Rundskriv 4 / 2008

1.     Status i rehabiliteringssaken

Tidsplan: EUC jobber med å hente inn forsinkelsene som oppsto tidligere i år grunnet problemer med å skaffe tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Byggeperioden vil måtte trekke noe ut i tid. 1. desember er p.t. sluttdato for prosjektet. I henhold til kontrakten skal arbeidene være ferdigstilt i løpet av 2008. Sikrere estimater for tidsplan vil foreligge over sommeren. EUC vil varsle husstandene om eventuelle justeringer i oppstart på den enkelte bolig.

Styret har igjen innskjerpet overfor EUC at det på boliger som det er gått ferdig-befaring på må prioriteres høyt å få utbedret gjenstående noterte resterende arbeider.

For boliger som er under rehabilitering, og innenfor de rammer den veiledende tidsplanen fastlegger, bestemmer EUC fremdrift, og det er i så måte av liten interesse for oss - overordnet sett - hvordan EUC velger å løse oppgavene. Ofte er det gode grunner til at arbeider kan pågå "usystematisk" på den enkelte bolig og som det for den enkelte ikke så lett kan se. Vi ser som enkeltbeboere neppe saken uten videre i sin hele og fulle sammenheng.

Styret har som informert i rundskriv og sist på generalforsamling, valgt å gjennomføre deler av rehabiliteringsarbeidet ved andre samarbeidspartnere der dette har gitt økonomiske fordeler av betydning. Disse fordeler bidrar til at den enkelte vil få lavere felleskostnad enn man ellers ville oppnådd. Styret innser at dette i flere tilfeller kan ha ledet til forsinkelser og ulemper for beboerne som vi ikke alltid  har forutsett. Bl.a. må markiser settes opp først etter at stillaser er tatt ned etter krav fra EUC. På tross av de ulemper dette midlertidig medfører, mener styret det har første prioritet å holde kostnadene nede i prosjektet.

Kostnadsrammen: Den samlede kostnadsrammen er på ordinær generalforsamling 2. juni enstemmig økt av generalforsamlingen til 60 millioner kroner (nå også inkludert boder/skillevegger). Kostnadene i prosjektet er så langt fullt og helt i tråd med informasjon/estimater som er gitt ved en rekke anledninger de siste 1 ½ år om endrede forutsetninger for særlig panelmengdene. Sikrere tall foreligger først til høsten. Generelt har borettslaget kommet svært heldig ut kostnadsmessig idet man i motsetning til det som er vanlig innhentet tilbud basert på faste priser rett i forkant av et stigende kostnadsnivå. EUC har heldigvis vært like flinke til å sikre seg

I etterpåklokskapens lys var dette meget fornuftig: Det er etter alt å dømme flere millioner kroner spart. Generelt er styrets oppfatning at man får meget igjen for de ressurser som medgår, og at det totalt og helt overordnet sett, neppe ville vært mulig å gjøre arbeidene verken bedre eller rimeligere. Fullstendige tall for prosjektet vil først foreligge utover sensommeren/høsten.

Kvalitet: EUC fortsetter å levere kontraktsmessig kvalitet på ferdigstilte boliger. Finish er generelt meget god. Feil har forekommet og vil forekomme, men har etter det styret finner å legge til grunn gjennomgående blitt rettet i kvalitetsikringsopplegget EUC selv utfører, samt kontroller foretatt av byggherreombud. Dersom arbeider må omgjøres må dette betales av EUC.

2.     Prioritering av Oppsal Vaktmestersentral (OVS) i sommer

Styret prioriterer i sommerperioden å bruke OVS til rutinemessig - årlig - forebyggende vedlikehold av tak (gå over og sjekke skjøter og eventuelt tette). Dette skal ikke gå på bekostning av utlegging av tremmer på rehabiliterte terrasser og oppdrag som ikke kan vente. Andre oppgaver som for eksempel boder og skillevegger vil måtte bli nedprioritert i forhold til takene.

3.     Takk til de som bidrar til å holde kostnadene nede

Styret ønsker å rette oppmerksomheten mot de interne krefter som bidrar til at prosjektet kan gjennomføres innenfor rimelige økonomiske rammer. Hver av dem anslås å ha spart oss for sekssifrede beløp:

-        Egil Kjelbrott og Roger Belseth som innenfor gjeldende regelverk bla. sparer oss for kostnader som ellers ville medgå til innleid elektriker.

-       Oppsal vaktmestersentral og dens ansatte som sparer store kostnader på boder, skillevegger og tremmer.

-       Scandic Markiser v/ Tom Fosserud som har gitt svært gunstige tilbud til den del av arbeidene som utføres for borettslaget. Prisene er mye rabattert i forhold til tilsvarende arbeider som utføres av Scandic andre steder, betydelig lavere enn neste beste tilbud. Spesielt i byggetrinn 1 opplevde vi problemer med fremdrift for markisearbeidene. En hovedårsak var at Scandic i likhet med EUC har slitt vesentlig med bemanningssituasjonen. Dette er bedret nå, og styret har grunnet den gunstige avtalen funnet det fornuftig å videreføre avtalen.

4.     Henvendelser til styret og ferieavvikling

Styret tar ferie som alle andre. Styremedlem  Stein Larsen, Larsbråtveien 16 har ansvaret for å håndtere saker som må løses i ferien, f.o.m uke 28 t.o.m. uke 31.

E-postadresse til styret er styret@sankthansfjellet.no

Med mindre det er særskilt presisert skal all e-posthenvendelse rettes til denne e-postadresse. Fysisk post til styret skal legges til styrets postkasse i Larsbråtveien 223 med mindre annet er presisert.

5.     Blomsterengene

Styret gjør nytt forsøk på å få opp blomsterenger slik de skal. Første såing var mislykket. I etterpåkloskapens lys skulle man forsøkt seg med noen områder først. Det ble et "fyrverkeri" første året og deretter dødt. Styret har reklamert overfor anleggsgartner og kommet til en løsning hvor det er sådd om med andre frøtyper.

I den første tiden er det behov for å sikre hjelpende hender blant beboere mht. vanning i eventuelle tørre perioder fremover. OVS har ikke utstyr/mulighet til fortløpende å følge opp dette.

Styret ber interesserte personer melde seg snarest  til styremedlem Alice Seehuus i Larsbråtvn. 211, e-post: aseehuus@gmail.com

Styret vil godtgjøre innsatsen.

6.     Henvendelser til OVS (vaktmester) og beboere som utfører arbeider

Styret henstiller på det sterkeste til at beboere ikke henvender seg direkte til OVS´ ansatte (Lars m fl.) og beboere når de utfører arbeider uten at det foreligger sterke grunner til dette. Mye tid og ressurser med går til dette, og som forsinker/fordyrer rehabiliteringen. Rett henvendelser skriftlig i de kanaler styret har informert.

7.     Kabeltv

Styret har som informert på beboermøte igangsatt et arbeid for å vurdere gjeldende avtale for internett/kabelTV og vurderer pt. tilbud fra Canal Digital og Get. Styret vil komme tilbake med mer informasjon når arbeidet er kommet lenger.

8.     Grøntavfall - søppel

Vi minner om mulighetene som hele tiden gjelder om at grener og buskas kan legges på de vanlige områder som benyttes ved dugnader, så vil OVS fjerne det ved anledning.

Med vennlig hilsen styret

i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i juni 2008