018

Måking av garasjetak – biler foran garasjer mv.

Alle henstilles til å måke garasjetakene våre. Etter at det er falt en del snø og mildværet har slått inn blir snøen ganske tung. Måk hele flater sammen med nabo. Stiger finner dere bl.a. ved vaktmesterbrakka. Ved snøfall må biler flyttes fra tillatt parkering (der dette er aktuelt) foran egen garasjeport. Biler som står i veien for snørydding kan bli tauet bort for eiers regning og risiko etter forsøkt varsling. Ta i et tak på gangveier mv. for å bidra til at det til enhver tid er strødd og tilstrekkelig måkt. Vaktmestertjenesten kan ikke til enhver tid holde området 100 %. Bruk sand fra strøkasser og legg på gang- og kjøreveier hvis det er glatt. Tenk på din nabo - og ta spesielt hensyn til de som har vanskeligheter med å ferdes på glatt føre og å måke selv.

Kostnader for internett etterfaktureres fra og med des. 2017

Fom. husleiefakturaen for april vil vi iverksette beboerbetalingen av internett som vi skrev om i rundskriv 6/2017. Justeringen som ble gjennomført i høst var bare en intern rokering av beløpene på husleiefakturaen. Totalsummen ble ikke endret. Hver enkelt vil bli belastet med kr. 250 pr. måned. Til sammenligning var prisen for tilsvarende hastighet hos Canal Digital 479. kr. Vi har oversikt over totalt 8 stk. som ikke skal betale (og får heller ikke tilgang til internett). Disse har heller ikke installert fiber fra Homenet. Disse vil bli tilskrevet direkte. Dersom det er andre husstander som ikke benytter tjenestene fra Homenet – må dette informeres direkte til styret. Internett fra Homenet ble igangsatt i september, men vi vil kun ta tilbakebetalt for desember, januar, februar og mars.

Generalforsamling 22. mai 2018

Ordinær generalforsamling holdes tirsdag 22. mai. Innkalling sendes ut senere. Eventuelle forslag må sendes styret innen 5. mars. 2018. Dugnad 8. mai og komprimatorbil 7. mai Komprimatorbil vil komme mandag 7. mai. Som tidligere vil det være mulig å sette ut ting som kan være interessant for andre et par dager i forkant. Dugnad er satt til tirsdag 8. mai. Nærmere informasjon vil bli gitt.

2 Konklusjoner fra vedlikeholdsplan –

behov Vår byggetekniske rådgiver KPP v/ Tom Pettersen har revidert vedlikeholdsplanen vår, som legges ut på hjemmesiden med det første. Planen innebærer ingen større endringer, men det er lagt inn noen nye tiltak/kostnader knyttet til fukt som er identifisert i krypkjellere og til vedlikehold av felles rør i krypkjellere og grunnen. Nærmeste forestående vedlikehold etter planen som er tidfestet til 2018/19 er vinduer (maling eller utskifting). Videre er det behov for å tekke bodtak. Styret vil starte opp planleggingen og komme tilbake med mer informasjon når vurderinger er gjort av behov og omfang.

Tilbakemelding fra beboerne på tak/pipearbeid - faktura for pipebeslag

Vi er gjennomgående svært fornøyd med takrehabiliteringen. Vi ber om tilbakemelding dersom du har noe å bemerke til taktekking, beslag etc. I løpet av kort tid vil det bli sendt ut regning til beboerne for arbeid med pipebeslag foretatt i byggetrinn 2. 

Trefellingsregler på høring

Styret har gjennomgått eksisterende regler og praksis knyttet til trefelling og samlet disse i ett dokument. Reglene legges ut på hjemmesiden i nærmeste fremtid for eventuelle kommentarer innen 1. april 2018. De som ønsker en papirkopi kan henvende seg til styret.

Plan for uteområdene – workshop 21. mars

Styret har nylig inngått avtale med Lala Tøyen om å lage en plan for uteområdene våre. Planen er ment å bli et styringsverktøy og utgangspunkt for videreutvikling. Den skal inneholde konkrete tiltak på kort og lengre sikt, gi kriterier for skjøtsel og effektivisering av driften av fellesarealene. Planen vil favne tiltak som er på trappene bl.a. for kjøkkenhager, minitayrhus mv. Det er også et mål med planen å spare kostnader i form av reduserte vaktmestertjenester. Arbeidet innebærer at fellesområdene og systemer for vedlikehold/drift registreres/ kategoriseres. Det avdekkes hvilket potensiale fellesområdene har, og behov/ønsker for utvikling avdekkes gjennom medvirkning blant beboerne. Alle beboere inviteres til en Workshop når Lala har arbeidet seg inn i området. Workshopen er planlagt 21. mars kl. 18-20 i Haugerud Idrettsforenings lokaler. Her vil Lala presentere sine konsepter og ta tilbakemeldinger. Nærmere informasjon om workshop vil bli gitt. Planen kan sees i sammenheng med Groruddalsatsningen og det forestående områdeløftet. Halvparten av kostnadene ved planen dekkes av Kommunen. En plan gjør oss bedre rustet for å utløse annen ekstern finansiering gjennom offentlige/private støtteordninger til opprusting av borettslag og styrking av bomiljøet.

Med vennlig hilsen Styret i Sankthansfjellet Borettslag Haugerud, februar 2018