Rundskriv 1 / 2012

1) Tilbud på varmtvannsberedere mv.
Vedlagt følger tilbud på varmtvannsberedere fra Oslo Vann og Varme

(www.ovv.no) . Styret har sjekket priser hos 3-4 tilbydere, og OVV faller rimeligst ut. Bestilling gjøres direkte til firmaet og avtalen er et forhold mellom den enkelte og firmaet. Prisene som firmaet har gitt er lavere enn ordinær pris som selskapet tilbyr. Bl.a. er alle deler og bortfraktning av gammel bereder inkludert i forhold til standardprisene. Det står selvfølgelig beboerne fritt til å kunne velge andre rørleggere. Vedlikehold av beredere er andelseiers ansvar.

Styret anbefaler alle å vurdere vannstoppløsninger, som bl.a. dette firmaet tilbyr også ut over de tilfeller det er pliktig.

2) Generalforsamling 2012 – forslag til generalforsamling
Ordinær Generalforsamling holdes mandag 7. mai. Eventuelle forslag til generalforsamlingen må være styret i hende innen 15. mars.

3) Tegningsunderlag ved søknad om utbygging og fasadeendringer
Vindusplan

Det er utarbeidet en plan for plassering av vinduer, som vil være retningsgivende for den praksis styret vil føre ved søknader om innsetting av vinduer (dvs. nye vinduer på andre enn originale plasseringer). Planen vil bli lagt ut på våre hjemmesider. Den er ingen ”tvangstrøye”, dvs. hvis gode grunner taler for andre løsninger vil det være rom for å velge dette. Ellers vil det alltid, som i dag, bli gjort en konkret vurdering av om innplassering bør finne sted.

Tegningsmateriale for utbygging

Til hjelp ved søknad om utbygging er det videre laget et sett av tegninger som dere kan benytte ved søknad om utbygging etter de fastlagte utbyggingsløsninger som fremgår av Plan- og bygningsetatens vedtak fra 2002. Tegningene er laget etter den målestokk/standard som etaten krever ved søknad (Alle tegninger skal være i målestokk 1:100).
Tegningene er i likhet med vindusplanen ingen ”tvangstrøye”, men er til hjelp/veiledning ved søknadsarbeidet, gir forslag til funksjonelle romløsninger mv.

NB: Tegningene som gjelder boliger med utbyggingsmulighet i atriet viser muligheter for å bygge ut til veggliv også i første etasje. I dag er det kun mulig å bygge 1,6 meter ut i atriet i første etasje (etter Plan- og bygningsetatens forhåndsfastlagte løsninger fra 1999). Det er Plan- og bygningsetaten som i sin tid satte begrensningene, og ikke styret/ Generalforsamlingen. Praksis har vist at ingen så langt har valgt en såpass marginal utbygging.

Tegningsalternativet som nå er laget innebærer en langt mer praktisk utbygging. Hvis løsningen gjennomføres på boliger som ikke ligger eksponert med atriet mener faglig ekspertise som borettslaget har konsultert, at de mothensyn av arkitektonisk karakter som Plan- og bygningsetaten har vist til, ikke vil gjøre seg særlig gjeldende. Etter konsultasjon med etaten mener styret det beste vil være å forsøke å få gjennomslag for prinsippet i en konkret byggesak.

Tegningene legges ut på våre hjemmesider for gjennomsyn og mulighet for kommentarer til styret innen 15. mars. Deretter skal de formelt besluttes i styremøte. Tegningene vil bli forklart/illustrert noe mer senere, etter formell vedtagelse.

Dersom noen ønsker å søke om utbygging i atriet som forklart, vil styret prioritere å medvirke i søknadsprosessen.

Tegningsmaterialet er laget av interiørarkitekt Lars Nerli Design i tråd med vedtak på Ordinær Generalforsamling 2011. Nerli har utført et verdifullt arbeid innenfor rimelige rammer, som det ikke har vært mulig for borettslaget å prioritere tidligere.

Beboere som ønsker råd eller veileding i valg av utforming av løsninger må selv kontakte ekstern hjelp. Lars Nerli er en slik mulighet for beboerne. Kontaktinformasjon:

 E-post: design-n@online.no tlf 482 23 956, Larsbråtveien 199.

HRTB arkitekter v/ Siv Larsson, Larsbråtveien 167, har tegnet mange av detaljene på byggene ved siste rehabilitering, og kan konsulteres. HRTB har imidlertid ikke kapasitet til nå å ta søknads oppdrag.

Dette er fagfolk som kan våre boliger, og som vi kan anbefale. Beboer må selv avtale omfang og bekoste tjenester etter avtale med arkitekt.

Med vennlig hilsen styret,

Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i februar 2012