Rundskriv 9 / 2020

Korona-info fra Oslo Vaktmestersentral (OVS)
Alle som oppsøker OVS sine lokaler i Løypeveien må bruke munnbind. Dette er i samsvar med pålegg fra Oslo kommune. Ansatte i OVS som må inn til beboere vil bruke munnbind og hansker.

Husleiejustering 
Som varslet i tidligere rundskriv ønsker vi ikke å øke fellesutgiftene, men kun justere
for prisøkning (Byggekostnadsindeksen). Fellesutgiftene vil derfor justeres med 2,6%
fra 1.1.2021.

Julegrantenning
Av smittevernhensyn vil vi i år dessverre ikke legge til rette for samling og aktiviteter
i forbindelse med julegrantenninga.
I år blir julegrana tent i løpet av ettermiddagen torsdag 26.november og ikke
1.søndag i advent slik vi har pleid å gjøre det. Vi får satse på at den fine
førjulstradisjonen med pepperkaker, gløgg og nissebesøk i forbindelse med
julegrantenninga blir ekstra hyggelig i 2021.

Utebelysning
Det blir nå tidlig mørkt om kveldene. Styret oppfordrer alle som har utelys til å sjekke om belysningen fungerer og å sørge for å ha lysene på om kveldene, så blir det hyggeligere og tryggere for alle å ferdes i borettslaget.

Snømåking og strøing
Vaktmestertjenesten kan ikke til enhver tid holde området 100 % snøfritt og strødd.
Styret oppfordrer derfor beboerne til å bidra til at det til enhver tid er tilstrekkelig måkt og strødd på gangveier og andre steder der det er behov. Bruk sand fra strøkasser og legg på gang- og kjøreveier hvis det er glatt.
Tenk på din nabo og ta spesielt hensyn til de som har vanskeligheter med å ferdes på glatt føre og å måke selv. Ved snøfall må biler flyttes fra tillatt parkering foran egen garasjeport (der dette er aktuelt). Biler som står i veien for snørydding kan bli tauet bort for eiers regning og risiko etter forsøkt varsling.

Parkering
Vi har knapphet på parkeringsplasser i borettslaget - spesielt gjelder dette ved parkeringsanlegg 4. Når vinteren og snøen kommer blir dette ekstra utfordrende. Da blir de to øverste plassene mot garasjeanlegg 4 allokert av OVS til snødeponi. Vi henstiller til beboere om å bruke garasje i størst mulig grad. Gjestekort er ment for korttids gjester og ikke til "langtidsparkering" - heller ikke for familie og venner. Sammenhengende parkering (mer enn 5 dager) vil bli bøtelagt. 
Vi minner om at parkering inne på borettslagets område er begrenset til maks 30 minutter for av- og pålessing. For håndverkere o.l gjelder andre regler etter avtale med styret. Ingen parkering skal skje på borettslagets grøntområder.

Hvordan unngå tette rør
Vi opplever til tidvis at avløpsrørene tetter seg. Dette skyldes ofte at matrester og matfett fra gryter skylles ned i vasken. La fettet stivne i grytene for så å kildesortere dette med matavfallet. I det siste har vi også opplevd at rør har blitt tett på grunn av betong i forbindelse med oppussing. Bøtter med murpuss og lignende må ikke skylles ned i toalettet. Kostnader i forbindelse med åpning av tette rør vil kunne belastes den det gjelder.

Dersom uhellet er ute - så gjelder følgende:
● På dagtid og på hverdager: Kontakt Oppsal vaktmestersentral (OVS) kontor@oppsalvaktmestersentral.no Telefon: 22 76 28 80. 

● Trenger du rørlegger utenom vanlig arbeidstid. Kontakt styret i borettslaget v/Erland på 97 53 03 23.

● Siste utvei: kontakt Oslo Akershus Rørlegger (OAR) på service@oar.no/vakttelefon: 901 16 901 (OAR har bla avtale med Gravco dersom spyling av rør er nødvendig)

Oppfølging av diverse prosjekter
Rehabilitering av bodtak: Dersom du har panel som må males etter rehabiliteringen er det fint om du kontakter OVS for å få utdelt maling eller bedt OVS utføre dersom det er behov for hjelp. Du finner informasjon om fargekoder på nettsiden. Kontakt: kontor@oppsalvaktmestersentral.no

Vindusrehabilitering: Dersom du oppdager mangler eller har spørsmål knyttet til vindusrehabilitering ber vi deg kontakte Lars Mikkelsen i OVS. Kontakt: lars@oppsalvaktmestersentral.no

Ladeinfrastruktur til el-bil: Elektro Nettverk Service er nå ferdig med å installere infrastruktur til elbillading. De har gitt oss utvidet mulighet til å bestille ladestasjon til kr 15 450,- eks.mva (kr 19 312,50 inkl.mva) fram til 15.desember 2020, men det forutsetter at det kommer en samlet bestilling fra borettslaget på to eller flere ladestasjoner. Ved enkel bestilling tilkommer kr 1 300,- eks.mva. Nye bestillingsskjema for elbil-ladestasjon finner du på nettsiden. Kontakt Erland Vestby (97 53 03 23) for koordinering av samlet bestilling.

