Rundskriv 6 / 2019

Ekstraordinær nedbetaling av lån
Etter en grundig vurdering har styret valgt å foreta en ekstraordinær nedbetaling av lån, stort kr. 3. mill. kroner. Det var avgjørende at denne nedbetalingen ikke står i veien for arbeidet med vedlikeholdsplanen fremover. Som kjent står vi foran en kommende vindu-utskifting. Vi vurderte ulike alternativer - bla. sparing - men valgte altså ovennevnte løsning.

Nye lånebetingelser
Norges Bank sin utlånsrente er p.t 1,50% Borettslaget vil med virkning fra 29.oktober betale kr. 2,4% rente på vårt lån. Dagens lån er hos Handelsbanken.

Korrekt fordeling av husleien/arealberegning
Som nevnt i tidligere rundskriv så har styret startet forberedelse for korrekt innkreving av husleie for hver enkelt husstand. 

Bakgrunn: Vi betaler i dag inn en Vann og Avløpsavgift stor kr. 35,10 per år for hver m2 bo-areal. Denne avgiften vil nå bli fordelt etter antall m2 per bolig - (ref. oversikt på hjemmesiden til borettslaget fra Plan og Bygningsetaten)  Det utgjør ikke de store summene - men borettslaget har plikt etter Borettslagsloven § 5-19[1] å kreve inn korrekt husleie.

Dette vil fremkomme på samme måte som feie og pipetillegg på husleien med virkning fra desember.

Fukt i kjellere
Det nærmer seg  80-100  "tørkere" i våre kjellere. Dette med "fukt-i-kjellere" har med andre ord blitt en omfattende utfordring i hele borettslaget. Vi ber hver enkelt med tørker om å sjekke følgende: 

 • Står tørkeren og går hele tiden? (skal kunne høres/sees på sikringen med konstant grønt lys)

 • Eller er den bare av og til på?

Vi har avdekket noen tilfeller der tørkeren går konstant, slik skal det være i de tilfellene det er ekstrem høy fuktighet. Men dersom du/dere mener at det er noe feil med tørkeren ta direkte kontakt Energy Communication Systems v/Nils-Magnus Vassasen på mobil: 92231457.

For å få en oversikt over strømforbruket har borettslaget montert 2 stk kontrollmålere. Erfaringen er at det forekommer en noe forhøyet strømregning i starten - for å så å gå tilbake til normalen etter kort tid. Selve tørkeren bruker ca. 800 watt noe som tilsvarer en liten panelovn. Nb! OBS! Dersom strømregningen er forhøyet så skyldes det mest sannsynlig det faktum at strømprisen har doblet seg siden fjoråret og ikke dobbelt forbruk! 

Utomhusplanen
Vi har nå valgt entreprenør og går i gang asap. Målet er fortsatt å være i mål med drivhusplassen i år.

Utebelysning
Det blir nå tidlig mørkt om kveldene. Styret oppfordrer alle som har utelys til å sjekke om belysningen fungerer og å sørge for å ha lysene på om kveldene, så blir det hyggeligere og tryggere for alle å ferdes i borettslaget. 

Hundelufting
Styret oppfordrer alle som lufter hundene sine på borettslagets område å plukke opp etter seg. Dette både med tanke på barn som leker i borettslaget, og med tanke på alle hundene som ble syke rundt om i landet i høst.

Brannsikkerhet
Borettslagets brannvarslere skal du teste regelmessig, og ordinære batterier byttes årlig. Varsler kan slutte å fungere uten å gi pipelyd. Ved test av brannvarsler er det ikke tilstrekkelig å trykke på knapp på varsleren. Test røykvarslerne ved å brenne av to fyrstikker, og la røyken treffe varsleren (ikke la flammer treffe varsleren). Dersom utstyret er defekt meldes dette skriftlig til styret. Ved installasjon av private brannvarslings/tyverianlegg skal IKKE borettslagets tre varslere i bolig nedmonteres. 

Meld fra dersom branntrommel mangler (noen få har valgt brannsluknings-apparat, som skal være levert nytt i 2012). Branntrommel skal ikke brukes til vanning eller tas ut av bolig. Brannslukningsapparat må være nyere, kontrollert apparat. Vi anbefaler den enkelte selv å anskaffe trommel/brannslukningsapparat i etasjen hvor borettslagets branntrommel ikke er plassert. Brannslukningsapparat må være nyere, kontrollert apparat.

