Rundskriv 1 / 2011

1) Parkeringsreglene
Siden 1. januar er det nye regler for bruk av gjesteparkeringen for beboere. Garasje forutsettes benyttet for bil nr. én. Rødt P-oblat deles ut for bil nr. to og innebærer tillatelse til å parkere på gjesteparkeringen. Se rundskriv 7/2010.

NB: Hvitt oblat 2009/10 gjelder ikke lenger.

Erfaringen så langt tyder på at mange med garasje undertidligere ordning frem til nyttår ikke har benyttet garasje fortrinnsvis slik husordensreglene sier. Ny praksis har derfor vist seg effektiv for å synliggjøre dette, og skaffe parkering for gjester slik plassene opprinnelig er dedikert.

Flere steder, særlig svingen i Larsbråtveien, er det nå flere ledige parkeringsplasser. Styret evaluerer erfaringene fremover for å sikre en best mulig balanse mellom behov for gjesteplasser, beboernes egne p-behov og administrativ byrde. Vi vurderer bl.a. følgende løsninger for tildeing av oblat/gjesteparkeringen:

-      Følge tidligere praksis med å tildele ett oblat til alle (mindre jobb for styret og gir de fleste gode nok løsninger. Ulempen er først og fremst større belastning på gjesteplassene, som flere har klaget over.)

-      Dedikere deler av P-områdene kun for gjester, kombinert med å tildele ett oblat til alle, eventuelt uten begrensninger i antall som tildeles.

-      Følge praksis som i dag. Eventuelt vurdere større fleksibilitet for korttidsparkering (en time eller to) uten noe bevis for både gjester og egne beboere.

Styret er takknemlige for innspill fra beboerne, helst brev som flere kan samle seg om. Vi mottar synspunkter frem til 15. mars.

Styret vil benytte anledningen til å understreke at formålet med innmelding av bilnummer utelukkende er å sannsynliggjøre at man har en bil nr. 2 (som er legitimt og praktiseres av flere borettslag). Det føres ingen oversikt i styret eller parkeringsselskapet over beboernes bilnummer. Styret følger for øvrig ikke lenger en praksis med å skille mellom firmabiler og andelseiernes egne biler.

2) Måking av snø fra garasjetak
Flere steder, særlig på garasjeanlegg 4 i Larsbråtveien er det begynt å bli mye snø. Garasjeeiere anmodes om å måke eget garasjetak. Det er ingen kritisk fare nå, men ved ytterligere snøfall/nedbør kan det bli kritisk. Reglene for garasjelaget forutsetter at den enkelte har ansvar for dette. Den enkelte eier garasje for egen regning og risiko.

Vi ber garasjeeierne samarbeide. Helst bør hele flater måkes av samtidig slik at det ikke blir større vektforskjeller. Dette kan være uheldig for konstruksjonen. 

3) Glatte og snøfylte gangveier mv.
Vi oppfordrer dere til å bruke strøsandkassene selv hvis dere opplever glatte partier. Husk at vaktmestertjenesten generelt er til for å bidra til å løse alle oppgavene våre, og forutsetter en viss innsats fra beboerne selv rundt eget hus.

I perioder med mye snøfall byr det på kapasitetsutfordringer å holde gangveier mv. åpne. Beboere som av ulike årsaker har behov for hjelp til å måke ut til gangveier forutsettes selv å sørge for hjelp til dette. OVS kan uansett ikke prioritere slike spesielle tilfeller før alle gangveier mv. er måkt. Beboerne oppfordres til å vise omtanke og hjelpe hverandre!. I perioder med mye snø oppfordres beboerne til å ta i et tak også på gangveier mv.

4) Søppel og hundemøkk
Det bør være unødvendig å si at dette hører hjemme i søppelanleggene. Advarsel fra styret, og ved gjentatte forhold utkastelse, kan bli konsekvensen hvis søppel hives utenfor anleggene.

5) Generalforsamling - Frist for eventuelle forslag
Styret kommer senere tilbake med informasjon om dato for ordinær generalforsamling (mai/juni). Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 1. mars 2011.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes

behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

a)   det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamling,

b)    forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Kontakt gjerne styret i forkant for å avklare om spørsmålet etter sin art bør fremmes på generalforsamling eller løses på annen måte.

Med vennlig hilsen styret

Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i februar 2011