Rundskriv 5 / 2008

Status i rehabiliteringssaken - ferdigstillelse av arbeider
Arbeidene skrider fremover i all hovedsak etter planen. De vesentligste forsinkelser fra i sommer er innhentet, og rehabilitering av husene antas ferdigstilt i oktober.

Før byggetrinn 2 overtas formelt av borettslaget, skal det skje en ferdigstillelses-befaring v/ A. L. Høyer. For å sikre at alle forhold taes med, oppfordrer vi beboerne til å melde inn de forhold de vil påpeke til Lars Mikkelsen før ferdigbefaring skjer: lmikkel@c2i.net eventuelt postkasse på vaktmesterbygget.

Særlig gjelder dette eventuelle innvendige forhold da ferdigstillelsesbefaringen gås utvendig. Beboerne gis informasjon fortløpende om når befaring skal skje. Ved befaring anmerkes ev. forhold som skal følges opp snarest mulig.

Noen steder på ferdig rehabiliterte boliger kan det ennå være TV-kabler som henger løst. Kontakt Egil Kjelbrott, Larsbråtveien 71 dersom dette gjelder ditt hus. Legg en lapp i postkassen hans.

Malerarbeider - rekkverk, garasjer og boder
1)        Rekkverk på terrasser i impregnert virke skal males i husets farge. Styret legger opp til at beboerne selv medvirker til dette på dugnad. Det legges opp til at det males neste år for begge byggetrinn. For boliger i første byggetrinn kunne dette arbeidet vært gjort i år, men ble dessverre uteglemt.

2)        Maling av garasjer på dugnad utsettes også til neste år. Styret arbeider fremdeles med å innhente tilbud på maling, og det vurderes ikke hensiktsmessig å male i høst.

3)        De som trenger maling mv. til egen bod kan bestille dette ved direkte henvendelse til Oppsal vaktmestersentral. Oppgi husets farge.

Dugg på nye vinduer
Det har kommet en del klager på dette. Hovedårsak er lavere u-verdi enn gamle vinduer. Overflatetemperaturen på glasset er lavere enn luftens duggpunkt-temperatur. Skriv fra Sintef vil bli overlevert de som ønsker.

Utbedring av fellesarealer etter rehabilitering
Arbeidene med å friske opp igjen fellesområder som gressplener, asfaltering av gangveier mv. blir iverksatt til våren. Styret imøteser innspill fra beboerne til forbedringer, fortrinnsvis rodevis / at de som f. eks. "sogner" til et fellesområde som trenger oppgradering kommer med samlede forslag. F. eks. gjelder dette grøntområdet nederst i Haugerudveien mot Hellerudveien hvor det har vært nevnt behov for lekeområder mv.

Styret vil i mangel av konkrete forslag tilbakestille områdene slik de var før rehabilitering. Vi ber om innspill rettet til styret innen utgangen av 2008.

"Blomsterkommiteen" - nytt tiltak
Styret har tatt initiativ til en arbeidsgruppe bestående av noen beboere med "grønne fingre" og to i styret i borettslaget. Formålet er mer kontinuerlig og helhetlig å ivareta fellesarealer med blomster og busker. Arbeidsgruppen vil bistå i arbeidet med planlegging av fellesarealer, jf. over.

Parabolantenner
Styret minner om husordensreglene § 7 som sier at "det er ikke tillatt for andelseier å montere utvendig antenne mv. på boligen dersom det er innsyn til anlegget". Styret henstiller de som har montert dette om å ivareta dette. I tvilstilfeller vil styret kunne konsulteres om plassering. Styret vil innskjerpe overfor de som har montert antenner i strid med reglene.

Styret vil søke å ivareta behov for særskilte kanalvalg i arbeidet med å vurdere nye løsninger for TV-kabelanlegget.

Konteinere for større husholdningsavfall 22. - 24. september
Konteinere for kasting av større husholdningsavfall settes ut fra mandag

22. september ca kl. 12.00 til onsdag ca kl 15.00. NB: Kast ikke avfall i EUCs eller vaktmestersentralens konteinere.

Disse plasseres på garasjefelt 1 i haugerudveien, garasjefelt 2 mellom Haugerud-veien og Larsbråtveien, i Lille-Larsbråtveien på snuplassen samt øverst ved rundkjøringen i Larsbråtveien. Det kan kastes større husholdningsavfall, men IKKE bildekk eller noen form for spesialavfall som maling herunder elektriske artikler. Slikt avfall medfører store kostnader for borettslaget som den som det ev. avdekkes kaster gjenstander ev. må ta kostnaden for.

Generelle kontaktmuligheter for styremedlemmer
Generell kontaktinformasjon for styremedlemmer som følger:

styreleder: Anders Martin Pilgaard, Larsbråtveien 157, Tlf. 474 08 313
nestleder: Henriette Stabell, Larsbråtveien 27, Tlf. 911 00 635
sekretær:  Gerd Marit Eng, Larsbråtveien 255, Tlf. 22 32 66 52

styremedlem: Alice Seehuus, Larsbråtveien 211, Tlf. 901 17 717

styremedlem: Stein Larsen, Larsbråtveien 14, Tlf. 971 77 773

Henvendelser til styret skal skje skriftlig til styrets adresse Larsbråtveien 223 (rød postkasse) eller pr. e-post dersom det ikke er hastesaker, og som ikke skal rettes til Oppsal Vaktmestersentral (OVS). Alle henvendelser som gjelder behov for utbedringer mv. som gjelder den enkeltes bolig, herunder forsikringskader på bygningen rettes til OVS. Særskilte rutiner gjelder for rehabiliteringen.

Henriette Stabell er styrets kontaktperson for parkeringsspørsmål, herunder parkeringsbevis mv. Alice Seehuus er kontaktpunkt vedrørende spørsmål om trefelling.

Med vennlig hilsen styret i Sankthansfjellet Borettslag

Haugerud, i september 2008