Rundskriv 7 / 2008

Status i rehabiliteringssaken
Rehabilitering v/ EUC ble ferdigstilt primo november. Byggeregnskapet er avsluttet, og de samlede byggekostnader for hus og boder viser en sluttsum på ca 58,5 millioner kr. - innen rammen på 60 millioner kr. Det vil påløpe noen kostnader i løpet av vinteren med bodene (ca kr. 100-200.000). Videre settes det av noe til ev. restarbeider som kan vise seg. Til sammen bør man komme ut under 59 millioner kr.

Styret vil i løpet av 2008 konvertere byggelånet til et ordinært lån, og ulike løsninger for lån skal vurderes.

Økning av felleskostnadene med til sammen kr. 250.- fra 1. januar 2009
Ordinær felleskostnad økes med kr. 100.- fra 1. januar 2009. Bakgrunnen er i all hovedsak økninger i faste utgifter som man ikke kan velge bort (offentlige avgifter mv.). Siste økning av ordinær felleskostnad skjedde i 2004.

Rehabiliteringstillegget øker samtidig med kr. 150.-. Styret har i rundskriv og på tidligere generalforsamling antydet en økning i rehabiliteringstillegget alene på kr. 300.- fra 1. januar 2009. Med dette søker vi å avdempe økningene noe.

Behovet for økning av rehabiliteringstillegget er fremdeles ca 300.- samlet. Styret vil vurdere felleskostnaden på ny til våren med sikte på justering fra 1. juli 2009. Vi antyder en økning på kr. 150.- da. Endelig sum vil fastsettes etter en helhets-vurdering av rentenivå og hva som er mest gunstig lånetype.

Ut over tillegg fra 1. juli 2009 vil det være renteutviklingen som bestemmer behovet for justeringer. Eventuelt om et senere styre velger å endre lånetype og/eller nedbetalingstid.

Henvendelser fra beboere om rehabilitering
Enkelte opplever fremdeles at ikke alle forhold er brakt i orden. Dette dreier seg særlig om elektrikerarbeider og markiser mv. Lars Mikkelsen er kontaktperson for koordinering av henvendelser som gjelder enkeltboliger. Lars har e-post: larsmikkelsen@live.no Eventuelt kan brev legges i postkasse på vaktmesterbygget.

Eventuelle restarbeider som ikke er rapportert må