Rundskriv 1 / 2019

Måking av garasjetak – biler foran garasjer mv.
Alle henstilles til å måke garasjetakene våre. Etter at det er falt en del snø og mildværet har slått inn blir snøen ganske tung. Måk hele flater sammen med nabo. Enkelte steder må snø fra garasjetak måkes ned foran garasjer (særlig på garasjefelt 3). Vaktmesterne vil følge med i området fremover og fjerne denne snøen så raskt de har mulighet.

NB: Vær forsiktig med papptekkingen! Stiger finner dere bl.a. ved vaktmesterbrakka. Følg også med på snøbelastning på boder (Hustakene våre tåler mer belastning enn garasjetak og boder).

Ved snøfall må biler flyttes fra tillatt parkering foran egen garasjeport. Biler som står i veien for snørydding kan bli tauet bort for eiers regning og risiko, etter forsøkt varsling.

Ta i et tak på gangveier mv. for å bidra til at det til enhver tid er strødd og tilstrekkelig måkt. Vaktmestertjenesten kan ikke hele tiden holde området 100 %. Bruk sand fra strøkasser og legg på gang- og kjøreveier hvis det er glatt. Tenk på din nabo - og ta spesielt hensyn til de som har vanskeligheter med å ferdes på glatt føre og å måke selv.

Generalforsamling 20. mai 2019 
Ordinær generalforsamling holdes mandag 20. mai. Eventuelle forslag må sendes styret innen 4. mars. 2019. Innkalling sendes ut senere.

Dugnad 14. mai og komprimatorbil 13. mai
Komprimatorbil vil komme mandag 13. mai. Som tidligere vil det være mulig å sette ut ting som kan være interessant for andre et par dager i forkant.
Dugnad er satt til tirsdag 14. mai. Nærmere informasjon vil bli gitt.

Styremøter vinter/vår 2019
7. mars, 1. april og 6. mai er det satt opp styremøter. Det er åpent styrerom for beboere fra 18.00-18.30. Styremøter annonseres også på www.sankthansfjellet.no.

Nye hjemmesider og webredaktør
Borettslaget har fått ny design på hjemmesiden og Vibeke Bergersen er ny webredaktør. Styret takker Alice Seehuus for super innsats som webredaktør i en årrekke!
Mye tid og ressurser har blitt lagt ned for å overføre all data ifra den gamle hjemmesiden over på den nye. Den nye hjemmesiden er på god vei til å bli komplett med all info ifra den forrige hjemmesiden. Gå inn på www.sankthansfjellet.no og ta en titt på vår nye side. Har du innspill eller savner noe? Ta kontakt!

Regler for felling av trær
Etter å ha hatt forslag til trefellingsregler på høring har det kommet inn ulike innspill. Disse innspillene er nå vurdert, og regelverket for felling av trær i borettslaget er nå oppdatert. Oppdaterte trefellingsregler vil bli lagt ut på hjemmesiden og kan fås fra styret av de som ikke har tilgang til internett.

Gul Liste
Byantikvaren har nå satt Sankthansfjellet borettslag på gul liste som kommunalt listeført. Gul liste er en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo «Vernetypen kommunalt listeført er ikke i seg selv råderettsinnskrenkende, men har som formål å gi informasjon om anlegg av høy kulturhistorisk verdi og sikre en effektiv og forutsigbar kommunal saksbehandling».

Vi har siden 2017 vært satt tentativt på listen. Endring til permanent listeføring har i utgangspunktet ikke nye konsekvenser. Byantikvaren vil for disse eiendommene gi rådgivende uttalelse til byggesøknader før Plan- og bygningsetaten gjør sitt vedtak. Det er kulturminnets verneverdi som kan påvirke saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven, ikke oppføringen i Gul liste. For kulturminner av denne vernetypen uttaler Byantikvaren seg bare om utvendige endringer. Søknader om utbygging innenfor utbyggingsløsningene som er forhåndsgodkjent og som er helt i tråd med planen* kan påregnes innvilget.

Søknader om tiltak som avviker fra planen, inkl. vinduer mv. som ikke ligger i planen*, må påregnes at oversendes Byantikvaren for rådgivende uttalelse. Erfaringen er at praksis nå er mer restriktiv. Styret vil følge opp og gå i dialog om utviklingsmuligheter og unntak når dette er i beboernes interesse. * Reguleringsplan S-1137

Byantikvaren skriver følgende om formål og begrunnelse for vern:
«Atriumhusene i Sankthansfjellet borettslag er en del av drabantbyen på Haugerud og ble Oppført av OBOS på slutten av 1960-tallet. Tre boligfelt med forskjellig typologi (punktblokker, atriumhus og lameller) ble plassert i et bilfritt miljø. Både når det gjelder struktur og arkitektur er Haugerud representativt for 1960-tallets planideologi, og området har kulturhistorisk og samfunnshistorisk verdi. I tillegg til atriumhusene er punktblokkene i Solfjellet borettslag, Haugerud kirke og T-banestasjon oppført som bevaringsverdige på Gul liste. Formålet med vern er å bevare et stort område med atriumhus, som er et godt eksempel på 1960-tallets arkitektur- og planideologi. De har høy arkitektonisk og romlig kvalitet, og ligger godt plassert i landskapet. Husene er godt bevart og forteller den mangesidige drabantbyhistorien gjennom å være gode representanter for boliger i en mer menneskelig skala. Det kuperte landskapet og vegetasjonen er en vesentlig kvalitet ved anlegget og det er viktig at disse elementene ivaretas. 3 Et annet karakteristisk trekk ved området er at det er bilfritt. Tre områder med garasjer ligger i utkanten av anlegget. Det er viktig å ivareta den bilfrie karakteren og de tre garasjeområdene i framtiden siden dette er karakteristisk trekk ved 1960-tallets planlegging. Selve garasjebyggene er ikke verneverdige, men bruken av de tre områdene bør videreføres.» 

Valgkomité
Styret fikk i mandat av ordinær generalforsamling å etablere en valgkomité. Valgkomitéen består foreløpig av Eva Erikson (Larsbråtveien 139) og Øyvind Veberg (Larsbråtveien 101). Dessverre mangler vi en før komiteen er fulltallig.

Dersom du ønsker eller har forslag til hvem som bør velges til styremedlemmer/ varamedlemmer, så kontakt et av valgkomitéens medlemmer.

Med vennlig hilsen
Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, februar 2019