Rundskriv 2 / 2008

1. Ordinær Generalforsamling holdes 2. juni 2008
Ordinær generalforsamling holdes 2. juni i Haugerud Kirke etterfulgt av beboermøte. Før generalforsamlingen holdes årsmøte i garasjelaget kl. 17.30. Møtet holdes noe senere enn vanlig for å gi best mulig informasjonsgrunnlag om pågående rehabilitering. 
Innkalling/årsberetning til møtene sendes ut i mai. Eventuelle forslag til general-forsamlingen fremmes til styret snarest og senest innen siste frist 20. april 2008. Avklar gjerne med styret i forkant om saken etter sin art skal/bør bringes frem for general-forsamling eller om den tas i annen sammenheng.

2.    Dugnad 5. mai 2008 - konteinere for husholdningsavfall
Vårens dugnad holdes 5. mai. Oppsal Vaktmestersentral (OVS) feier gangveier/ garasjeanlegg før dugnaden som avvikles som vanlig under "Rusken". Det legges opp til at beboerne før dugnaden gjør oppgaver på områder som ligger til egen bolig. OVS stiller med traktor på dugnadsdagen for å fjerne løv, grener m.v. Vi ber om at innholdet i oppsamlede sekker legges på egnede steder, slik at traktoren lett kan skuffe dette opp. 
Rodekontaktene bes som vanlig finne egnede steder i sine områder for oppsamling av løv/grener mv. - gjerne samme sted som i fjor. Grus som ligger igjen kan skuffes/ rakes sammen og legges godt synlig for vaktmestersentralen, gjerne ved søppel-anlegg.
Konteinere settes ut på vanlige steder fra 5. mai ca kl. 12. til 7. mai om ettermiddagen. Her kan kastes større husholdningsavfall, men IKKE bildekk eller noen form for spesialavfall herunder elektriske artikler. Slikt avfall medfører store kostnader for borettslaget. Spesialavfall kan leveres av beboer på miljøstasjonen Brobekk. 
Ta med hansker, rake og godt humør! Styret sørger for forfriskninger.
Husk å ikke legge søppel i EUC sine konteinere!
Det legges ut jord for de som trenger det på garasjefelt 1 samt ved vaktmesterbygget i Larsbråtveien.

OVS brukes under rehabiliteringen noe som generelt medfører at vedlikehold av fellesområdene nedprioriteres i perioder. Vi ber beboerne ha forståelse for dette og oppfordrer til forsterket dugnadsinnsats i 2008. 

3.    Nye hjemmesider i borettslaget
Våre hjemmesider på www.sankthansfjellet.no skal gis en ny og forbedret struktur i løpet av de kommende måneder. Styret har valgt å oppgradere hjemmesiden med utgangspunkt i OBOS nye standardversjon. Beboerne som ønsker å medvirke med innspill eller på annen måte i dette arbeidet imøtesees med takk fra styret! Hva bør vi bli bedre på?

4.    Feil i husleiehefter
Ved en feil fra OBOS ble husleieheftene sendt ut uten at økningen i rehabiliteringstillegget kom med fra 1. januar 2008. Ved en ytterligere feil ble beboere som derfor betalte for lite ilagt purregebyr ved første gangs purring. Purregebyr skal ikke betales i slike tilfeller.


Med vennlig hilsen styret 
i Sankthansfjellet Borettslag 

Haugerud, i mars 2008