Internett: Borettslaget har avtale med HomeNet som leverer internett via fiber. Svært mange i borettslaget er tilknyttet HomeNet og vi har valgt å inkludere denne kostnaden i fellesutgiftene.
Dersom du opplever varierende kvalitet på internett-hastigheten anbefaler vi at du sjekker om router eller annet utstyr kan fasilitere HomeNets internetthastighet. Minimum hastighet til hver boenhet skal være 100/100. Spørsmål om internett rettes til HomeNet. Kontakt: 38 99 01 00

TV: Borettslaget valgte tidligere i høst å avslutte TV-avtalen med Telenor levert via COAX-kabel som om kort tid ville krevd svært kostbart vedlikehold som igjen ville medført en husleieøkning. I tillegg er det færre enn tidligere som benytter seg av et lineært TV-tilbud, så TV er nå et individuelt valg for dem som ønsker det. Homenet har avtale med RiksTV og Viasat om levering av TV-signaler via fibernettet. Dersom du ønsker TV tegner du selv avtale med RiksTV eller Viasat og velger den pakken som passer for deg. Kontakt: 39 99 01 00

Brannsikkerhet
1. desember er den store bytte batteri-dagen og vi vil minne deg om å bytte batteri i brannvarslerene dine!

I 2012 installerte borettslaget 3 brannvarslere i alle boliger - én i hver etasje og én på hovedsoverom. Ved installasjon av private brannvarslings/tyverianlegg skal borettslagets tre varslere i boligen IKKE nedmonteres.

Test brannvarslerne dine regelmessig og bytt ordinære batterier årlig.
En brannvarsler kan slutte å fungere uten å gi pipelyd. Ved test av brannvarsler er det ikke tilstrekkelig å trykke på knapp på varsleren. Test ved å la røyk fra en avbrent fyrstikk eller et utblåst stearinlys treffe varsleren. Det er viktig at varsleren ikke treffes av flammer.

Borettslaget skal sørge for at det er brannslange eller brannslukningsapparat i alle boliger. I 2002 valgte borettslaget å installere trommel med brannslange i boligene. Branntrommel skal ikke brukes til vanning eller tas ut av boligen. Meld fra til sankthansfjellet@gmail.com dersom dette mangler i din bolig. Noen har valgt å bare ha brannslukningsapparat i boligen. Dette ble levert nytt i 2012.

Vi anbefaler den enkelte selv å anskaffe trommel/brannslukningsapparat i etasjen hvor borettslagets branntrommel ikke er plassert. Brannslukningsapparat må være nyere, kontrollert apparat.

Beboerne er ansvarlig for å vedlikeholde brannvarslere og brannslukningsutstyr. Disse skal kontrolleres årlig. Iht.gjeldende forskrifter skal brannslukningsapparater på service hvert 10 år.
Dersom noe av borettslagets utstyr er defekt meldes dette skriftlig til styret.
Vi anbefaler alle å skifte til automatsikringer. Test jordfeilbryter årlig ved å trykke på
knapp for dette.

Vi ber alle gå gjennom vedlagt skjema for egenkontroll av elektrisk anlegg og
apparater samt gjøre seg kjent med vedlagt branninstruks.
Vedlegg 1: Egenkontroll av elektrisk anlegg og apparater 
Vedlegg 2: Branninstruks

Med vennlig hilsen
Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, november 2020 

Vedlegg 1: EGENKONTROLL AV ELEKTRISK ANLEGG OG APPARATER 
 
Som en del av styrets HMS-plan sendes det nå ut et skjema for egenkontroll av
elektrisk anlegg og apparater. Skjemaet er ment som en bevisstgjøring for den
enkelte, og du oppfordres til å bruke noen minutter til å lese og tenke gjennom de
punktene som er satt opp.  
Sikkerhet er viktig, og det er du selv som er ansvarlig hvis det elektriske utstyret og
installasjonene ikke er i forskriftsmessig stand. Eier og bruker er også ansvarlig for at
kvalifisert personell brukes til vedlikehold og utbedring av arbeidet. 
 
