Rundskriv 3 / 2020

Generalforsamling - OPPDATERT INFORMASJON!
Generalforsamling i Sankthansfjellet Borettslag vil, pga situasjonen med
koronaviruset bli gjennomført elektronisk. Det blir også lagt opp til manuelle
stemmer til de som ikke har mulighet til å delta digitalt, det vil bli distribuert en
stemmeseddel som kan leveres til styret.

OBOS oppfordrer alle boligselskap til å gjennomføre generalforsamlingen
digitalt, men ber samtidig styret begrense saker utenom lovpålagte saker;
godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og honorar til
tillitsvalgte.

Regjeringen har også nylig vedtatt en forskrift som gir midlertidig unntak fra
det lovbestemte kravet om fysisk oppmøte på generalforsamlingen. Forskriften
vil gi midlertidig adgang til å signere møteprotokoller elektronisk, og at
borettslag kan kommunisere elektronisk med andelseierne.

Den digitale generalforsamlingen i Sankthansfjellet Borettslag åpner
11.05.2020 og vil være tilgjengelig i åtte dager før den avsluttes 19.05.2020.
Andelseiere som har registrert mobilnummer og e-postadresse hos OBOS vil få
en elektronisk invitasjon til å delta. Innkalling med årsregnskap, beretning og
innstilling fra valgkomiteen vil bli trykket opp en papirversjon som deles ut til
beboerne. Møtet vil være åpent i 8 dager og du kan selv gå inn å stemme når
det passer deg innenfor perioden. Du kan også stemme flere ganger, men det
er kun den siste som vil telle. Leverer du både digitalt og med fysisk
stemmeseddel, vil den være den fysiske stemmeseddelen som er den tellende
stemmen. Vi oppfordrer alle som kan til å levere digitalt da manuelle
stemmesedler krever ekstra arbeid for opptelling.

Dersom du ikke allerede har registrert eller trenger å oppdatere mobilnummer
og e-postadresse hos OBOS oppfordrer vi deg til å gjøre det snarest mulig slik at
alt ligger klart når vi åpner møtet. Logg deg inn på «min side» på Obos.no for å
sjekke hvilke opplysninger vi har registrert på deg. Det er også mulig å få hjelp
til å oppdatere opplysningene ved å ringe eller sende en e-post til vår rådgiver
hos OBOS, Erik Braathen.

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når
generalforsamlingen nærmer seg. Datoene for gjennomføring kan endre seg
noe, da det er en del som må på plass i forkant.

Utomhusplanen
Drivhuset er oppe på Drivhusplassen og kjøkkenhagegruppen er godt i gang
med å planlegge videre utforming og er klare til å fylle drivhuset nå som
temperaturen kryper oppover. Planen er å plante noen bærbusker på plassen
og karmene utenfor skal fylles med urter og jordbær som alle er velkomne til å
plukke fra. Selv om det er kjøkkenhagegruppa som har ansvaret for drivhuset er
alle velkomne til å bruke det. Vi håper det kan bli en fin sosial plass for
borettslaget. Har du lyst til å være med å dyrke? Ta kontakt med Maren Lystad
marenkslystad@gmail.com (fra den øvre kjøkkenhagegruppa) eller Liva
Mork på livamork@hotmail.com (fra den nedre kjøkkenhagen) i
kjøkkenhagegruppa. Vi vil understreke at du ikke trenger noen forkunnskaper,
kun en interesse eller et ønske om å lære. 

I Byrommet går det også fremover. Lekeskulpturen er snart på plass og også
her vil det plantes flotte bærbusker og -trær. Lekeplassen vil bestå slik den er i
dag. Vi håper også Byrommet vil bli en hyggelig inngangsport til, og møteplass
for, borettslaget.

Vårdugnaden 2020 - NB: NY BESKJED!
På grunn av den pågående situasjonen med koronaviruset vil det dessverre ikke
være mulig å gjennomføre noen felles dugnad i vår. Det vil av samme grunn
ikke bli organisert en komprimatorbil i forbindelse med dugnaden
(komprimatorbil kan ev vurderes senere på året om situasjonen endrer seg).

Dette for å bidra til at Folkehelseinstituttets anbefalinger om å ikke samles i
større grupper overholdes. Styret håper likevel så mange som mulig vil bli med
å klargjøre vårt flotte borettslag for våren og sommeren!

Prioriterte oppgaver:

  • Vi ønsker å forebygge problemer og kostnader ved å ta ned små-løvskog der dette kan skape problemer senere for bygninger, veier, kabel/-ledningstraseer, bak garasjer og som tar utsyn når dette blir stort i løpet av 4-5 år.
  • På alle lekeplasser vil sanden bli skiftet ut. Ugress skal fjernes, og busker klippes der det er nødvendig.
  • Områder som ligger i utkanten av borettslaget, langs Larsbråtveien og Haugerudveien, inngår også i dugnadsarbeidet. Ta vekk løv og grus i kantene!

