Rundskriv 2 / 2020

NB: Generalforsamling - NY DATO
Generalforsamling i Sankthansfjellet Borettslag er flyttet fra torsdag 7.mai til
torsdag 11. juni 2020 i Haugerud kirke. Vi følger imidlertid med på situasjonen
når det gjelder koronaviruset vil vurdere ulike løsninger for i hvilken form
møtet skal gjennomføres. Du får en formell innkalling med tid, sted og alle
saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg.

Tv-tilbud
Styret er i prosess med å innhente anbud på å fasilitere TV til de beboerne som
ønsker det. Mer info vil komme da dette foreligger siden vi er tidlig i denne
prosessen.

Trefellingskomiteen
Trefellingskomiteen vil ha 2 fastsatte møter i året. Info om datoer vil komme
når dette er fastlagt. Dette for å gjøre det mer oversiktlig for beboerne og for å
få behandlet søknader innen rimelig tid

Utomhusplanen
Som noen av dere sikkert har registrert er arbeidet med utomhusplanen godt i
gang. Drivhusplassen begynner å ta form, og byrommet står for tur. Vi håper
arbeidet ikke er til for stor bry, men at resultatet uansett er verdt det og
kommer hele borettslaget til gode.
Boder
Arbeidet med siste del av bodtakene starter snart  - befaring er gjennomført og
arbeidet blir påbegynt ila mars/april. 

Fasilitering av Elbil-lading
Som tidligere nevnt er det OBOS prosjekt som gjennomfører denne prosessen.
Det vi vet så langt er at det blir lading fra/med Zaptec/Eesy løsning. Noe som
innebærer en dynamisk ladeløsning. OBOS prosjekt innhenter nå tilbud fra ulike
leverandører. Dette blir så presentert for/til Generalforsamlingen.

Parkering på borettslagets plasser: 
Biler kan parkeres inntil 6 dager på borettslagets plasser - parkering utover
dette kan bøtelegges. Biler skal fortsatt ikke hensettes over lengre perioder.
Dette fører til store utfordringer for andre i borettslaget. Vi har dessverre ikke
kapasitet til "ferieparkering" på borettslaget plasser. Har du utfordringer i
forbindelse med ovennevnte vennligst kontakt Erland fra styret på 97 53 03 23   

Vårdugnaden 2020
Dato for dugnaden til våren er, som tidligere informert planlagt til 12. mai.
Styret regner med at dugnaden gjennomføres som planlagt. Vi vurderer
imidlertid situasjonen fortløpende ift koronaviruset, og vil komme tilbake til i
hvilken form det bør gjennomføres (færre mennesker samlet på de ulike
stedene, spre det utover flere dager, eventuell bevertning osv), i henhold til
gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet i slutten av april/begynnelsen
av mai.

Koronasituasjonen
Med tanke på den pågående situasjonen er det viktig at vi alle tenker på de
rundt oss i borettslaget. Dersom noen vet om noen i borettslaget som kunne
trenge litt hjelp til f.eks handling av matvarer, henting av medisiner eller
lignende er det fint om vi kan tilby å hjelpe hverandre. Det er også flere som
tilbyr ulike former for hjelp på borettslagets facebook side:
https://www.facebook.com/groups/675610085878203/

Med vennlig hilsen
Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, desember 2019