Rundskriv 4 / 2015

Konstituering av styret:

Anders M. Pilgaard (Leder) anders.martin.pilgaard@gmail.com. mobil 474 08 313 

Forbereder og leder styremøter. Drivansvar i styret for arbeidet med forestående takrehabilitering. HMS-ansvarlig. Delegert til styret i Oppsal Vaktmestersentral og OBOS Generalforsamling.

Erland Vestby (nestlederErland@kapital.no mobil 975 30 323:

Erland er Anders sin stedfortreder, og har bl.a. ansvar for parkering i borettslaget. Han er kontaktperson for beboere i parkeringsspørsmål, inkl. p-oblat, gjestekort mv. Erland har ansvar for å gjennomgå borettslagets bank/forsikringsbetingelser sammen med Anders. I tillegg bistår han med å sikre best mulige priser på ulike innkjøp/leveranser.

Trygve Eidsvik (sekretær) trygeid@online.no  mobil 415 48 064:

Ansvar for å føre referater og styrets korrespondanse. Har drivansvar i styret for å løse vannproblematikken “Operasjon fukt og forandring” i øvre del av Haugerudveien.

Inger Spangen – (styremedlem) ins@online.no mobil 957 60 742:

Drivansvar i styret for nye søppelløsninger. Har drivansvar for forestående arbeid med ny skilting i borettslaget sammen m/Alice.

Mai-Britt Andersen (styremedlem) maibritt65@hotmail.com mobil 452 18 630:

Er ansvarlig for trefellingsgruppa og er styrets kontaktperson for hagelaget. Ansvar for rodekontakt-ordningen. Ansvar for å følge opp lekeplassene i borettslaget.

Alice Birgithe Andersen-Kleven (vara) (in_wonderland82@hotmail.commobil 993 29 203:

Alice er 1. vara og møter fast i alle styremøter.                                                              

NB! OBS!

Kontakt styremedlemmene direkte dersom forespørselen gjelder vedkommendes ansvarsområde. Sender du e.post må styrets e-postadresse kopieres inn. Styrets e-postadresse er sankthansfjellet@gmail.com. Styrets postkasse er i Larsbråtveien 223.

Takrehabilitering

Vi har nå fått befart alle takene og, som vi forventet, er det mest prekært høyere opp i borettslaget. Men tilbakemeldingen er at alle tak bør tas innen 6 år. Styret har dannet en arbeidsgruppe som skal kjøre den initiale fasen. Dette består først og fremst av å innhente anbud. Vi vil benytte oss ekstern kompetanse på dette fordi det er et omfattende prosjekt og kravene til formaliteter er viktige, spesielt juridiske. Mer info om dette vil komme i senere rundskriv.

Husleieutvikling

Basert på at det har vært snakk om at husleien har øket drastisk de senere årene har vi utarbeidet denne tabellen som viser husleieutviklingen de siste 10 årene. I kolonne C vises den %-vise endringen år for år. Mer realistisk er å se på kolonne O som viser husleieøkningen etter at rehabiliterings-tillegget på kr. 1800 er trukket fra.

Årsakene til økningene er i hovedsak knyttet til økte offentlige avgifter og forsikring (forsikringspremie er økt mye grunnet høy skadestatistikk, som det for øvrig er truffet tiltak for å motvirke). Endringene reflekterer også generell prisutvikling i samfunnet.

Til opplysning blir det ikke husleieøkning fra 1. juli 2015.

Uteplasser

Første forsendelsen av utebenkene er på plass og utplassert når dette leses. Vi får en ny forsendelse om ca. 2-3 uker (noe kan ta lenger tid) og da vil det totalt være utplassert 15 nye benker. De fleste er slik at de ikke trenger noen form for vedlikehold og antatt levetid er ca. 30 år. Vi har valgt å satse på funksjonalitet og levetid/holdbarhet slik at vi slipper å skifte benker hyppig. Dersom det er noen har ønske om utebenker ved sine fellesområder kan dere kontakte Styret v/Inger/Erland.

Velferdskomiteen

Velferdskomiteen inviterer til Sankthansfest søndag 21. juni kl. 15.00 og utover kvelden. Det blir quiz og lett underholdning kl. 17.00. De fyrer opp grill, og alle tar med seg mat og drikke.  Vi ser an været, og hvis det ikke blåser for mye er vi på utkikkspunktet ved Larsbråtsveien 197. Hvis det er mye vind trekker vi ned til lekeplassen ved Lille Larsbråtvei, og ved mye regn avlyser vi festen og gleder oss til neste anledning. Bli gjerne med i facebookgruppen Sankthansfjellet Borettslag og Sankthansfjellet Tomteselskap.
Velferdskomitéen er nyopprettet og består av Linda Vasaasen, Mari Ystanes Fjeldstad og Helle Mjøs. Erland er kontaktperson i styret.

Rente på banklån

Vi har forespurt ekspertise om fast/flytende rente på pantelånet. Den unisone tilbakemeldingen er at dette ikke lønner seg med fastrente nå. Men vi har fokus på dette.

Søppelanlegget

Det er blitt forsinkelse i leveringen av søppelanlegget på garasjefelt 4. Årsaken er at det var en feillevering og en av beholderne skal byttes ut. Grunnet sykdom hos leverandør kan det ta enda et par uker før det er ferdigstilt.

Det må ikke hensettes søppel på utsiden av beholderne. Det er allerede observert skadedyr der.

Med vennlig hilsen
Styret i Sankthansfjellet Borettslag