Rundskriv 4 / 2018

Utredning av lade fasiliteter for elbil.

Elbil: Etter at styret fikk mandat fra generalforsamlingen om å utrede videre muligheter for lading av Elbil i garasje og/eller utendørs, har styret valgt å allokere ytterligere ressurser. Styrets deltakelse har øket fra 1 til 4 personer. Vi gjennomgår all tilgjengelig og tidligere innsamlet informasjon og sjekker våre eksisterende kalkyler og mottatte anbud på nytt. Vi tar en gjennomgang av tilstand på garasjer - om garasjene fortsatt kan brukes og/eller om det må tenkes nytt, sjekker oppgraderingsbehov for el.anlegget  og ser på ulike alternativer. Vi ser samtidig på om det i mellomtiden (før vi leverer vår innstilling til ekstraordinær Gen.forsamling eller Generalforsamling) kan være aktuelt med utendørs ladelokasjoner.

Kort sagt en total gjennomgang av ulike lademuligheter med kostnadsoverslag for lading i hele Sankthansfjellet Borettslag.

I den forbindelse ønsker vi å kartlegge beboernes ønsker og behov. Vedlagt følger derfor en kort spørreundersøkelse om deres behov, hvor dere også kan komme med eventuelle tips og innspill dere måtte ha til arbeidet. Det er viktig at så mange som mulig svarer på denne undersøkelsen.

Status vedr. plan for helhetlig utvikling av borettslaget

– utenomhusplan

Utenomhusplanen som Lala Tøyen har utarbeidet for borettslaget ble ferdigstilt tidlig i mai, og er lagt ut på borettslagets hjemmeside. De som ikke har tilgang til å se dette på internett kan få en kopi fra styret.

Planen foreslår tiltak på nedre felt «Byrommet», midtre felt «Drivhusplassen» og «Markaplassen» i utkanten av borettslaget/skogen. Videre foreslås bl.a. en forbindelse mellom de tre områdene. Forslaget innebærer tiltak som åpner opp randsoner i borettslaget i «topp og bunn».

Som informert på beboermøte 22. mai har styret ikke tatt stilling til forslagene, men har søkt midler til gjennomføring av tiltak fra Groruddalsatsningen, som hadde søknadsfrist 15. mai (årlig utlysning). Vi håper å kunne få en ramme å operere innenfor, og hvor de konkrete skisser mv. som følger av forslaget bør være å betrakte som konsepter som må detaljeres og utformes nærmere i samarbeid med de berørte. Før det er aktuelt å gjøre tiltak så må det skje ytterligere forankring og innhenting av synspunkter fra de som berøres mest direkte av forslagene. Vi ønsker å bruke tid på denne prosessen, og vil komme nærmere tilbake når vi vet mer.

Vedlagt følger et referat fra beboermøtets diskusjoner og hvor vi har lagt vekt på å synliggjøre de bekymringer som ble ytret av enkelte.

Styret mener det må være en forutsetning for å gjennomføre tiltak i planen at vi mottar vesentlig ekstern støtte for flere av tiltakenes del, helst ekstern fullfinansiering.

Forslag til behandling på siste generalforsamling 22. mai

Forslaget til endringer i vedtektene knyttet til røropplegg som ble behandlet på ordinær generalforsamling 2018 oppnådde ikke 2/3 flertall, og ble følgelig ikke vedtatt.

Styret ser at forslaget kunne vært presentert klarere mht. konsekvenser, noe som vi oppfatter at skapte usikkerhet. Styret vil presisere at endringene som ble foreslått i all hovedsak ikke har direkte konsekvenser, men presiserer gjeldende praksis og forståelse av regelverket, og som styret har fått medhold i rettskraftig dom på. At regelverksendringene ikke ble vedtatt har små eller ingen konsekvenser for den praksis som føres. Regelverkets ordlyd er imidlertid ikke så klart og tilpasset våre forhold som det kunne blitt. Det lever vi godt med.

Trefellingsregler

Oppdaterte trefellingsregler er nå lagt ut på borettslagets hjemmeside. Styret beklager at det var feil versjon som blei lagt ut i mai. Disse vil bli behandlet i styremøte over sommeren.

Ansvarsfordeling i styret 2018-19

Styret har konstituert seg etter generalforsamlingen og har fordelt ansvar for arbeidsoppgaver som følger:

Anders M. Pilgaard leder styrets arbeid og er delegert til styret i Oppsal Vaktmestersentral, der han er styreleder.

Han er kontaktperson og hovedansvarlig i styret for arbeidet med å løse fuktproblematikk i krypkjellere. Videre har han hovedansvar for oppfølging av utenomhusplanen. Anders har videre et hovedansvar i styret for å sørge for rullerende vedlikehold og HMS. Epost: sankthansfjellet@gmail.com, tlf: 474 08 313

Erland Vestby er Styrets nestleder, og har bl.a. ansvar for parkering i borettslaget, herunder utreding av elbillading. Han er kontaktperson for beboere i parkeringsspørsmål, inkl. p-oblat, gjestekort mv. Erland har ansvar for å gjennomgå borettslagets bank/forsikringsbetingelser. I tillegg bistår han med å sikre best mulige priser på ulike innkjøp/leveranser. Erland bistår også Anders i arbeidet med å planlegge og sørge for å gjennomføre større vedlikehold. Erland ivaretar oppfølging av Oppsal vaktmestersentral og sikrer at avtalen om vaktmestertjenester oppfylles.

Epost: erland@hegnar.no, tlf: 975 30 323

Kim André Daljord er styrets sekretær og har ansvar for administrative oppgaver; Han fører bl.a. styrereferater, styrets korrespondanse og ivaretar fysisk og elektronisk arkivering. Kim André er også kontaktperson for hagelaget. Epost: kimdalj@online.no, tlf. 400 42 710

Knut Arild Flatner har ansvar for TV/internett avtaler og er kontaktperson for beboerne i slike spørsmål. Knut Arild har hovedansvar for å etablere ny internettportal. Han er også kontaktperson for velferdskomitéen.

Epost: k_flatner@hotmail.com, tlf: 917 47 583

Mia Prøsch Stilson har ansvar for utredning av elbillading sammen med Erland, rodekontaktordningen og lekeplasser. Epost: mia.ps@live.com, tlf: 41332737

Første vara til styret, som er Lise Styrk Hansen, stiller fast på alle styremøter. Hun medvirker i arbeidet med å utrede lademuligheter for elbil sammen med Mia og Erland.

Beboerne ta direkte kontakt med det styremedlem med saksansvar, men med kopi til sankthansfjellet@gmail.com, hvis det er kontakt pr. epost. Styret har fremdeles en postkasse utenfor Larsbråtveien 223.

Valgkomite

Det har ikke lykkes å finne noen til å sitte i valgkomiteen, så borettslaget står dessverre uten valgkomite etter Generalforsamlingen. Styret fikk fullmakt av Generalforsamlingen til å utpeke ny valgkomite. Her trenger vi din hjelp, det er mange engasjerte beboere i Sankthansfjellet og vi søker noen som kan ta en dugnad for fellesskapet. Så kan du, eller om du kan tipse om noen som muligens kan. Send en mail til sankthansfjellet@gmail.com.

Med vennlig hilsen og ønske om en riktig god sommer!

Styret i Sankthansfjellet Borettslag

Haugerud, juni 2018