Rundskriv 4 / 2019

Referat beboermøte
På beboermøtet ble status for arbeidene med utenomhusplanen, elbil-lading og status for arbeidet med rehabilitering presentert og diskutert, samt at en festkomité for feiringen av borettslagets 50 års-jubileum, neste år ble nedsatt.

Byggestart, utomhusplanen
Som informert om på beboermøtet etter generalforsamlingen 20. mai, er det nå sikret finansiering for størstedelen av tiltakene på de to skisserte områdene i borettslaget, «Byrommet» nederst i borettslaget mot Kiwi og «Drivhusplassen» ved flaggstangen. Det er engasjert en ekstern prosjektleder for å styre prosjektet. Arbeidene på Drivhusplassen vil starte opp i juni, mens arbeidet på Byrommet vil starte over sommeren.

Se borettslagets hjemmeside for mer informasjon om skisser for området, medvirkningsprosesser mm: www.sankthansfjellet.no

Vann- og kloakkavgifter mv. – justering av ekstrakostnader etter utbygd areal      
Som informert om i rundskriv 2/2019 er styret i gang med å utrede ulike løsninger for å sikre at felleskostnadene beregnes etter borettslagsloven § 5-19[1] og særlige regler vi har om dette i vedtektene. Det følger av borettslagets vedtekter § 5-3 at det ved tilbygg tilkommer tillegg i felleskostnader for å gi dekning for økte utgifter til ytre vedlikehold, forsikring, offentlige avgifter mv.

I første omgang vil dette gjelde vann- og kloakkgebyr som beregnes pr. kvm. og som for 2019 utgjør kr. 35,1 pr. kvm. pr år.  Det innhentes fakturaunderlag fra Vann- og avløpsetaten.

En modell som tar høyde for fordeling av avgifter basert på antall kvm per leilighet vil ikke ha betydelige konsekvenser for felleskostnadene til den enkelte. Ny modell vil sikre en mer rettferdig fordeling av disse kostnadene, slik at de som i dag har bygd ut vil betale noe mer mens de øvrige betaler noe mindre.

Styret har innhentet en oversikt over antall kvm per leilighet fra Oslo kommune, som vil bli benyttet som grunnlag for beregningene. Oversikten er lagt ut på borettslagets hjemmeside: www.sankthansfjellet.no (Klikk her), slik at de enkelte kan gå inn og sjekke om kommunens oversikt er korrekt. Dersom det skulle være noen feil, ber vi om at styret informeres om dette snarlig, med relevant dokumentasjon, slik at vi kan informere Oslo kommune.

Om du ikke har mulighet til å sjekke oversikten på internett, ta kontakt med styret og be om å få oversikten på papir.

Ny webredaktør for borettslagets hjemmeside
Som de fleste sikkert har sett, fikk borettslaget en flott ny webside i 2018! Vi har også en ny webredaktør for siden: Vibeke Bergersen, som bor i borettslaget. Har du ting du ønsker å legge ut på borettslagets webside, ta kontakt med Vibeke på epost: vibekebe@gmail.com

Elbil – innhenting av anbud fra ulike tilbydere
Styret jobber jevnt og trutt med å utrede ulike alternativer for elbillading i borettslaget. Nå er styret i gang med å innhente anbud på forskjellige løsninger fra ulike tilbydere, basert på rapporten «Ladeinfrastruktur for elbiler» som er utarbeidet av eMobility.  

Festkomite for 50 årsjubileet
På beboermøtet etter generalforsamlingen 20. mai ble det nedsatt en festkomite for markering av borettslagets 50års-jubileum neste år. Petter Bøckman og Veronica Weyde meldte seg frivillig til å sitte i komiteen. Det hadde vært fint om en 3.person ønsket å bli med i komiteen, meld interesse til styret!

Det hadde vært fint om noen av dere med lang fartstid i borettslaget kunne sende styret gamle bilder fra området tilbake i tid, så vi kan vise disse på jubileumsfeiringen!

Ønsker ny representant i trefellingskomiteen
Borettslagets trefellingskomité består i dag av Knut Arild Flatner fra styret, og Jan Arvid Nilsen. Styret vil gjerne ha et 3.medlem i denne komiteen, interesserte bes melde seg til styret.

Parkering
Vi har som kjent knapphet på parkeringsplasser i borettslagets regi. Dette gjelder spesielt parkeringsanlegg nr. 4. Fra vaktmesterbrakka og oppover i Larsbråtveien. Vi ber om at parkering over tid begrenses* og vi henstiller til beboere om å parkere trangt. Det siste bør være relativt enkelt!

*Dersom parkering skjer lenger enn 3 dager - kan det være at vi må endre reglene for parkeringsanlegg 4 og innføre flere begrensninger.

Rehabilitering av boder
Er i ferd med å gjennomføres fra “toppen” av borettslaget og nedover mot KIWI. Dette vil imidlertid ta sin tid. Vi gjør oppmerksom på at beboere som har forandret (eller kjøpt leiligheter hvor det er gjort “inngrep” i boder) boden fra uisolert til isolert bod og/eller gjort andre inngrep - kan bli økonomisk ansvarlig for deler av arbeidet (ikke takene) som blir gjennomført!

Styret for 2019 / 2020
Styret har konstitutert seg etter generalforsamlingen.

Rolle

 Navn

Telefon

 Adresse

Ansvarsområde

Leder

Kim André Daljord

400 42 710

Larsbråtveien 1

Styreleder. Fukt og forandring, rullerende vedlikehold, avløpsrør/tilfluktsrom/ krypkjellere

Styremedlem

Erland Vestby

975 30 323 

Larsbråtveien 203

Elbil-lading, Parkering, forsikring og bank

Styremedlem

Knut Arild Flatner

917 47 583 

Larsbråtveien 179

Trefelling, hjemmeside, kabeltv/internett

Styremedlem

Lise Styrk Hansen

480 92 551 

Haugerudveien 57  

Sekretær. Dugnad, rodekontakter, lekeplasser.

Styremedlem  

Maren K Lystad

997 77 610 

Larsbråtveien 38

Utenomhusplanen, kjøkkenhagegruppa

1.Vara

Kari Degrum

994 04 730 

Larsbråtveien 189

 

2.Vara

Thea Elisabeth Halgard  

452 58 746 

Larsbråtveien 207

 


Med vennlig hilsen
Styret i Sankthansfjellet Borettslag

 

Haugerud, juni 2019