Søppelsekker vil være tilgjengelig hos de respektive rodekontaktene eller
styrerommet fra 27.april. Containere for hageavfall vil være tilgjengelig
følgende steder:

Garasjeanlegg 1, Snuplassen i Lille Larsbråtvei og ved garasjeanlegg 4. Disse
containerne vil bli satt ut 30.april og vi sørger for at de blir stående inntil behov
eller i en uke.

NB! I disse containerne skal det kun legges hageavfall og ikke noe annet.
Samtlige søppelsekker skal dessuten tømmes i containerne.

Alle øvrige søppelsekker skal kun inneholde hageavfall. Bruk utdelte
transparente sekker.  Der hvor sekker skal håndteres av OVS - sett de så
enkelt å hente som mulig. Lange kvister skal kappes i max 1,5 meters lengde.

Husk å bruke hansker og vær nøye med håndhygiene forøvrig!

Elbil
Anbudsperioden er ferdig og OBOS prosjekt gjennomgår nå de innsendte
tilbudene - før de gir sine anbefalinger videre til styret. Se forøvrig innkalling til
Generalforsamlingen når den kommer.

TV-tilbud
Styret er midt i prosess med å innhente anbud for ny tv løsning via fibernettet.
Det vil komme utfyllende informasjon ang dette når styret har fått en ny avtale
på plass. 

Oppsetting av hekker og gjerder
Styret minner regler for påbygg og andre bygningsmessige tiltak:
http://sankthansfjellet.no/0353/informasjon/regelverk/regler-for-pabygg-og-
andre-bygningsmessige-tiltak
. «Alle tiltak som innebærer endring av fasade
krever styrets samtykke, inklusive innsetting av vinduer, oppsetting og endring
av gjerder, skillevegg mellom hus og bod, og andre innretninger i tilknytning til
bygningskroppen2, herunder varmepumpe (punkt D2) og pipe (punkt D3).»

Rekkverk og gjerder skal utformes i samme stil som rekkverk på verandaer,
med liggende bord. Dette for å få en helhetlig utforming av borettslaget og ikke
en rekke forskjellige varianter av gjerder og rekkverk ettersom hva som var
tidsmessig da det ble satt opp.

Borettslaget besitter store områder som er til for fellesskapets beste. Det ikke
anledning til at det f.eks settes opp hekk eller gjerde rundt boligene som
avgrenser eller «privatiserer» fellesområder eller deler av fellesområder. Det er
også viktig at gjerder som er satt opp utenfor inngangspartier ikke er til hinder
for at brannbiler eller andre utrykningskjøretøy skal komme frem. Det er noen
steder i borettslaget som er kritiske for utrykningskjøretøy og hvor styret vil gå i
dialog med beboer(e).

Vedlikehold av boder
Gjennomføring av utskifting av bodtak er nå ca. halvveis. Styret har overlatt
ansvaret for bodvedlikeholdet - herunder gjennomføring, befaring og kontroll
til Albertsen & Groshennig og OVS. Regelen er at samtlige isolerte boder er
beboers eget (innvendige)ansvar og at alle som har plast i vegger og tak - skal
fjerne dette før bodtaket skiftes. I noen få tilfeller, der det er/blir oppdaget
plast i tak og vegger - i ettertid - er det fortsatt beboers ansvar og fjerne all
innvendig plast. Hvis beboere nekter å fjerne plast i tak og vegger - blir det ikke
skiftet ut tak og der det allerede er skiftet tak - overlates alt øk. ansvar for
boden fra borettslaget til beboer, med de konsekvenser det kan gi.

Parkering i Larsbråtveien v/Lille Larsbråtveien
Bymiljøetaten (BYM) har fortsatt praksisen med å bøtelegge i krysset
Larsbråtveien/ Lille Larsbråtvei. BYM kaller dette nå et T-kryss og bøtelegger de
som står for nær t-krysset. Vi henstiller derfor til ikke å parkere midt i selve
svingen.

Valgkomiteen
Valgkomiteen trenger nye medlemmer. Dette er en fin mulighet til å snakke
med naboer og bli kjent med flere mennesker i borettslaget. Dersom noen
ønsker å stille som kandidat, eller vet noen dere mener kunne passe til vervet
så ber vi om å ta kontakt med Iwan Thomson i valgkomiteen eller styret
snarest.

Iwan Thomson, tlf. 400 46 659, iwan.thomson@gmail.com
Styret: sankthansfjellet@gmail.com

Koronasituasjonen
Med tanke på den pågående situasjonen er det viktig at vi alle tenker på de
rundt oss i borettslaget. Dersom noen vet om noen i borettslaget som kunne
trenge litt hjelp til f.eks handling av matvarer, henting av medisiner eller
lignende er det fint om vi kan tilby å hjelpe hverandre. Det er også flere som
tilbyr ulike former for hjelp på borettslagets facebook side:
https://www.facebook.com/groups/675610085878203/

Med vennlig hilsen
Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, april 2020