Rundskriv 5 / 2011

1) Begrensning av skader – særlig lekkasjer
Som ledd i arbeid med sikkerhet i borettslaget har vi innhentet skadestatistikk fra KLP forsikring. Vannskader ligger både i antall og samlet erstatningsbeløp langt over det som er vanlig.[1] En god del av dette er knyttet til lekkasjer fra varmtvannsberedere, kraner mv. som hører til innvendig vedlikehold.

KLPs råd for beboers forhold er:

Når det gjelder varmtvannsberedere, så har de ofte en teoretisk levetid på 20 år.  En varmtvannsbereder kan ryke plutselig og uforutsett, men ofte starter det med mindre dryppskader før selve flommen kommer.  Dersom berederen står i et rom uten sluk, er det spesielt viktig å ha rutiner for å avdekke slike dryppskader.  Enten i form av jevnlig inspeksjon fra den enkelte beboer (noe som kan være vanskelig å overholde), eller via alarmsystem.

Skader fra vaskemaskiner, oppvaskmaskiner eller andre maskiner med fast vanntilførsel, skyldes som oftest: Brudd på tilførselsrør, brudd på avløpsrør eller tett avløp.  Maskiner som står i rom uten sluk, er da avhengige av vannstoppventiler.  Likeledes er det ofte en god regel at det er personer i bygget når oppvaskmaskiner og vaskemaskiner benyttes.

Vi oppfordrer hver og en av dere til selv å gjennomgå innvendige rør, varmtvannsberedere o.a. for å se etter tegn på lekkasjer. Ved nyinstallasjon av beredere, så anbefaler vi å sette bereder i rom med sluk eller lignende.

Styret vil vurdere å inspisere samtlige boliger. Vi vil også innhente felles tilbud på skifte av varmtvannsberedere, ev. andre tiltak.

Styrets mål er å begrense antallet skader til et absolutt minimum, og sikre at ikke forsikringspremie og/eller egenandel øker.


2) Høst- og vinterforberedelser
Vi henstiller dere om å

  • Fjerne løv i takrenner mv. på husene.
  • Fjerne løv på garasjetak og bodtak.
  • Ha på utelys på boder mv.
  • Ikke tette igjen lufteluker i grunnmur. De skal holdes åpne med mindre det er erfaring for at det fryser om vinteren. Et godt tips til alle er å tette lukene med snø. Som isolerer og smelter når faren er over!
  • Husk å tappe av utekraner som ikke er frostsikret!


3) ”Nødnummer” ved feilparkering
Har du spesielle parkeringsbehov i en kortere periode, kontakt styret i forkant. Skulle du komme i en situasjon som du ikke kunne forutse og hvor du er nødt til å parkere på gjesteparkering uten nødvendig tillatelse så kan du også ringe Smart Security på telefonnummer som fremgår av skilt på området.

Kommer du i etterkant med et gebyr etter å ha overtrådt reglene blir det vanskeligere. Etter praksis går ikke styret inn og vurderer saker som kommer opp om ”nødvendig feilparkering”i etterkant.


4)  Søppel atter en gang….
Vær obs. på at du kaster husholdningsavfall i rett beholder. Husk papir i annen beholder. Vi har flere ganger opplevd at renholdsvesenet ikke tar med seg papir fordi vanlig søppel er kastet i konteineren. Da blir saligheten stående til uvesenet er ryddet opp i. Husk å kildesortere i grønne og blå poser.


Med vennlig hilsen styret
Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i september 2011             

[1] KLP: ”Den totale erstatningen som er utbetalt i perioden er 9-10 ganger høyere enn hva ”normalt”.  Total erstatningssum kan være et dårlig måltall alene, da enkelte storskader vil påvirke et slikt resultat nokså radikalt. Frekvensen (antall vannskader per år) er nok også langt høyere enn ”normalt”, uten at vi her har direkte gode sammenligningstall.  Men skadene kommer jevnt og trutt hvert år, og de fleste skadene må kunne betraktes som moderate (selv om de totalt sett gir et uheldig resultat)”.