Rundskriv 5 / 2018

VALGKOMITÉ SØKES
I Sankthansfjellet Borettslag er alle styrets medlemmer først og fremst beboere.
Styret gjør en jobb på vegne av fellesskapet, om å forvalte våre felles eiendeler. Dette
betyr at alle andelseiere før eller siden bør bidra i denne felles dugnaden. Det er i
tillegg en fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med både naboer og selve
bygningsmassen.
I denne omgang søker vi etter valgkomité. Vi har etterlyst dette gjentatte ganger, og
håper noen føler seg kallet til å bidra. I ytterste konsekvens vil manglende deltakelse
bety at vi må kjøpe inn styretjenester, noe som igjen betyr vesentlig økte
felleskostnader.
Du lurer kanskje på hva slags ansvar valgkomiteen har?
Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komité, som skal sikre at riktige
personer velges til å styre borettslaget. Det er viktig å påbegynne arbeidet med å
kartlegge av avtroppende styremedlemmer og rekrutteringsbehov tidlig, slik at
valgkomiteens innstilling er klar i god tid før det kalles inn til generalforsamling.
Hvis du tenker at dette er noe du kan bidra med, eller du har tips om en ringrev som
kjenner alle i borettslaget, send oss en mail på sankthansfjellet@gmail.com


ASFALTERING 18.9. AV GARASJEANLEGG 3 mv.
Fra 18. september asfalteres det i borettslaget. Garasjeanlegg nr. 3 i krysset
Haugerudveien/Larsbråtveien østre del asfalteres 18. september. De som har biler
på østre del av anlegget (dvs. garasjerekkene nærmest skogen) må la bilen stå i
garasjen eller ta denne ut før kl. 08.00. Vi ber om at ingen parkerer igjen i garasjen
før 19. september. Henvend dere til styret for eventuelt å få parkeringstillatelse
annet sted i borettslaget.
(Dersom det er varslet kraftig regn utsettes asfalteringen. Eventuelle endringer
varsles ved oppslag på garasjerekke og på hjemmeside).
Det asfalteres videre et område ved trappen på Garasjefelt 4 i Larsbråtveien, samt
enkelte gangveier flere steder i borettslaget i tidsrommet i dagene etter 18.
september. Det prioriteres å asfaltere gjennomfartsårer i denne omgang.
Arbeidene utføres av Abinor Anlegg AS.


RODEKONTAKTER SØKES!
Styret ser et klart behov for å bedre kommunikasjonen med og mellom beboerne. Vi
ønsker å få til dette blant annet gjennom å involvere rodekontaktene mer aktivt.
Rodekontaktene er styrets kontaktpunkter ut til beboerne, og de er viktige brikker i å
sikre trivsel blant beboerne. Rodekontaktene kan ta saker videre med styret dersom
det skulle være noe. De har ansvar for å koordinere sin rodes oppgaver og dele ut
søppelsekker o.l. på dugnaden.
Under er dagens rodekontakter listet opp. For noen av rodene mangler vi frivillige. Vi
ber derfor om at de som har lyst til å bidra i de respektive rodene, tar kontakt med
styret, på sankthansfjellet@gmail.com eller direkte til en av oss! (..eller om du har
tips til en person du tenker ville egne seg godt! )

område kontakt adresse telefon
Rode 1: Haugerudvn. 1-41 Erik Berntzen H.v. 23 915 42 048
Rode 2: Haugerudvn.43-63 Mangler
Rode 3: Larsbråtvn. 1-15 Tefvik Karagülle lbv 9 917 23 172
Rode 4: Larsbråtvn 2-28 Rune Bjørn Ekberg lbv 16 974 09 008
Rode 5: Larsbråtvn. 17-53 Mangler
Rode 6: Larsbråtvn.55-101 Mangler
Rode 7: Larsbråtvn. 103-137 Kjetil Nygaard lbv 117 913 07 578
Rode 8: Larsbråtvn. 139-171 Iwan Thomson lbv 167 400 46 659
Rode 9: Larsbråtvn. 173-223 Kari Degrum lbv 189 994 04 730
Rode 10: Larsbråtvn. 225-263 Thomas Dahl lbv 245 928 08 774


