Rundskriv 2 / 2012

1) Dugnad 9. mai 2012 på fellesområdene
Ordinær vårdugnad er 9. mai og skjer som vanlig med forfriskninger og oppmøte fra OVS og styret (se under).

Snøen er gått tidlig og før dugnadsdagen 9. mai kan rodene også selv avvikle lokale dugnader. Søppelsekker i tilstrekkelig mengde er delt ut til rodekontaktene. OVS vil fortløpende fjerne det som samles opp av kvist og kvast.

Det settes også ut en konteiner kun til grøntavfall ved vaktmesterbrakka.

  • For effektiv dugnad oppfordrer vi til innsats på fellesområdene også før selve dugnadsdagen.
  • Oppsamlede sekker skal legges på egnede steder, slik at traktoren fra OVS lett kan skuffe det opp.
  • Rodekontaktene bes finne egnede steder for oppsamling av løv/grener mv. Grus som ligger igjen kan skuffes/rakes sammen og legges godt synlig for OVS, gjerne ved søppelanlegg.
  • Jord legges ut ved garasjeanlegg 2 (v/ gangveien mellom Haugerud-og Venåsveien. De som trenger jord til fellesarealer og egne områder kan hente her eller anmode OVS om tilkjøring.
  • Styret sørger for forfriskninger og boller til barna. Barn som deltar aktivt, vil bli premiert.


På dugnaden skal områder som ligger i utkanten av borettslaget, langs Larsbråtveien og Haugerudveien prioriteres. Mye løv og grus i kantene!
 

2) Konteinere for større husholdningsavfall 11. – 14. mai
Det settes ut konteinere for større avfall fra boligene fredag 11. mai ca. kl. 12.00 og til mandag 14. mai ca. kl. 15.00. Konteinerne settes ut på garasjefelt I, II og V samt på snuplassen i Lille-Larsbråtvei.

NB! Bildekk, elektriske artikler eller annen form for spesialavfall skal ikke kastes her. Dette innebærer store ekstrakostnader, som vil bli fakturert de som kaster det, sammen med en advarsel fra styret. Slik avfall leveres av beboer på miljøstasjonen på Brobekk.

3) Kontroller, servicearbeider mv. i boligene
I løpet av de nærmeste månedene vil det skje ulike typer kontroller/ servicearbeider som krever tilgang til boligene.

-      OVS viderefører tidligere varslet inspeksjon av innvendig røropplegg (se rundskriv 5 og 6/2011)

-      Gravco AS spyler samtlige avløpsrør fra vask mv. og helt ut til kommunalt ledningsnett (etter sommeren)

-      Norsk Brannvern AS skifter brannvarslere mv. og gir opplæring i brannvern.

Inspeksjoner mv. blir varslet god tid i forkant og dokumentasjon for oppdraget vil kunne fremvises. Slipp ikke inn personer som utgir seg for å skulle kontrollere noe e.l. med mindre du føler deg helt sikker. Nylig har vi hatt et tilfelle hvor noen har forsøkt å skaffe seg tilgang til bolig (uprofesjonelt utført).

4)  Tilbud på varmtvannsberedere
I forrige rundskriv fasiliterte styret tilbud på skifte av varmtvannsberedere fra Oslo Vann og Varme AS ( www.ovv.no). Se vedlegg.

De som er interessert kan benytte dette frem til 15. mai 2012.

Beredere som springer lekk kan medføre store lekkasjer og kostnader.

Vi hadde to store skader etter lekkasje fra bereder i borettslaget i 2011 OVV har nå skiftet flere beredere som var nær ved å springe lekk.

Vi anbefaler alle å vurdere sin bereder av eldre type. Den generelle anbefalingen er å skifte bereder når denne er rundt 15 år, eventuelt tidligere om den har stått utsatt for fukt mv. Det er ofte ikke lett å se visuelt på bereder om den må skiftes.

Bestilling gjøres direkte til firmaet, og avtalen er et forhold mellom den enkelte og firmaet. Prisene som firmaet har gitt er lavere enn ordinær pris som selskapet tilbyr. Bl.a. er alle deler og bortfraktning av gammel bereder inkludert i forhold til standardprisene. Det står selvfølgelig beboerne fritt til å kunne velge andre rørleggere og be disse om tilbud på bereder. Vedlikehold av beredere er andelseiers ansvar.

Nyere beredere er langt mer energieffektive enn tidligere beredere og som en tommelfingerregel spares en ny bereder inn over en 5-10 års periode i forhold til eldre type (ca. 10 år gammel).

Styret anbefaler alle å vurdere vannstoppløsninger, som bl.a. dette firmaet tilbyr, også ut over de tilfeller det er pliktig.

5)  Skal du bygge ut? Materialer til salgs!
Et restlager med panel (sortert, ferdig malt første strøk) fra rehabiliteringen i 2007/08 skal selges. Trenger du panel til utbygging eller annet så kontakt Oppsal Vaktmestersentral v/ Lars Mikkelsen.

Panelet ligger lagret ved vaktmesterbygget i larsbråtveien, hvor det skal ryddes.

Med vennlig hilsen styret,

Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i april 2012               

Tilbud utskiftning av vv beredere i Sankthannsfjellet Borettslag