Rundskriv 6 / 2011

1) Tilbud på varmtvannsberedere mv.
Styret vil på nyåret formidle felles tilbud til andelseierne om skifte av varmtvannsberedere.

Beredere har en teoretisk levetid på ca 20 år. Se rundskriv 5/11. Beredere bør vurderes skiftet allerede når de er ca 15 år gamle. Opprusting kan også skje innenfra uten å synes.

Det har vært lekkasje fra to beredere i borettslaget i år: Skader på flere hundre tusen i hvert tilfelle og ubeboelig leilighet i lang tid. Konsekvenser av slike skader er at forsikringspremien øker over tid.

2) Forebyggende tiltak - vann og brann
Vann – inspeksjon av innvendig røropplegg mv.:.

OVS vil i løpet av de første månedene i 2012 inspisere røropplegg og tilknytninger (vaskemaskiner, beredere mv.) visuelt i samtlige boliger (se rundskriv 5/11). Den enkelte kontaktes direkte.

Brann – forebyggende tiltak

Vedlagt følger informasjon fra Viken nett. Vi ber dere reflektere grundig over innholdet!

3) Ansvar for lekkasjer fra indre røropplegg – avløpsrør fra kjøkken
Etter vedtektene er indre røropplegg (rør som ikke er bygd inn i bærende konstruksjoner) andelseiers ansvar. Andelseier kan benytte borettslagets bygningsforsikring selv om hun har vedlikeholdsansvaret, mot å dekke egenandel. Egenandel er normalt kr. 5000.-.

For skader på rør eldre enn 35 år er egenandelen i endrede standard vilkår hos KLP (gjelder flere selskap) fra 2009 økt til kr. 40.000.-. Erfaringen er at dette særlig har betydning hvor det skjer lekkasje fra nedløpsrør fra kjøkken (andelseieransvar: ikke i bærende konstruksjon). Motfall en del steder medvirker til at rørene forvitrer raskere enn normalt. Vi har hatt flere tilfeller hos oss. Skadene er normalt ikke lønnsomme å ta på forsikring.

Vår klare oppfordring er å følge med om vannskader utvikler seg og om mulig inspisere rør innvendig ved utskiftinger av kjøkken e.l. Normalt vil vannutstrømning øke gradvis over tid.

4)  Justering av ordinær felleskostnad fra 1.1.2012.
Ordinær felleskostnad øker med kr. 100.- pr. måned fra 1. januar 2012. Økningen reflekterer økning i faste kostnader for borettslaget. Samtidig øker feietillegget med kr. 5.- pr. måned for de som har pipe.

Styret følger utviklingen i rentemarkedet løpende. Eventuelle økninger i lånerenten i første halvår vil innebære økning av rehabiliteringstillegget fra 1.7.2012. Dersom renten øker f. eks. 1 % tilsvarer dette økning med kr. 250.- pr. måned på rehabiliteringsdelen av felleskostnad.

Med vennlig hilsen styret,

Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i desember 2011               

En riktig god jul og godt nytt år ønskes dere alle!!