Vi anbefaler alle å skifte til automatsikringer. Test jordfeilbryter årlig ved å trykke på knapp for dette. Vi ber alle gå igjennom egenkontrollskjemaet som følger vedlagt. 

Vedlegg: 
1. Egenkontroll av elektrisk anlegg og apparater 

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, Oktober 2019

 

Vedlegg 1: EGENKONTROLL AV ELEKTRISK ANLEGG OG APPARATER 

Som en del av styrets HMS-plan sendes det nå ut et kort skjema for egenkontroll av elektrisk anlegg og apparater. Skjemaet er ment som en bevisstgjøring for den enkelte, og du oppfordres til å bruke noen minutter til å lese og tenke gjennom de punktene som er satt opp.  

Sikkerhet er viktig, og det er DU selv som er ansvarlig hvis det elektriske utstyret og installasjonene ikke er i forskriftsmessig stand. Eier og bruker er også ansvarlig for at kvalifisert personell brukes til vedlikehold og utbedring av arbeidet. 

SIKRINGSSKAP: 

 • Holder du sikringsskapet låst? Det bør ikke stå åpent p.g.a. brannfare. 

 • Er låsen på sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass?  

 • Er sikringsskapet lett tilgjengelig? 

 • Er sikringene forsvarlig tilskrudd? (Dersom du har skrusikringer) 

 • Oppbevares det uvedkommende eller brannfarlige ting i sikringsskapet? 

 • Er sikringer og utstyr tydelig merket i.h.t. kursoversikten? 

 • Er kursoversikten ajourført og tydelig skrevet, og montert synlig i sikringsskapet? 

 • Er ikke-isolerte ledninger og spenningsførende deler tilgjengelig for berøring? 

 • Er sikringer eller brytere unormalt varme? 

 • Er det noen sikringer som stadig ryker/slår seg ut? 

 • Fungerer testknapp på jordfeilbryter/varsel? 

 • Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet? 

 

 

LEDNINGER: 

 • Er ledninger plassert slik at de er utsatt for skade, f. eks. mot skarpe kanter, tråkket på?  

 • Er ledninger skadet? 

 • Er støpsel eller kontakt skadet? 

 • Er det mye bruk av skjøteledninger? 

 • Er det unormal varmegang? 

 • Bruker du skjøteledning til ”faste installasjoner? (Skjøteledningene tåler ofte mindre strøm enn kablene i for eksempel enkelte ovner) 

 

 

HUSHOLDNINGSAPPARATER: 

 • Blir støpselet på kaffetrakter, brødrister, hårføner, ladere etc. trukket ut etter bruk? 

 • Skrur du av TV-apparatet med av/på knappen hver kveld? 

 • Drar du ut antenneledning og strømledninger når du reiser bort? 

 • Bruker du vifteovner som permanent varmekilde, og blir de brukt kun under oppsyn? 

 • Er noen av dine ovner tildekket? 

 • Bruker du sterkere lyspærer i lampene enn det de er beregnet for? 

 • Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommelen? 

 • Brukes løse lamper, flyttbare ovner og lignende i barnerom eller i rom hvor dyr går løse? 

 • Blir bruksanvisningen for husholdningsutstyr fulgt? 

 • Fungerer husholdningsapparatene som de skal? 

 • Er noen av husholdningsapparatene skadet? 

 • Er du klar over brannfaren ved å la datamaskiner stå på døgnet rundt? Er du spesielt oppmerksom på brannfaren som oppstår ved tildekking av bærbare datamaskiner, telefoner/nettbrett mv. eksempelvis ved bruk i seng, sofa o.l.? Vet barna dette?  

 

 

GENERELLE PUNKTER: 

 • Er det elektriske anlegget moderne og i henhold til eksisterende forskrifter? Husk at originalt anlegg er fra syttitallet og overmodent for utskiftning! 

 • Benytter du autorisert elektriker ved alle elektriske installasjoner i boligen, og har du fått dokumentasjon på utført arbeid (gjelder etter 1999)?