Elbil utredning
Arbeidsgruppa i styret har gjennomgått samtlige spørreskjemaer (både analoge og
digitale) + gjennomgang av tilstandsrapport for garasjeanleggene i hele borettslaget,
totalt 5 garasjeanlegg. Konklusjonen vedrørende garasjeanleggene fra KPP v/Tom
Pettersen – er at anleggene lever godt i mange år til – men det må foretas generelt
vedlikehold og utbedring. Anleggene er dessuten av varierende kvalitet – noen anlegg
trenger mye vedlikehold – andre trenger lite vedlikehold. Dersom det er noen som
ønsker å se hele rapporten – er det bare å ta kontakt med styret.
Responsen på spørreundersøkelsen har vært ok, og vi er takknemlig for at så mange
har tatt seg tid til å svare på undersøkelsen, på tross av litt kluss med utlevering av
selve spørrearket. Spørreundersøkelsen som ble sendt ut før sommeren, hadde totalt
84 respondenter/svar. Vi er takknemlig for at så mange av dere har tatt dere tid til å
bidra med dette, selv om vi hadde håpet på enda flere tilbakemeldinger/avklaringer.
De som ønsker å se nærmere på svar kan få tilsendt resultatene, selvsagt
anonymisert.
Bildet som tegner seg er et av en svært delt beboergruppe, noe som gjør det svært
vanskelig å trekke konkrete konklusjoner. Vi har forøvrig mottatt flere gode innspill
fra beboerne på ulike modeller for å få etablert lading.
Siste sjanse – frist 1.oktober 2018
Dersom du/dere ønsker å gi innspill til arbeidsgruppa om Elbillading – men har glemt
å gi tilbakemelding via spørreskjema og /eller har andre innspill – send mail
(sankthansfjellet@gmail.com) eller legg informasjon i postkassen utenfor
styrerommet i Lbr. 223.
Dersom spørreskjemaet var for komplisert – kan du gi enkelt svar: mot eller for
elbillading? Oppgi kun adresse i tillegg – kontakt gjerne Erland Vestby på telefon: 97
53 03 23, alternativt erland@kapital.no ta kontakt om du trenger nytt spørreskjema.
Fremdrift
Vi avklarer nå endelig elkapasitet for samtlige garasjeanlegg, får avklaring på
kapasitet i samtlige trafostasjoner, er i kontakt med andre borettslag som har
gjennomført tilsvarende og ser om det er mulig å kunne tilby utendørs lading (ad hoc
løsning) – uten å allokere for store ressurser. Samtidig ser vi forskjellige alternativer i
lys av svarene fra Elbilundersøkelsen.


Status i arbeidet med utomhusplan
Vi har fått innvilget dekning av kommunen med 70% av kostnadene (maksimal støtte
fra kommunen) for å prosjektere og gjennomføre tiltak på fellesområdene i
Haugerudveien (v/ Kiwi), se rapport fra Lala og informasjon som tidligere er lagt ut på
hjemmesidene våre.
Videre får vi 50% støtte til prosjektering av "Drivhusplassen" (flaggplassen). Begge
disse tiltakene må gjennomføres innen sept. 2019 for å utløse støtten.
(Det kan søkes støtte senere til bygging av drivhusplassen).
Styret ser forslagene fra Lala som konsepter for diskusjon, og vil for å sikre at alle syn
kommer med i det videre arbeidet innkalle til møter med nærmeste berørte naboer
og andre som har meninger om behovene. Det gjennomføres møter i løpet av
september/oktober, og som varsles særskilt.
Kommunen mener "Markaplassen" øverst i borettslaget bør vurderes i forbindelse
med Områdeløftet for Haugerud/Trosterud. Vi setter derfor denne på "hold" inntil
videre, men jobber overfor kommunen med å avklare muligheter.
Styret søker støtte flere andre steder til tiltakene som er på trappene det nærmeste
året. Vi har som mål å fullfinansere "Byrommet" med eksterne midler og få betydelig
støtte til det meste av det andre som planlegges nå.
Borettslaget vårt feirer 50 år i skiftet 2019/2020, og vi håper og tror at en
videreutvikling og forbedring av uteområdene våre kan være en god måte å feire
dette!


Krypkjellere - luker
Inspeksjonslukene i gulv (i opprinnelig innebod) skal ikke tettes. Ved fuktkontroll og
utbedring av fuktproblemer får vi tilbakemelding om at noen har tettet nedgangen til
krypkjelleren. Ved behov for å komme ned i disse for å kontrollere i forbindelse med
kontroll, vedlikeholdsplanlegging eller utbedringer, er det beboeren som må bære
kostnaden ved å åpne tilgangen til luken.


Høst- og vinterforberedelser
Vi ber alle om å:
 Fjerne løv i takrenner mv. på hus og bod. Det er spesielt viktig regelmessig å
sjekke avrenning fra bodtak. Vi har hatt mange lekkasjer med utgangspunkt bl.a. i
nedfall som sperrer. Ved isolerte boder må andelseier erfaringsvis ta mye av
kostnadene selv.
 Fjerne løv på garasjetak. Da holder de lenger og felleskostnad holdes nede
 Ha på utelys på boder mv.
 Ikke tette igjen lufteluker i grunnmur. De skal holdes åpne med mindre det er
erfaring for at det fryser om vinteren. Et tips i tilfelle er å tette lukene med snø.
 Tappe av utekraner som ikke er frostsikret. Disse er andelseiers ansvar.

Med vennlig hilsen
Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, September 2018