Rundskriv 2 / 2019

Feiing av gangveier og parkeringsplasser mm.
Hovedfeing av kjøreveier/garasjeplasser/parkeringsplasser blir 8 mai, henstiller alle som har mulighet til å fjerne parkerte biler fra asfalterte plasser.

Grus som feies opp på småveier o.l. kan legges i hauger der OVS kommer til med traktor. Hageavfall for sommersesongen legges i sekker og plasseres der OVS kan komme til med traktor.

Komprimatorbil 13. mai
Komprimatorbilen starter mandag 13. mai kl. 18. fra snuplassen øverst i Larsbråtveien. Vedlagt følger «Rutetabell» (Vedlegg 1). Brukbare ting kan gjerne settes ut dagen før slik at andre kan redde det fra komprimatorbilen.

Den som vil kaste avfall må selv kaste på bilen.
NB: IKKE SPESIALAVFALL som f.eks. Bildekk, Batterier, Oljeprodukter, Maling, o.l.

Rehabilitering av boder starter opp over påske!
Boder tekkes om i 2019-2020 av Albretsen og Grohshennig. Samtidig vil følgeskader, skader på panel mv. bli utbedret. Arbeidet startes opp over påske. I 2019 tas boder fra og med Larsbråtveien 139 og stigende (oddetall), samt Larsbråtveien like nummer        (2. flg.). Det gis særskilt informasjon til de det gjelder.

Haugerudveien og øvrige deler av borettslaget tekkes om neste år. Vi ber beboere der det tekkes i 2020 om å melde fra til vaktmestersentralen ved lekkasje/fukt i bod slik at arbeider på disse adresser kan forseres.

Alle beboere bes sørge for at det ikke gror gress oppunder panel og slik at det er minst 10 cm. klaring til nedsiden av panelet.

Mange boder har også behov for å males. Det er aktuelt å gjennomføre dette på dugnad i forbindelse med arbeidene, eventuelt mot en kompensasjon i «husleien».

Status for krypkjellere - ansvar for å fjerne materialer mv.
I forbindelse med utsetting av «avfuktere» i krypkjeller gjør vi oppmerksom på følgende: der beboere har brukt krypkjeller som oppbevaringsplass eller på annen måte som «lagerplass» for egne ting - vil kostnadene med fjerning av ovennevnte belastes den enkelte beboer. Byggematerialer mm. som har vært liggende uten beboeres kjennskap - fjernes for borettslagets regning. Dette til orientering.

Vårdugnad 14. mai
Bli med å klargjøre vårt flotte borettslag for våren og sommeren! Oppsal Vaktmestersentral og styret kommer - kommer du?

Styret sørger for forfriskninger og boller til alle. Barn som deltar aktivt, vil bli premiert. Søppelsekker er delt ut til rodekontaktene.

Vi møtes på lekeplassene kl. 18, hvor oppgaver som gjenstår blir tildelt av rodekontaktene. For effektiv dugnad oppfordrer vi til innsats også før dette tidspunkt (mye arbeid utføres erfaringsvis i dagene før og før kl. 18).

Prioriterte oppgaver:

  • Vi ønsker å forebygge problemer og kostnader ved å ta ned små-løvskog der dette kan skape problemer senere for bygninger, veier, kabel/-ledningstraseer, bak garasjer og som tar utsyn når dette blir stort i løpet av 4-5 år.
  • De som ikke når lekeplassene til avtalt tid, kan bevege seg mot koller og lier hvor busker og grener fraktes til kontainer eller egnet sted for traktor som tar dette videre.
  • På lekeplass 1 i Haugerudveien skal støtmattene kostes. På alle lekeplasser vil sanden bli skiftet ut. Ugress skal fjernes, og busker klippes der det er nødvendig.
  • Områder som ligger i utkanten av borettslaget, langs Larsbråtveien og Haugerudveien, inngår også i dugnadsarbeidet. Ta vekk løv og grus i kantene!

På dugnadsdatoen utfører vi ikke arbeid ved eget inngangsparti mv.

Utenomhusplanen skal snart gjennomføres!
Etter medvirkningsmøter med beboere og at innspill fra berørte har vært vurdert, er det laget oppdaterte planer for «Byrommet» nederst i borettslaget ved Haugerudveien 1. flg. og «Drivhusplassen» ved Larsbråtveien 157 flg.

