Rundskriv 3 / 2014

1) Nye søppelløsninger etableres i juni
Som informert i innkallingsheftet til generalforsamling og på beboermøte 26. mai etableres det nye søppelanlegg på garasjefelt 1, nederst i Lille-Larsbråtvei samt øverst i Larsbråtveien v/ styrerommet.

Anleggene erstatter eksisterende anlegg på disse stedene. I hovedsak videreføres øvrige anlegg. Enkelte av øvrige anlegg i Larsbråtveien vil vurderes fjernet. Anleggene av type «Molok» er vist på www.sankthansfjellet.no

Arbeidene starter rundt 16. juni, og varer ca. 1 uke på hver lokasjon.

SIKRING AV BYGGEPLASSEN

Det er entreprenørens ansvar å sikre byggeplassen på best mulig måte. Vi vil imidlertid henstille alle foreldre til å passe ekstra godt på barna i anleggsperioden. All lek ved grøfter, utstyr og på lagerplasser er strengt forbudt.

STØY OG TILGJENGELIGHET

Grunnarbeidene vil nødvendigvis medføre enkelte ulemper for beboerne. Støy, støv og en begrensning på tilgjengeligheten i borettslaget kan være vanlige konsekvenser av anleggsarbeidet. Vi håper likevel at dette ikke vil skape for store problemer for den enkelte beboer.

Vi har engasjert Steinbakken Entreprenør AS til å utføre arbeidene. Eventuelle spørsmål omkring arbeidene kan rettes til tlf. 22 80 22 00.

I byggeperioden vil eksisterende avfallsløsninger opprettholdes i området, og være tilgjengelig for beboerne.

NB: De nye avfallsbrønnene vil først være klart til bruk etter at sperregjerdet er fjernet og innkasthuset er merket

2) Takk for innsatsen på dugnadene!
Flott innsats av de som stilte opp på den særskilte busk- og tredugnaden og den ordinære dugnaden i mai. Styret og de øvrige beboere skylder dere en takk! Takk skal dere ha!

3) Innbrudd i borettslaget
I et par boliger i Haugerudveien har vi dessverre opplevd innbrudd den siste tiden hvor lett omsettelige gjenstander er stjålet. Vi har også opplevd sykkeltyveri i borettslaget vårt. Sykkeltyven ble «fersket» og to sykler kan s på Stovner politistasjon.

Erfaringen i borettslaget over tid er at det skjer innbrudd år om annet. Vi håper nå det er «over» men ber alle følge med på om det skjer unormal aktivitet.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i juni 2014