Rundskriv 9 / 2015

Takrenovering
Anbudsforespørsel er sendt ut fra OBOS Prosjekt med svarfrist 22. januar 2016. Styret ønsker å invitere til allmøte for å informere om videre prosess osv. Hold av torsdag 3. mars. Møtet blir avholdt på Haugerud Seniorsenter.

Tette avløp – fett og oljer mv.
Vi har hatt en del tilfeller i det siste hvor avløpsrørene er tette. Årsakene til dette er flere. At fett helles ned i avløpet, samt at sement og andre flytende væsker heller i toalett er eksempler.

Fett fra stekepanner og kjeler ikke tømmes i oppvaskkummen og WC, men tørkes opp med tørkepapir som kastes i beholder for matavfall. 

- Oljer fra frityrgryter og lignende skal kastes som spesialavfall

NB: Kostnader som følge av manglende oppfølgning blir belastet den det gjelder.

Snømåking og strøing
Styret henstiller til beboerne om ved behov å ta i et tak for å bidra til at det til enhver tid er strødd og tilstrekkelig måkt. Vaktmestertjenesten kan ikke til enhver tid holde området 100 %. Bruk sand fra strøkasser og legg på gang- og kjøreveier hvis det er glatt. Tenk på din nabo - og ta spesielt hensyn til de som har vanskeligheter med å ferdes på glatt føre og å måke selv.

Ved snøfall må biler flyttes fra tillatt parkering (det dette er aktuelt) foran egen garasjeport. Biler som står i veien for snørydding kan bli tauet bort for eiers regning og risiko etter forsøkt varsling.

Brannvern:      
Røykvarslere og slukkeutstyr mv.,  test av utstyr 
 
Borettslagets brannvarslere skal du teste regelmessig, og ordinære batterier byttes årlig. Varsler kan slutte å fungere uten å gi pipelyd. Ved test av brannvarsler er det ikke tilstrekkelig å trykke på knapp på varsleren. Test røykvarslerne ved å brenne av to fyrstikker, og la røyken treffe varsleren (ikke la flammer treffe varsleren). Dersom utstyret er defekt meldes dette skriftlig til styret.

Ved installasjon av private brannvarslings/tyverianlegg skal IKKE borettslagets tre varslere i bolig nedmonteres.

Meld fra dersom branntrommel mangler (noen få har valgt brannslukningsapparat, som skal være levert nytt i 2012). Branntrommel skal ikke brukes til vanning eller tas ut av bolig.

Vi anbefaler den enkelte selv å anskaffe trommel/brannslukningsapparat i etasjen hvor borettslagets branntrommel ikke er plassert.

Brannslukningsapparat må være nyere, kontrollert apparat. (De gamle utfasede apparatene fra -90 tallet vil neppe fungere i praksis og bør leveres av den enkelte som spesialavfall/resirkulering på miljøstasjon/Haraldrud). 

Vi anbefaler alle å skifte til automatsikringer. Test jordfeilbryter årlig ved å trykke på knapp for dette.

Vi ber alle gå igjennom egenkontrollskjemaet som følger vedlagt.

Parkering
Vi minner på endring av farge for gjestekort. Fra 01.01.2016  er det slutt med blå gjestekort - da er kun de RØDE og GULE kortene som er gyldige. Trenger du gjestekort, oblat eller parkeringsbevis: Kontakt Erland på 975 30 323.

Vi kommer til å ta de to øverste p- plassene mot garasjeanlegg 4 - for å sikre vei for snørydding. Vi henstiller derfor til ikke å parkere her etter første snøfall. 

Innbrudd i garasjer
De siste dagene har det vært innbrudd i en håndfull garasjer på felt 2 og 3. Alle MÅ LÅSE garasjedørene, alltid!

En riktig god jul og godt nytt år ønskes dere alle!

 

Med vennlig hilsen  Styret i Sankthansfjellet Borettslag

 

EGENKONTROLL AV ELEKTRISK ANLEGG OG APPARATER
Som en del av styrets HMS-plan sendes det nå ut et kort skjema for egenkontroll av elektrisk anlegg og apparater. Skjemaet er ment som en bevisstgjøring for den enkelte, og du oppfordres til å bruke noen minutter til å lese og tenke gjennom de punktene som er satt opp. 

Sikkerhet er viktig, og det er DU selv som er ansvarlig hvis det elektriske utstyret og installasjonene ikke er i forskriftsmessig stand. Eier og bruker er også ansvarlig for at kvalifisert personell brukes til vedlikehold og utbedring av arbeidet.

SIKRINGSSKAP:

 •         Holder du sikringsskapet låst? Det bør ikke stå åpent p.g.a. brannfare.
 •         Er låsen på sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass? 
 •         Er sikringsskapet lett tilgjengelig?
 •         Er sikringene forsvarlig tilskrudd? (Dersom du har skrusikringer)
 •         Oppbevares det uvedkommende eller brannfarlige ting i sikringsskapet?
 •         Er sikringer og utstyr tydelig merket i.h.t. kursoversikten?
 •         Er kursoversikten ajourført og tydelig skrevet, og montert synlig i sikringsskapet?
 •         Er ikke-isolerte ledninger og spenningsførende deler tilgjengelig for berøring?
 •         Er sikringer eller brytere unormalt varme?
 •         Er det noen sikringer som stadig ryker/slår seg ut?
 •         Fungerer testknapp på jordfeilbryter/varsel?
 •         Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet?

 

 

LEDNINGER:

 •         Er ledninger plassert slik at de er utsatt for skade, f. eks. mot skarpe kanter, tråkket på? 
 •         Er ledninger skadet?
 •         Er støpsel eller kontakt skadet?
 •         Er det mye bruk av skjøteledninger?  Er det unormal varmegang?
 •         Bruker du skjøteledning til ”faste installasjoner?

(Skjøteledningene tåler ofte mindre strøm enn kablene i for eksempel enkelte ovner)

 

 

HUSHOLDNINGSAPPARATER:

 •         Blir støpselet på kaffetrakter, brødrister, hårføner, ladere etc. trukket ut etter bruk?
 •         Skrur du av TV-apparatet med av/på knappen hver kveld?
 •         Drar du ut antenneledning og strømledninger når du reiser bort?
 •         Bruker du vifteovner som permanent varmekilde, og blir de brukt kun under oppsyn?
 •         Er noen av dine ovner tildekket?
 •         Bruker du sterkere lyspærer i lampene enn det de er beregnet for?  Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommelen?
 •         Brukes løse lamper, flyttbare ovner og lignende i barnerom eller i rom hvor dyr går løse?
 •         Blir bruksanvisningen for husholdningsutstyr fulgt?
 •         Fungerer husholdningsapparatene som de skal?
 •         Er noen av husholdningsapparatene skadet?
 •         Er du klar over brannfaren ved å la datamaskiner stå på døgnet rundt? Er du spesielt oppmerksom på brannfaren som oppstår ved tildekking av bærbare datamaskiner, telefoner/nettbrett mv. eksempelvis ved bruk i seng, sofa o.l.? Vet barna dette? 

 

 

GENERELLE PUNKTER:

 •         Er det elektriske anlegget moderne og i henhold til eksisterende forskrifter? Husk at originaltanlegg er fra syttitallet og overmodent for utskiftning!
 •         Benytter du autorisert elektriker ved alle elektriske installasjoner i boligen, og har du fått dokumentasjon på utført arbeid (gjelder etter 1999)?