Rundskriv 7 / 2013

1) Høst og vinterforberedelser
Vi henstiller dere om å

  • a) Fjerne løv i takrenner mv. på hus og bod. Det er spesielt viktig regelmessig å sjekke avrenning fra bodtak. Vi har hatt mange lekkasjer med utgangspunkt bl.a. i nedfall som sperrer. Ved isolerte boder må andelseier erfaringsvis ta mye av kostnadene selv.
  • b) Fjerne løv på garasjetak. Da holder de lenger og felleskostnad holdes nede
  • c) Ha på utelys på boder mv.
  • d) Ikke tette igjen lufteluker i grunnmur. De skal holdes åpne med mindre det er erfaring for at det fryser om vinteren. Et tips for disse tilfellene er å tette lukene med snø.
  • e) Husk å tappe av utekraner som ikke er frostsikret.

2) Elsjekk  - har du husket å rette og rapportere avviksretting?
Med unntak av en håndfull andelseiere er alle boliger kontrollert. Mange har likevel ikke dokumentert at avvik er rettet. Vi ber disse skynde seg slik at vi får rettet feil i 2013, og oppnår god rabatt på forsikringspremien for 2014. Benytter du Dalby Installasjon tar de av seg av dokumentasjon. Se rundskriv 6/2013 om praktiske spørsmål og hva du kan gjøre selv[1], eventuelt kontakt styret. Vi har kopi av kontrollskjema om noen har mistet sitt.

NB: Den enkelte kan pålegges å utbedre feil. Ved behov blir arbeider bestilt for andelseiers regning.[2]

3)      Felleskostnader justeres med kr. 100.- fra 1. januar 2014
Endring i ordinær felleskostnad med kr 100.- gjenspeiler endringer i faste kostnader (off. avgifter, generell prisstigning mv.), slik disse er varslet eller forventet å øke.

4) Parkering
Rødt oblat (merket 2011/2012) er gyldige også i 2014. Det samme er blå gjestekort.

Du kan få gule parkeringskort ved spesielle behov, knyttet til oppussing v/ håndverkerfirmaer og andre kortvarige behov for parkering på indre område.

NB: Datointervall må angis.

Kontaktperson i styret for oblat og gjestekort mv. er Sturla Rusånes, Larsbråtveien 143. Alle styremedlemmer er kontaktpersoner for gjestekort, samt ved nevnte spesielle behov.

En ekstra gjesteparkeringsplass er etablert på garasjefelt 3, ut mot Larsbråtveien. Her er det ikke anledning til å parkere lenger enn 3 døgn før bilen må flyttes.

5) Fuktproblemer mv. - Haugerudveien
Det er avdekket lekkasjer fra borettslagets ledningsnett samt vesentlige fuktproblemer i enkelte krypkjellere i området Haugerudveien 43-63. Styret har engasjert ekstern ekspertise for å utrede årsaker og vurdere, og deretter gjøre tiltak.

Det er også over tid oppstått enkelte synkehull mv. rundt på eiendommen, bl.a. i nærområdet ovenfor aktuelle boliger. Samtidig med øvrige forhold rundt fukt i kryp-kjellere mv. har styret derfor fått vurdert disse av Multiconsult. Nærmere informasjon, herunder all informasjon som er gitt til aktuelle boliger og rapport fra Multiconsult legges ut på borettslagets hjemmeside, som vi henviser til. Rapporten er beroligende med bakgrunn i antakelser om meget omfattende og kostbare utbedringer.

Det kreves innlogging for å få tilgang til informasjonen. De som ikke har internett/ utskriftsmulighet kan få papirversjon ved å kontakte styret.

Vi vil på grunn av fuktproblematikken belastes med større kostnader enn hva det ordinære budsjettet tar høyde for. Det styres etter at kostnadene fordeles over tid, og at det ikke skal få større konsekvenser i 2013/14. Se for øvrig punkt 3) over hvor det står at felleskostnad fra 1. januar 2014 følger kostnadsutviklingen generelt.

6) Oppsal Vaktmestersentral -  endringer i bemanning mv.
Espen Johansen er ny fast vaktmester etter Lars Mikkelsen. Også andre ansatte utfører oppdrag i borettslaget, og den som dere vil se mest til heter også Espen J.

Vi ønsker Espen og Espen velkommen. Det blir en artikkel på hjemmesiden vår om den nye bemanningen.

Lars Mikkelsen er fast ansatt som daglig leder i Oppsal Vaktmestersentral (OVS) siden september. Borettslaget vårt har siden februar og frem til nylig vært igjennom en periode med mye omrokkering av mannskap. Nå tyder imidlertid mye på at ting begynner å komme ordentlig på plass. Etterslep på vedlikeholdsoppgaver har bygget seg opp første del av året, men dette er nå under kontroll.

NB: Behov skal ikke meldes til ansatte, men meldes direkte til OVS tlf. 22 76 28 80 eller kontor@oppsalvaktmestersentral.no.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, i november 2013

[1] Skrivet ligger også på hjemmesiden www.sankthansfjellet.no

[2] Fra vedtektene « 5-1: «…Borettslaget kan kontrollere det elektriske anlegget iht. gjeldende regler om helse, miljø og sikkerhet i borettslaget, og kan pålegge andelseieren å utbedre eller skifte ut defekte og/eller farlige elektriske installasjoner. Blir slik

utbedring/utskifting ikke gjennomført innen frist fastsatt av styret, kan borettslaget utbedre på andelseierens bekostning».