Rundskriv 6 / 2009

Vilkår for varmepumper

Vi minner om at montering av varmepumpe krever styrets samtykke. Styret har vedtatt vilkår for oppsetting av varmepumper, jf. under.

Styrets beslutninger om tillatelse til montering av varmepumpe innebærer balansering av fordeler for den enkelte mot ulemper som følge av eksponering og eventuell støy. Kriteriene styret har vedtatt forsøker å balansere disse hensynene, og tar for så vidt utgangspunkt i plikter styret er pålagt å håndheve i annen sammenheng, jf. under om parabolantenner.

Verken for parabolantenner eller varmepumper er det ennå slike antall at det utgjør større utfordringer mht. estetikk eller andre forhold, men dette kan utvikle seg. Antallet er økende. Likhetsprinsippet som gjelder innebærer at beboerne må behandles likt.

Kriteriene:

1) Varmepumpe skal plasseres slik at det ikke er nevneverdig innsyn til anlegget fra beferdede fellesområder, fortrinnsvis i atriet.

2) Varmepumpe kan kun settes opp om det ikke er til særlig ulempe for berørte naboer ved støy og/eller skjemmende eksponering mv.

3) Alle rør/føringer og pumpe skal males i husets farge og monteres slik at fuktighet ikke kan skade veggen.

4) Søknad om å sette opp varmepumpe skal sendes styret. Det skal dokumenteres at berørte naboer er underrettet med 14 dagers frist for å uttale seg.

 

Etter å ha praktisert og vunnet ytterligere erfaring med kriteriene vil de bli vurdert tatt inn i "Regler for påbygg og andre bygningsmessige tiltak" og/eller husordensreglene.                             

Parabolantenner

Styret minner om at husordensreglene § 9 som fastlegger at"Det er ikke tillatt for andelseier å montere utvendig antenne mv. på boligen dersom det er innsyn til anlegget".

Vi har notert at antenner er satt opp på enkelte boliger og hvor det er til dels sterkt eksponert innsyn til disse. Vi ber de det gjelder vurdere om det kan gjøres annen plassering som ikke innebærer eksponering, samt eventuelt søke styret om dette er vanskelig. Styret vil over sommeren tilskrive de det gjelder og pålegge fjerning/endring.

Styret ønsker å praktisere husordensreglene med fornuft, slik at ikke enhver minimal eksponering som ikke skjemmer vil reageres mot.

Garasjelaget - midlertidig økning av garasjefelleskostnad

Styret i garasjelaget har vurdert behovet for finansiering av innkjøp av maling og materialer for forestående rehabilitering. Det er nødvendig å fylle opp kassen. Styret har vedtatt at det er hensiktsmessig og fornuftig å gjøre dette gjennom en engangssum kr. 600.-. fra garasjeeierne som reflekterer det meste av kostnadene til innkjøp av maling og materialer. For å jevne ut belastningen innkreves beløpet med kr. 100.- pr. måned i annet halvår 2009, og bortfaller altså fra januar 2010.

Styret vil løpende vurdere behovet for å justere ordinær månedlig garasjefelleskostnad.

Styret kommer tilbake med mer informasjon om garasjemaling i rundskriv og på beboermøte 18. mai.

Takk for innsats på dugnaden!

Mange gjorde en flott innsats før, under og etter dugnaden. Takk til de som var med.

Med hilsen styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i mai 2009