Rundskriv 1 / 2021

Generalforsamling
Grunnet corona-situasjonen er det uvisst om vi kan avholde fysisk møte eller om Generalforsamlingen må foregå digitalt. Dersom den kan gjennomføres fysisk vil den finne sted i Haugerud kirke 27.mai 2021. Vi må likevel være forberedt på å avholde Generalforsamlingen digitalt, og den vil da finne sted tidsrommet 24.mai-1.juni 2021. Hvis du har forslag til generalforsamlingen, må du sørge for at styret har mottatt dette senest 16. mars 2021.

Hvorfor så tidlig frist for å sende inn forslag?

Selv om generalforsamlingen er i mai er det mange forberedelser som skal gjøres i forkant. Styret skal blant annet behandle og ta stilling til alle forslag som kommer inn, noen saker må utredes og alt må legges inn i generalforsamlingsheftet som trykkes opp og sendes ut i god tid før møtet. Forslag til generalforsamlingen kan sendes inn hele året, men må være styret i hende innen fristen.

Slik sender du inn forslag

I forslaget ditt må du:

  • skrive klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til
  • formulere et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over
  • send forslaget til sankthansfjellet@gmail.com innen fristen 16. mars 2021.

Hvis du vil sende forslaget ditt i posten, sender du det til «Sankthansfjellet Borettslag v/Erland Vestby. Larsbråtveien 203, 0674 Oslo». Pass på å postlegge det i tide til at det kommer frem innen fristen.

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg, men det er lurt å notere datoene i kalenderen allerede nå.

Lading av El biler
Vi minner igjen at det kun er tillatt med lading av elbiler fra elbillader godkjent og kjøpt fra Elektro Nettverk Service - ENS. Vi har dessuten veldig knappe ressurser i forhold til strøm/spenning i garasjer. Det skal ikke benyttes noen form for skjøteledning fra/i garasjer. Ser du noe slikt - meld fra til styret. Kun motorvarmer er tillatt. Ikke coupevarmer. Ønsker du elbillader? Kontakt ENS v/Martin på 482 46 340 eller Erland i styret på 97 53 03 23.

Søppel og containere
Covid-19 situasjonen gjør at svært mange tilbringer mye tid hjemme. Det igjen gjør at vi forbruker mer papp og papir enn noen gang, og avfallsbrønnene fylles raskere opp. Dessverre er ikke alle like flinke til å kvitte seg med pappen/papirsøppelet på en plasseffektiv måte. Det ser tilsynelatende fullt ut i avfallsbrønnen, men slik er det som oftest ikke! All erfaring viser at det er “vi”, beboere i Sankthansfjellet Borettslag, som ikke er flinke nok til å brette sammen og ikke minst til å dele opp pappen. Vi henstiller derfor til samtlige om å brette sammen pappen og å dele den opp - der det er større deler. Hvis ikke “spretter bare pappen opp igjen”, nede i avfallsbrønnen. Papir/papp tømmes fortrinnsvis torsdager - hver 14 dag. 

Vi har også utfordringer med vanlig matavfall. Dersom det er fullt - ta matsøppelet enten med tilbake /eller til nærmeste molok i borettslaget. Det er ikke akseptabelt å hensette matavfall ved siden av avfallsbrønnene! 

Sankthansfjellet Borettslag betaler et 5-sifret beløp i bøter på grunn av feil lagt avfall i containere satt ut til hageavfall. Det er gjelder bruk av sorte søppelsekker, for fulle containere og det er f.eks trevirke og annet lagt sammen med hageavfall. Nb! Ingen containere skal lastes over sin egen høyde. Det er kun tillatt med transparente søppelsekker. Alle containere skal være merket klart og tydelig!

Straffegebyr er både unødvendig og helt uakseptabelt. Er du i tvil om hva som kan kastes hvor? Kontakt nabo, rodekontakt, eller styret.

Styremøter
Datoer for styremøter første halvdel av 2021 blir som følger: 1.mars, 12.april og 10.mai. Møtene starter kl. 18.00, og beboere er hjertelig velkomne til å møte opp den første halvtimen dersom det er ting de ønsker å ta opp med styret.

Vårdugnad 2021
I år ønsker vi å gjennomføre dugnad i tidsrommet 3.mai – 14.mai (uke 18 og 19). Styret sørger for at containere for hageavfall er tilgjengelig i denne perioden. Du kan hente sekker hos din rodekontakt. Informasjon om prioriterte områder kommer nærmere dugnaden.
Tidligere år har vi bestilt en komprimatorbil slik at de som ønsker det kan bli kvitt skrot og avfall. De som vil kaste avfall må selv være tilstede når komprimatorbilen kommer. Hvorvidt vi får mulighet til dette i år avhenger av smittesituasjonen. Vi kommer tilbake med konkret dato for komprimatorbil dersom det blir aktuelt.
Det er forøvrig enkelt å levere avfall på Haraldsrud Gjenvinningsstasjon som ligger en knapp 10 minutters kjøretur unna.

Vinter og snø
Garasjetak
Vi vil minne alle om å ikke gå på garasjetakene for å måke snø. Dette er av sikkerhetshensyn, og eventuell måking foretas av OVS.

Sikker lek ute
Styret ønsker å oppfordre til aktsomhet i forbindelse med utendørsaktiviteter. Eksempelvis syns mange det er veldig spennende å leke i de store snøhaugene som brøytebilene lager. Det er viktig at barn ikke oppholder seg i disse snøhaugene når det brøytes. Aking er veldig gøy, men borettslaget har ikke etablerte akebakker som er spesielt tilpasset formålet. Enkelte steder er det likevel satt opp polstring for å redusere risiko for skader. All aking i og rundt borettslaget skjer på eget ansvar.

Vi ønsker alle en fortsatt fin vintertid.


Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, februar 2021