Rundskriv 1 / 2009

Digital-TV
Styret har vurdert kollektive tilbud om digital-tv fra Get og Canal-Digital. Etter en helhetsvurdering har styret besluttet inntil videre ikke å legge opp til å inngå kollektiv avtale. Vi ønsker ikke nå å initiere tiltak som innebærer ytterligere økning i felles-kostnader enn det som er skissert i rundskriv 7/08.

Det er mulig for de som ønsker det å inngå individuelle avtaler med Canal Digital.

Saken vil kunne tas opp til vurdering på et senere tidspunkt. Saken vil settes på dagsorden for belysning på beboermøte i mai.

Status i rehabiliteringssaken
Arbeider på boder og skillevegger fortsetter utover vinteren. Elektrikerarbeider gjenstår enkelte steder. Flere opplever at belysning ikke er satt opp på terrasser i 2. etasje ennå. Dette vil fremdeles kunne ta noe tid idet arbeidet er nedprioritert til fordel for andre elektrikerarbeider.

Markiser - noen som enda sliter??
Vi har slitt med å få Scandic Markiser til å komme i mål med sluttarbeidene, men er forsikret om at dette skal skje med det første. Dersom det er arbeider som gjenstår hos deg, og du er usikker på om dette er notert hos Scandic, meld dette til Lars Mikkelsen. Husk å føre på telefonnummer. Legg enten brev i postkassen på vaktmesterbygget i Larsbråtveien eller til e-post:larsmikkelsen@live.no 

Generalforsamling 18. mai 2009
Ordinær generalforsamling vil avholdes 18. mai. Beboermøte holdes umiddelbart etter generalforsamlingen. Eventuelle forslag bes fremmet innen1. mars til styret.     I løpet av året har enkelte fremmet forslag/nevnt temaer som de mener kan høre hjemme på generalforsamling. Vi ber om at slike eventuelt fremmes på ny og formuleres slik at de er egnet til å vedlegges innkalling til generalforsamling.

Snøfall - parkering
Dersom nye store snømengder kommer, ber vi alle om parkere å parkere bilen i garasjen slik at brøyte mannskapene får unna snøen raskest mulig. Biler som står foran garasjer (der det er tillatt) vil risikere å bli fjernet for eiers regning ved snøfall.

Med vennlig hilsen styret

i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i februar 2009