Rundskriv 1 / 2010

1) Individuell nedbetaling av lån?
Styret vurderer om det er hensiktmessig å inngå avtale med OBOS om mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning).

Se vedlagte kopi av brosjyre. For at borettslaget eventuelt skal kunne inngå avtale må ordningen vedtas av Generalforsamlingen.

IN-ordning har fordeler for de som benytter seg av den. For fellesskapet (borettslaget) innebærer ordningen visse begrensninger.

Etter vår oppfatning innebærer dette at det bør være et minimum av beboere som faktisk forplikter seg til å benytte seg av den før det er aktuelt å binde borettslaget. For at styret skal fremme et forslag for generalforsamlingen mener vi at minst 15 % av beboerne skal forplikte seg til å benytte seg av IN-ordningen.

Vi ber de som vil benytte seg av ordningen om å melde tilbake til styret innen 20. februar 2010.

Vi vil peke på de mest praktiske konsekvenser:

Fordeler:
- Større selvbestemmelse: Den enkelte med "penger på bok" eller tilgang til bedre lånebetingelser kan betale ned gjeld og spare rentedifferansen.

Ulemper:
- Den enkelte hefter fremdeles for resten av fellesgjelden ved konkurs (dog svært lite trolig med konkurs i Sankthansfjellet)

- Borettslaget forhindres fra å skifte långiver (ved bedre betingelser). Løsningen kan derfor være kostnadsdrivende for borettslaget.

- Borettslaget kan ikke gjøre endringer i nedbetalingsplanen dersom deler av lånet skal ha fastrentebetingelser.

Det koster kr. 15 750.- for borettslaget å tiltre IN-ordningen. Andelseiere som deretter benytter den betaler kr. 1050.-.

2) Vedlikeholdsplan
Styret har som tidligere informert fått utarbeidet en vedlikeholdsplan for boligene (A. L. Høyer). Planen omfatter vedlikehold med periodiserte vedlikeholdskostnader frem til 2025, og vil være et arbeidsverktøy for fremtiden. Vedlikeholdsplanen vil legges ut på borettslagets hjemmesider og informeres nærmere om i årsberetning til generalforsamlingen.

3) Regler for påbygg og andre bygningsmessige tiltak
Styret har revidert "Regler for påbygg og andre bygningsmessige tiltak".

Endringene gjelder hovedsakelig tekniske krav mv. som har vist seg hensiktsmessige med utgangspunkt gjennomført rehabilitering. I tillegg er kravene ved søknad om installasjon av varmepumpe tatt inn (se rundskriv 6/2009).

Reglene vil legges ut på www.sankthansfjellet.no og kan også fås ved henvendelse til styret.

4) Generalforsamling - Frist for eventuelle forslag
Styret kommer senere tilbake med informasjon om dato for ordinær generalforsamling (mai/juni).

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 20. februar 2010.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

 det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,

 forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Kontakt gjerne styret i forkant for å avklare om spørsmålet etter sin art bør fremmes på generalforsamling eller løses på annen måte.

5) Snømåking
I perioder med mye snøfall byr det på kapasitetsutfordringer for Oppsal Vaktmestersentral å holde gangveier mv. åpne. Beboere som av ulike årsaker har behov for hjelp til å måke ut til gangveier forutsettes selv å sørge for hjelp til dette. OVS kan uansett ikke prioritere slike spesielle tilfeller før alle gangveier mv. er måkt.

Beboerne oppfordres til å vise omtanke og hjelpe hverandre!. I perioder med mye snø oppfordres beboerne til å ta i et tak også på gangveier mv.

Vi minner ellers om at enkelte beboere generelt tilbyr tjenester. Fra vår hjemmeside siteres (utdrag -i kursiv):

Trenger du Hjelp til maling, vasking, luking mm? Mai-Britt Andersen. Hun gir deg anbud på jobben. Tlf: 22 32 60 00 - Tlf. (mobil): 452 18 630

"Snart" agronom utfører fysiske arbeidsoppgaver som f.eks. Hagearbeid Maling Måking ++ Hagearbeid, Maling, Måking Og skulle det være noen oppgaver utenfor disse tre punktene, er det bare og spørre. Pris tar jeg utifra hvor stor arbeidsoppgaven er, men nevner den antatte prisen, når du sier hva jeg skal gjøre. Emil Sørum Tlf. (mobil): 984 65 477 - e-post: neontetris@hotmail.com

Med hilsen styret

Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i januar 2010

NB: Ved kuldeperioder må du huskeå holde tilstrekkelig varmt i alle rom så vannrør ikke fryser!