Rundskriv 3 / 2010

1) Dugnad 11. mai
Vårens dugnad på fellesområdene er tirsdag 11. mai.

- For effektiv dugnad oppfordrer vi til innsats på fellesområdene også før selve dugnadsdagen.

- OVS stiller med traktor 11. mai for å fjerne løv, grener m.v.

- Innholdet i oppsamlede sekker skal legges på egnede steder, slik at traktoren lett kan skuffe det opp.

- Rodekontaktene bes finne egnede steder for oppsamling av løv/grener mv. Grus som ligger igjen kan skuffes/rakes sammen og

legges godt synlig for OVS, gjerne ved søppelanlegg. ☻Søppelsekker deles ut før dugnaden til rodekontaktene.

- Jord legges ut ved garasjeanlegg 2 (v/ gangveien mellom Haugerud- og Venåsveien. De som trenger jord til fellesarealer og egne områder kan hente her eller anmode OVS om tilkjøring.

- Maling av redskapsboder mv. oppfordres til. Se punkt 3!

- Styret sørger for forfriskninger og boller til barna.

På dugnaden skal områder som ligger i utkanten av borettslaget, langs Larsbråtveien og Haugerudveien prioriteres. Mye løv og grus i kantene her!

2) Konteiner for større husholdningsavfall 3-5-mai
Det settes ut konteinere for større avfall fra 3. mai ca kl 12.00 og til 5. mai ca kl 15.00. Bildekk, elektriske artikler eller annen form for spesialavfall skal ikke kastes. Dette innebærer store ekstrakostnader, som vil bli fakturert de som kaster det, sammen med en advarsel fra styret. Dette kan leveres av beboer på miljøstasjonen på Brobekk.

På dugnadsdagen er konteinere reservert for hageavfall.

3) Tilbud på automatsikringer>
Styret vil innhente felles tilbud på skifte til moderne automatsikringer. Skifte til moderne sikringer bidrar til bedre brannsikkerhet.

Vi ber de som er interessert om å melde interesse til styret innen 5. mai. Vi vil deretter innhente priser i markedet.

Pris for skifte av et anlegg med jordfeilbryter antas å ligge et sted mellom kr. 7500 og 9000 inkl. mva., bl.a. avhengig av hvor mange som melder interesse.

3) Maling av boder, rekkverk mv. - egne boliger og fellesområder
Egne boliger / garasjer

Alle må sluttføre malingsarbeider på egen bolig innen sommerferien. Enkelte boder er umalt, og en del gjerder mv. står umalt. Rekkverk på terrasser skal beises med sort særskilt beis.

Maling utleveres av vaktmester fra vaktmesterbua i Larsbråtveien. Legg en lapp med telefonnummer i postkassen på bua.

Varmepumper og andre installasjoner på boligene er flere steder umalt eller i gammel rødaktig farge. Kontakt styret dersom du er i tvil om vanlig maling vil holde.

Noen garasjer trenger også et strøk nr. 2: På noen dører flasser maling av i skjøter (kan bl.a. skje ved overgang fra lys til mørk fra maling).

Fellesområder

Redskapsboder og andre installasjoner på fellesområdene er fremdeles i gammel rød farge. Det oppfordres til at beboerne maler disse i forbindelse med dugnaden, eventuelt at rodekontaktene innkaller til særlig innsats. Bestill maling mv. som angitt over.

Sorte metallgjerder er det flasset av maling på flere steder. Spesialmaling (Hammerrite sort eller lignende) kan leveres til rodekontaktene.

Postkassestativer og søppelløsninger er under vurdering. Se innkalling til generalforsamling som deles ut med det første. Vi oppfordrer likevel til maling av postkassestativ også, da det eventuelt tidligst blir endringer fra 2011. NB: Søppelbeholderne som f. eks.på snuplassen i Lille Larsbråtvei, nederst i Larsbråtveien og på garasjefelt 1 i Haugerudveien skal ikke males i denne omgang. Søppelanlegg bygget i treplank males.

4) Henvendelser fra beboerne - vedlikeholdsoppdrag m.m.
Styret minner om at henvendelser fra beboerne som gjelder

- vedlikeholdsoppdrag etc. knyttet til hus eller bod skal rettes til Oppsal Vaktmestersentral og IKKE til styret. Henvendelser skal rettes til sentralen og IKKE til vaktmesterne direkte.

- Søknad om trefelling på fellesområdene skal rettes til Styret v/ trefellingskommitèen.

5) Asfaltering
Styret arbeider med å innhente tilbud på asfaltering av gangveier mv. Vi håper etter et nytt forsøk å få tilbud fra selskaper med tilstrekkelig gjennomføringsevne i våres.

NB:De som ikke allerede står på liste og er interessert i å få utført arbeider som f. eks. asfaltering i garasje kan fremdeles melde interesse til styret.

6) Avløp fra boliger
Flere steder er det erfaring med at avløp ofte tetter seg (rør under hus). Vi er blitt anbefalt å informere om at der dette er gjentagende problem (og gjerne ellers også) så ikke bruk resirkulert dopapir. Rørlegger infomerer videre om at produktet Lano som flytende håndsåpe bør unngås. Andre flytende såper skal ikke være problematiske.

Styret vurderer for tiden generelle tiltak på aktuelle områder hvor det er problemer med avløpene.

7) Parabolantenner og varmepumper
Styret minner om at det ikke er tillatt å sette opp varmepumpe uten at tillatelse er gitt. Se regler for påbygg som kan lastes ned fra våre hjemmesider. Husordensreglene § 7 fastlegger at: Det er ikke tillatt for andelseier å montere utvendig antenne mv. på boligen dersom det er innsyn til anlegget.

Styret har varslet befaring tidligere hvor vi vil se nærmere på de anlegg vi har sett at er satt opp. Styret vil befare borettslaget i mai (utsatt fra i høst). De som har anlegg som bryter med reglene må ta ned eller omplassere antenne. Kontakt styret for å avklare ev. endret plassering.

8) Individuell nedbetaling av fellesgjeld
Det vises til rundskriv 1/2010 hvor styret loddet interessen for individuell nedbetaling av fellesgjeld. Kun en håndfull og knapt nok det utviste interesse, og flere av disse med forbehold. Det fremmes følgelig ikke forslag fra styret om en slik ordning.

9) Beboermøte 3. mai 2010
Det avholdes beboermøte som vanlig etter generalforsamling 3. mai. Bebeoermøte er et forum for informasjonsutvekling. Dersom du har saker som ønskes diskutert, kontakt gjerne styret i forkant. Dagsorden utdeles før generalforsamlingen åpnes.

Med hilsen styret

Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i april 2010