Reviderte skisser legges ut på våre hjemmesider med det første (kan fås hos styret om du ikke har tilgang til internett). Borettslaget bidrar med inntil kr. 100 000 pr. plass, mens øvrige kostnader finansieres av kommunen, OBOS og ev. andre bidragsytere. Nærmere informasjon blir gitt etter at det som skal bygges er ferdig prosjektert i løpet av våren.

Rehabilitering av vinduer
Styret vil i år kartlegge omfang og starte opp planleggingen av vindusutskifting. Styret er avhengig av å leie inn kompetanse på prosjektgjennomføring. Hastigheten på gjennomføring vil bli tilpasset kapasiteten i styret og hos vår byggkonsulent.

Vann- og kloakkavgifter mv. – justering av ekstrakostnader etter utbygd areal      
Styret vil utrede ulike løsninger for å sikre at felleskostnadene beregnes etter borettslagsloven § 5-19[1] og særlige regler vi har om dette i vedtektene. Det følger av borettslagets vedtekter § 5-3 at det ved tilbygg tilkommer tillegg i felleskostnader for å gi dekning for økte utgifter til ytre vedlikehold, forsikring, offentlige avgifter mv.

Utgifter som er entydig gitt og som vi i dag betaler for tenkes tatt inn som et tillegg så snart som mulig, slik dette gjøres i dag for merkostnader ved pipe (feieavgift). Dette gjelder vann- og kloakkgebyr som beregnes pr. kvm. og som for 2019 utgjør kr. 35,1 pr. kvm. pr år.  Det innhentes fakturaunderlag fra Vann- og avløpsetaten.

Styret antar at en ny «full» modell, som tar høyde for flere kostnadselementer og som er aktuell på sikt, ikke vil ha betydelige konsekvenser for felleskostnadene til den enkelte. Ny modell vil «rebalansere» slik at de som i dag har bygd ut betaler noe mer for å reflektere vedlikeholdskostnader mv. mens de øvrige betaler noe mindre ved at den generelle felleskostnaden alle betaler går noe ned. Styret vil sikre god informasjon før det tas beslutninger om dette.

Elbil
Styret har jobbet aktivt med elbil-lade utredning. Vi gjennomførte en undersøkelse for å avdekke beboernes behov. Vi gikk i dialog med leverandører og det viste seg at med infrastrukturen vi har gjør en utbygging krevende. Vi bestilte en rapport som skulle hjelpe oss med å utrede alternativer og kravspesifikasjon. Dessverre valgte firmaet som utarbeidet rapporten å trekke seg fra videre arbeide med utredningene. Selve rapporten er imidlertid tilgjengelig og kan lastes ned fra hjemmesiden til borettslaget.

Felleskostnader justeres 1. juli 2019 med kr. 100.-
«Husleien» justeres opp med kr. 100 fra 1. juli 2019. Det vises til rundskriv 7/2018    hvor dette er varslet og nærmere forklart (rundskriv ligger på våre hjemmesider).  Tillegget tar høyde for endringer i rente på borettslagets lån med 0,25%, som er varslet nylig av flere banker. Eventuelle ytterligere endringer i renten senere i år vil bli tatt høyde for ved neste årlige justering av felleskostnader fra 1. januar 2020.

Ansvar ved skade og vedlikehold av innvendig røropplegg
Det har vært ønsker om presisering av ansvaret for kostnader relatert til det innvendige røropplegget. Gjeldende regler er presisert på borettslagets hjemmeside, se: http://sankthansfjellet.no/0353/informasjon/regelverk

 

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, april 2019

 

[1] Loven fastlegger at «Felleskostnadene i laget skal delast mellom andelseigarane ut frå tilhøvet mellom verdiane på bustadene eller ut frå andre retningslinjer som går fram av byggje- og finansieringsplanen. Fordelinga skal justerast dersom endringar av bustadene eller eigedommen elles fører til vesentleg endring av verditilhøva. Når særlege grunnar talar for det, skal visse kostnader delast etter nytten for den einskilde bustaden eller etter forbruk.».