SIKRINGSSKAP: 
● Holder du sikringsskapet låst? Det bør ikke stå åpent p.g.a. brannfare. 
● Er låsen på sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass?  
● Er sikringsskapet lett tilgjengelig? 
● Er sikringene forsvarlig tilskrudd? (Dersom du har skrusikringer) 
● Oppbevares det uvedkommende eller brannfarlige ting i sikringsskapet? 
● Er sikringer og utstyr tydelig merket i.h.t. kursoversikten? 
● Er kursoversikten ajourført og tydelig skrevet, og montert synlig i sikringsskapet? 
● Er ikke-isolerte ledninger og spenningsførende deler tilgjengelig for berøring? 
● Er sikringer eller brytere unormalt varme? 
● Er det noen sikringer som stadig ryker/slår seg ut? 
● Fungerer testknapp på jordfeilbryter/varsel? 
● Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet? 

LEDNINGER: 
● Er ledninger plassert slik at de er utsatt for skade, f. eks. mot skarpe kanter, tråkket på?  
● Er ledninger skadet? 
● Er støpsel eller kontakt skadet? 
● Er det mye bruk av skjøteledninger? 
● Er det unormal varmegang? 
● Bruker du skjøteledning til ”faste installasjoner? (Skjøteledningene tåler ofte mindre strøm enn kablene i for eksempel enkelte ovner) 

HUSHOLDNINGSAPPARATER: 
● Blir støpselet på kaffetrakter, brødrister, hårføner, ladere etc. trukket ut etter bruk? 
● Skrur du av TV-apparatet med av/på knappen hver kveld? 
● Drar du ut antenneledning og strømledninger når du reiser bort? 
● Bruker du vifteovner som permanent varmekilde, og blir de brukt kun under oppsyn? 
● Er noen av dine ovner tildekket? 
● Bruker du sterkere lyspærer i lampene enn det de er beregnet for? 
● Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommelen? 
● Brukes løse lamper, flyttbare ovner og lignende i barnerom eller i rom hvor dyr går løse? 
● Blir bruksanvisningen for husholdningsutstyr fulgt? 
● Fungerer husholdningsapparatene som de skal? 
● Er noen av husholdningsapparatene skadet? 
● Er du klar over brannfaren ved å la datamaskiner stå på døgnet rundt? Er du spesielt oppmerksom på brannfaren som oppstår ved tildekking av bærbare datamaskiner, telefoner/nettbrett mv. eksempelvis ved bruk i seng, sofa o.l.? Vet barna dette?

GENERELLE PUNKTER: 
● Er det elektriske anlegget moderne og i henhold til eksisterende
forskrifter? Husk at originalt anlegg er fra syttitallet og modent for utskiftning.
● Benytter du autorisert elektriker ved alle elektriske installasjoner i boligen, og har du fått dokumentasjon på utført arbeid (gjelder etter 1999)? 

Adresse:
Dato:
Beboer/andelseier:

Vedlegg 2: BRANNINSTRUKS 

Oppmøte ved brann er nærmeste lekeplass. 
Varsle: Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. 
Redde: Evakuere bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut. 
Slokke: Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes raskt er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner holdes lukket for å hindre spredning. 
Gjør deg kjent med rømningsveier og nødutganger, samt hvor slokkeutstyr er plassert. 
Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie. 
Gjør deg kjent med hvordan slokkeutstyret skal brukes. 

Brannsikkerhet
Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr ved pulverapparat eller husbrann-slange.
Det ble i 2002 montert husbrannslange i boligene, samt nye brannvarslere i begge etasjer. Det er borettslagets ansvar å anskaffe utstyret. Andelseier har ansvar for å kontrollere utstyret.

Brannslanger
Beboerne er ansvarlig for å vedlikeholde brannvarslere og brannslukningsutstyr. Disse skal kontrolleres årlig i henhold til gjeldende forskrifter skal brannslukningsapparater på service hvert 10. år.

Røykvarslere
Beboer skal skifte batteri en gang i året. Brannvarslere skal testes regelmessig.
Ved test av brannvarsler er det ikke tilstrekkelig å trykke på knapp på varsleren, men testes ved f.eks. røyk fra stearinlys. (Tips: la lyset brenne, slukk, og la røyken treffe varsleren). Dersom utstyret er defekt meldes dette skriftlig til styret.

Det skal ikke brukes alkaliske batterier.