Rundskriv 2 / 2018

Måking av garasjetak og bodtak – hustak

Vi ber de siste om å måke garasjetaket da snømengden er kritisk, særlig der hele flater ikke er tatt. Stiger er bl.a. ved vaktmesterbrakka. Der snø må kastes foran garasjen fjerner vaktmester snøen normalt dagen etter. Send gjerne en e-post eller ring Oppsal Vaktmestersentral når du har måkt. Vi ber dere også måke egne bodtak (ikke like kritisk da spennet på taket er mindre).

Hustak: Snømengdene begynner å nærme seg kritisk nivå for hustakene våre. Styret planlegger tiltak men vi ser at dette kan bli utfordrende å løse dersom det kommer nye større snøfall fremover. Normtallet er at taket tåler ca. 50 cm. våt snø, men i praksis rundt det dobbelte. Hvis noen merker lyder fra taket, at dører går tregere mv. så meld umiddelbart fra til styret/vaktmestertjenesten.

Måke hustak: Vi kan ikke be beboerne om å måke, men innser at det vil avhjelpe (beredskaps) situasjonen vesentlig om flere måker av en del snø. Hustakene er svakest inne på taket og det er ikke nødvendig å ta vekk all snø helt ytterst på takene.

NB: Det må utvises stor forsiktighet.

  •           Måk av jevnt og ikke felt for felt av gangen.
  •           Ikke skade takbelegget: La det være igjen en del snø

Vi er anbefalt å benytte sikring (til f. eks. pipe) / sperrebånd/bukker ytterst på tak.

Styret kjøper med det første inn noen større snøskuffer som kan lånes ut til beboere.

Fuktproblemer i krypkjellere

Vi sjekker luftfuktigheten i krypkjellere over hele borettslaget (utføres av konsulent Nils M. Vasaasen). Resultatene så langt viser at det er store forskjeller i borettslaget. Noen steder er det tørt, men flere steder må det iverksettes tiltak for å få ned fuktighet til et akseptabelt nivå der det ikke er fare for utvikling av sopp/råte. Vi tar problemene på største alvor fordi soppsporer i verste fall kan finne veien opp i husene. Vi kontrollerer alle husgrupper, men ikke alle hus, idet situasjonen er temmelig lik i samme gruppe.

I 2013 hadde vi en situasjon i Haugerudveien 43-63 hvor det ble målt høye fuktverdier og funnet sopputvikling i noen kjellere. Der ble det installert luftavfuktere. Målinger i ettertid viser at dette har hatt svært god effekt, og at det ikke lenger er fare for utvikling av sopp/råte. Vi vil derfor installere avfuktere der det er behov for det. I tillegg vil det bli lagt plast i tilnærmet alle krypkjellere for å forebygge/dempe fuktighet. De som får installert luftavfuktere vil bli tilskrevet direkte. Alle blir varslet i forkant av at Vasaasen skal legge plast i krypkjellerne.

Fuktproblemene ser ut til å ha utviklet seg over noe tid. Styret ble først kjent med at det var fuktproblemer flere steder da det ble lagt fiberkabler i krypkjellerne i høst.

Vi vet ikke årsaken, men er kjent med at andre borettslag i nærheten har tilsvarende problemer. Teorien er at det er elver/bekker som har skiftet retning.

Plan for uteområdene – workshop 21. mars

Vi minner om arbeidsmøte (workshop) 21. mars kl. 18.00 – 20.00 i Haugerud Idrettsforenings lokaler (mellom Haugerud og Trosterud Skole ved Idrettsbanen). Se om temaet i rundskriv 1/18.
Dette er et viktig møte hvor man er med på å påvirke hvordan borettslagets uteområder skal utvikle seg på kort og lengre sikt. Her trenger Lala deres innspill på videre arbeid. Lala har fått ganske frie tøyler ifht. hva de kommer opp med av forslag, og vi skal nå diskutere disse i plenum og gi våre innspill før forslaget fra Lala fremmes for styret.

Vi oppmuntrer barn og unge til å delta!

Forklaring av endringer i felleskostnader - internett

Felleskostnadene har frem til og med mars ikke inkludert internettkostnad på kr. 250.- som ble innført med virkning fra og med desember i fjor. Fra 1. april legges derfor kostnad for internett på med kr. 250. Internett for desember - mars etterfaktureres samtidig på april-fakturen med kr. 1000.- (engangstillegg).

Fra 1. desember 2017 t.o.m. mars 2018 ble det fakturert samme felleskostnad som tidligere. For også å ivarerta de som trengte dokumentasjon til arbeidsgiver for internettkostnader, ble det lagt til en linje på fakturaen på kr. 229.-. Det som skjedde i desember var en faktisk nedgang i felleskostnadene fra kr 5759,- til 5530,- *, altså med et «pro forma» tillegg på kr. 229.- for internett.

Kr. 250,- er den faktiske utgiften for de som har fiber fra Homenet, og ble beregnet da vi (omsider) fikk oversikt over hvem som ikke hadde internett fra Canal Digital og fremdeles ikke har internett fra Homenet. Kr 229.- pr. husstand er prisen borettslaget betaler til Homenet uavhengig av om internett benyttes. Prisen på kr. 250.- vil synke ned mot kr. 229.- ettersom flere ev. velger internett fra Homenet.

Styret beklager at vi ikke tidligere har gitt god nok informasjon om de ulike formelle og reelle endringene i felleskostnadene.

Trefellingsregler på høring

Som vist til i rundskriv 1/18 skal trefellingsreglene legges ut på hjemmesiden for eventuelle kommentarer. Dette ble forsinket, men de er nå å finne på hjemmesiden. Eventuelle innspill gis innen 15. april.

*1. januar 2018 ble felleskostnadene økt med kr. 100.- for å ta høyde for generell prisutvikling.