Rundskriv 6 / 2010

1) Praksis for P-oblater mv. fra nyttår - nye parkeringsplasser
a)     Et P-oblat for beboerparkering tildeles boliger med flere biler, gjeldende fra 1. januar 2011. Garasje forutsettes å benyttes slik at du ikke får oblat ved kun én bil i husstanden. Henvend deg til styret innen utgangen av november. Nye oblat deles ut i desember. NB: Du risikerer gebyr uten oblat!

b)      Fra 1. januar 2011 vil det være mulig å parkere mer enn 3 dager i strekk på parkeringsområdet i Larsbråtveien (forsøksordning).

c)       Det er etablert nye parkeringsplasser ved garasjeanlegg II.

d)     Det er etablert P-område for tilhengere bak garasjeanlegg IV. Kontakt styret ved ønske om bruk for kortere eller lengre tid.

2) Følgeskader i utvendige boder  
a)      Ved isolering av utvendig bod er vår erfaring for at det i noen tilfeller kan bli følgeskader som følge av fuktighet og manglende lufting, eller ved at lekkasje fra utvendige skader i papp mv. ikke oppdages.

b)      Kontakt Oppsal Vaktmestersentral ved mistanke om lekkasje/ fukt.

  c)      Opprinnelig utvendig bod er uisolert, og følgeskader vil i utgangspunktet være andelseiers risiko etter vedtektene 4.3 (se fotnote[1]). Se også vedtektene 5.3 (se fotnote [2]).

3) Ansvar for innvendig stoppekran, utekraner mv.
Styret presiserer at "ny" borettslagslov og vedtektene fra 2006 innebærer at andelseier selv må bekoste vedlikehold av røropplegg mv. i boligene. Etter vedtektene 5.2 er borettslagets ansvar begrenset til: "...felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen...".

4) Avsperret lekeapparat og lekebod v/ Lille Larsbråtvei
Vi ber foreldre og beboere passe på at ikke sperringene forseres av barna. Det er avdekket alvorlige HMS-feil som må utbedres.

5) Spørreskjema -  evaluering av styret, vaktmestertjeneste mv.
Vi minner om spørreskjema, jf. rundskriv 5/2010. Noe over 20 % av husstandene har levert så langt, som er i minste laget. Ny frist: 23. okt.

6) Areal - opplysninger til likningsmyndighetene
Andelseierne skal innrapportere areal til likningsmyndighetene innen medio oktober. Opplegget er at den enkelte selv må regne ut arealet. Det er mange ulike løsninger og styret har derfor ikke gitt nærmere veiledning for areal. Alle må derfor måle opp sine innvendige rom, ganger, trappeløp og vindfang innenfor yttervegg. Det du ikke skal beregne er "innvendig bod". Beklager sen informasjon om dette.

Vil du vite hva som skjer eller lurer du på noe? Da oppfordrer vi til flittig bruk av vår hjemmeside www.sankthansfjellet.no . Der vil du finne masse nyttig informasjon om både vårt borettslag om nærområdene. I tillegg legger vi stadig ut informasjon og bilder om det som skjer rundt oss. Savner du noe der, så hører vi gjerne fra deg.

Med hilsen

Styret
Sankthansfjellet Borettslag
i oktober 2010

________________________________

[1]  "Innvendige forandringer i boligene som har virkning for andre eller som innebærer endring i bærende konstruksjoner, kan ikke foretas uten styrets samtykke. Merkostnader for borettslaget som følge av forandringer i bolig/bod utover originalstandard, herunder følgeskader, skal bæres av andelseier".

[2] "Andelseier er ansvarlig for at arbeidene er utført i henhold til gjeldende forskrifter. Andelseier bærer det økonomiske ansvaret for utbedring av skader på bygning som følge av brudd på forskrifter, konstruksjonsfeil og/eller håndverksmessige feil. Dette gjelder både mht. tilbygg, forandringer og utskifting av vinduer, dører m.v., som andelseier eller tidligere andelseiere har fått utført"