Rundskriv 2 / 2009

Måking av snø fra garasjetak mv.
Garasjeeiere anmodes om å måke eget garasjetak. Snømengdene har blitt store. Det er ingen kritisk fare nå, men ved ytterligere snøfall/nedbør kan det bli kritisk. Reglene for garasjelaget forutsetter at den enkelte har ansvar for dette. Den enkelte eier garasje for egen regning og risiko.

Vi ber garasjeeierne samarbeide. Helst bør hele flater måkes av samtidig slik at det ikke blir større vektforskjeller. Dette kan være uheldig for konstruksjonen. Beboerne anmodes videre, med prioritet etter garasjetak som er mest sårbare, å måke av bodtak mv. ved behov. Takene på husene er sterkere, og kan tåle større belastning.

Styret vil gå til innkjøp av et par store snøskuffer som garasjeeierne kan låne. Kontakt vaktmester Lars Mikkelsen om dette, gjerne ved en lapp i postkasse på vaktmesterbygget med telefonnummer.

Store snømengder vil forsinke rehabiliteringen av boder og nye skillevegger. Inntil videre prioriterer vi vaktmestersentralen til andre oppgaver som utbedring av følgeskader etter vannlekkasje mv.

Radonmålinger
Radon er et tema enkelte har spurt om borettslaget har gjort målinger av, og har vært tema i media. Info vedr. radonmåling i regi av Helse og Velferdsetaten kan finnes på følgende lenke:

http://www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/  ; Søk på "Radon".

Styret planlegger pt. ingen generelle måletiltak, og avventer resultater fra Helse og Velferdsetatens generelle undersøkelser som antas å foreligge rundt sommeren. Enkelte i borettslaget har bestilt måling i denne forbindelse. Det kan generelt være store forskjeller selv mellom nabohus. Det er ingen indikasjoner som er kjent for styret om at det er et utsatt område vi ligger i.


Med hilsen styret

St. Hansfjellet Garasjelag/ St. Hansfjellet Borettslag
Haugerud, i februar 2009